Benefit of Tea

Benefit of Tea ኣገረምቲ ጥቕምታት ሻሂ

Benefit of Tea ኣገረምቲ ጥቕምታት ሻሂ

ብዛዕባ ቻይና ክለዓል እንከሎ፡ ኣብ
ሓንጐል ብዙሓት ዝመላለስ ነገር ሻሂ’ዩ
እንተበልኩ ምግናን ኣይመስለንን።
ሻሂ ፈለማ ክስተ ዝጀመረ ቅድሚ
5000 ዓመት ኣብ ሃገረ ቻይና’ዩ። ኣብ
600 ዓመት ቅ.ል.ክ ከኣ ናብ ጃፓን
ተኣታትዩ። ሻሂ ናብ ኤውሮጳ ዝሰገረ
ኣብ 1610 ብሆላንዳውያን ነጋዶ
ኣቢሉ’ዩ። ኣብ 1657 ኣብ ቤት ቁርሲ
ብሪጣንያ ሻሂ ክሽየጥ ጀሚሩ። ኣብ
1094 ከኣ ኣመሪካዊ ሸቃጢ ሻሂ ቶማስ
ሱሊቫን፡ ሓደ ሰብ ጥራይ ክጥቀመለን
ዝኽእል ኣብ ንኣሽቱ ጎማ ዝተዓሸጋ
ቀጠፍ ሰሪሑ ክሸይጥ ጀመረ – ሊፕቶን
ምዃኑ’ዩ።
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብብዝሒ ቆጽሊ ሻሂ እተፍሪ ሃገር ህንዲ’ያ። ድሒራ
እትስራዕ ቻይና ኮይና ዓመታዊ 526
ሚልዮን ኪሎ ግራም ቀጠፍ ተፍሪ።
ብዝሒ ቆጽሊ ሻሂ ናብ ሃገራ እትጠልብ
ሃገር ብሪጣንያ’ያ – ዓመታዊ 180
ሚልዮን ኪሎ ግራም። ኣብ ብሪጣንያ
ብገምጋም ኣብ ዓመት ሓደ ሰብ ዘህልኾ
ቀጠፍ 3.2 ኪ. ግራም ይበጽሕ።
ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን
ሻሂ ፍትው መስተ’ዩ። ቆጽሊ ሻሂ
ኣብ ትሮፒካውን ሓውሲ ትሮፒካውን
ቦታታት ይበቈል። ኣብ ሓደ ሄክታር
ክሳብ 7,500 ቆጽሊ ሻሂ ከኣ ክትዘርእ
ይከኣል።