A baby believed dead escapes cremation at by crying

Baby believed dead escapes cremation at by crying

A baby believed dead escapes cremation at by crying

ሞይታ ተባሂላ ናብ ክፍሊ ሬሳ
ዝተወስደት ዕሸል ድሕሪ 10 ሰዓታት
ህይወት ዘሪኣ። እታ ዕሸል ኣብ ሽዱሽተ
ወርሓ’ያ ተወሊዳ። “ክትውለድ እንከላ
ግን ፍጹም ትንፋስ ኣይነበራን” ይብሉ
ሓካይም መወለዳን ኮሎምብያ። ኣደኣ
ጀኒ ሃርታዶ ብወገና ዝሞተት ዕሸል
ከምዝወለደት’ዩ ተሓቢሩዋ። ብድሕር’ዚ
ሬሳ ናይታ ዕሸል ብጨርቂ ተጠቕሊሉ
ናብ ክፍሊ ሬሳ ተወሲዱ።
ሰበይቱ ክትሓርስ እንከላ ጎቦ ልቡ
ኮይኑ ዝጽበ ዝነበረ ኣቦ ግን፡ ክኣምን
ኣይከኣለን። “ሬሳ ውላደይ ሃቡኒ” በለ።
ብጭራም ጨርቂ ተጠቕሊላ ዝነበረት
ጓሉ ግን ሃንደበት ኣድሃየት። ነቲ ኩነታት
ዝተዓዘቡ ሓካይም ጋን’ዩ ኮይኑዎም፤
“ተኣምራት’ዩ!” ብምባል ድማ ይገልጽዎ።
“ፈለማ ክንኣምን ኣይከኣልናን፡ ከፊትናእንተረኣናያ ግን እታ “ሬሳ” ዝተባህለት
ህያው ኮይና ጸኒሓ።” ይብሉ።
ዶክተር ሃቪየር ዛጋራ ዝተባህለ ክኢላ
መወለዳን፡ ስርሓ ደው ኣቢላ ዝጸንሐት
ልቢ ዕሸል፡ ዳግማይ ክትበራበር ሳሕቲ
ዘጋጥም ክስተት ከምዝኾነ’ዩ ዝሕብር።
እዚ ዛንታ ኣብ ማዕከናት ዜና ኮሎምብያ
ሰፊሕ ሸፈነ ረኺቡ ከምዘሎን ሓያሎ ሰባት
ህያባት ሒዞም ነታ ተኣምራታዊት ህጻን
ከምዝበጽሑዋን ጋዜጣ ሚረር ሓቢራ።