Titanic 2

Australian billionaire Clive Palmer to build Titanic 2

Australian billionaire Clive Palmer to build Titanic 2

ቅድሚ ሓደ ዘመን ኣብ መዓሙቕ ማያት ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ንዝሰጠመት ደርማስ መርከብ ታይታኒክ ዳግማይ ክስንዓ ቆሪጹ ተላዒሉ ዘሎ ፍሉጥ ኣውስትራልያዊ ቢልዮነር ክለይቭ ፓልመር፡ ሕጂ’ውን እቶም ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ከምዝጸነቱ ዝንገረሎም ዳይናሶራት ዝዕቆብሉ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ መናፈሻ ክሃንጽ መዲቡ ኣሎ። ብመሰረት ጋዜጣታት ኣውስትራልያ፡ ፓልመር ነቲ ‘Jurassic Park’ ዝበሎ መናፈሻ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክፍለ-ሃገር ኲንስላንድ ኣብ ዝርከብ 150 ሄክታር ዝስፍሓቱ ናይ ብሕቱ መሬት’ዩ ክድኩኖ መዲቡ ዘሎ።ትንፋስ ጥራይ ዝጎደሎም እንተዘይኮይኑ፡ ክንቀሳቐሱን ድምጺ ከስምዑን ዝኽእሉ ኣስታት 160 ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዳይናሶራት (robotic dinosaurs) ኣብ ቻይና ኣስሪሑ ናብቲ ብዕሙር ኣግራብ ዝተሸፈነ ሕዙእ መናፈሻ ከምጽኦም ከኣ ተሊሙ ኣሎ። ምምሕዳር ኲንስላንድ’ውን ነቲ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ወጻኢ ዝሓትት መደብ ተቐቢሉ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ፓልመር ከምዝሕብሮ፡ እቲ መደብ ምስ ተዛዘመ ምንጪ መስሕብ በጻሕቲ ክኸዉን ትጽቢት ኣለዎ። ኣብ ዝመጽእ 2016 ብወግዒ ስርሓ እትጅምር ዳግማዊት መርከብ ታይታኒክ ኣብ ምስናዕ ተጸሚዱ ዘሎ ክለይቭ ፓልመር፡ መራሒ ኣውስትራልያ ንምዃን’ውን ‘ሰልፊ ሕብረት ፓልመር’ ዝብል ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣቚሙ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ንሱ፡ ኣብ ዕደና ማዕድናት ኣውስትራልያ ዝነጥፋ ብርክት ብዘላ ኩባንያታት ከምዝዉንን ይንገረሉ።