without skin

Baby born without skin defies doctors odds to survive

Baby born without skin defies doctors odds to survive

ዓሚ ኣብ ኣመሪካ ግዝኣት ቴክሳስ
ብዘይ ቆርበት ዝተወልደ ህጻን
ክመውት ትጽቢት እናተገብረሉ፡
ቀዳማይ ዓመት ዕለተ ልደቱ ኣብዒሉ።
እቲ ጋብሪ ግራይ ዝተባህለ ህጻን ጠንቁ
ብዘይተፈልጠ ሕማም፡ ዝበዝሕ ክፍሊ
ኣካላቱ ቆርበት ዘይብሉ ኰይኑ’ዩ
ተወሊዱ። ‘ክሰርር ኣይክእልን’ዩ’
ብዝብል ጥርጣረ ድማ ወለዱ ብዛዕባ ስነ-ስርዓት ቀብሩ ይሓስቡ ምንባሮም
ጋዜጣ ኢንሳይደር ሓቢራ።
ህጻን ጋብሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ብርክት ዝበለ መብጣሕቲ’ዩ ተገይሩሉ።
እቲ መብጣሕቲ ምስቲ ብሓዊ ንዝነደደ
ክፍሊ ኣካላት ዝግበር መብጣሕቲ
ዝመሳሰል ኢዩ። ካብቲ ደሓን ዝኾነ
ክፍሊ ኣካላቱ ቆርበት ብምውሳድ
ድማ ኣብቲ ቆርበት ዘይብሉ ኣካላቱ
ከምዝልጠፍ’ዩ ተገይሩ። ንሱ ኣብ
ዝተወልደሉ እዋን ብዘይካ ኣብ ርእሱ፡
ገጹን ገለ ክፋል ኣእጋሩን፡ ዝተረፈ
ኣካላቱ ቆርበት ኣይነበሮን።
ኣብቲ ናይ ጽምብል ኣጋጣሚ
ወላዲት ጋብሪ፡ “ኣነ ኣዝየ ተሓጒሰ’የ
ዘለኹ። ወደይ ድማ ካብቲ ዝተጸበኹዎ
ንላዕሊ ጽቡቕ’ዩ ዘሎ” ክትብል ተዛሪባ።
ሓኪም ቆርበት ከተማ ኒዮርክ ዶክተር
ሃድሊ ኪንግ ብወገኑ “ቅድሚ ሕጂ
ከምዚ ርእየ ኣይፈልጥን’የ” ክብል
ንኩነታት ናይቲ ህጻን ይገልጾ። እቲ
ንህጻን ጋብሪ ዘጋጠሞ ሕማም ቆርበት
ካብ ሚልዮን ህጻናት ንሓደ ዘጥቅዕ
ኮይኑ፡ ብተወርሶ ከም ዝመሓላለፍ’ዩ
ዝንገር። ነቲ ጽምብል ብርክት ዝበላ
ማሕበራዊ መራኸቢታት ሽፋን
ከምዝሃበኦ ተፈሊጡ።