Atlantic ኣናጹ ተሰኪማ ናብ ገማግም ባሕሪ ብሪጣንያ ተምርሕ ዘላ ሰብ-ኣልቦ መርከብ

Atlantic ኣናጹ ተሰኪማ ናብ ገማግም ባሕሪ ብሪጣንያ ተምርሕ ዘላ ሰብ-ኣልቦ መርከብ

ሓንቲ ናይ መን ምዃና ዘይተፈልጠት
ሰብ-ኣልቦ መርከብ ኣብ ማያት
ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተንሳፍፍ
ከምዘላን ብማዕበል እናተገፍዐት ናብ
ገማግም ባሕሪ ብሪጣንያ ገጻ ተምርሕ
ከምዘላን ክኢላታት ሓይሊ ባሕሪ
ኤውሮጳ ገሊጾም።
እቶም ክኢላታት ‘ዘ ሳን’ ንዝተባህለት
ጋዜጣ ዓዲ-ኣንግሊዝ ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ እታ 91 ሜትሮ ቁመት ዘለዋ
መርከብ ኣብ ዉሽጣ ሓሽከት ኣናጹ
ሒዛ ዘገም እናበለት ትጓዓዝ ከምዘላ
ኣረዲኦም። ንሳቶም ወሲኾም፡ እታ
‘ልዩቦቭ ኦርሎቫ’ ዝብል ስም ዘለዋ43 ሽሕ ኩንታል ዝኽብደታ መርከብ፡
ንመጓዓዝያ ተባሂላ ቅድሚ 40 ዓመታት
ብሕብረት-ሶቬት ከምዝተሰርሐት ድሕሪ
ምጥቃስ፡ ኣብ ዝሓለፈ 2010 ምስ
ሰራሕተኛታታ ናብ ገማግም ባሕሪ
ካናዳ ከምዝኣተወትን ክሳብ ዝሓለፈ
ዓመት ኣብኡ ደው ኢላ ከምዝጸንሐትን
ሓቢሮም። ብመሰረት ሕጊ ባሕሪ ካናዳ፡
ክትከፍሎ ንዝቐረበላ ሕሳብ “በዚሑኒ”
ብምባል ምስ ሰብ-መዚ ካናዳ ኣብ
ክርክር ድሕሪ ምእታዋ’ያ ከይትንቀሳቐስ
ዝተኣገደት። በዚ ድማ ሰራሕተኛታታ
መሃያኦም ዝኸፍሎም ምስ ሰኣኑ
ጠንጢኖማ ክኸዱ ተገዲዶም። እንተኾነ፡
ኣብ ፈለማ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት
ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ሓያል ህቦብላዊ
ማዕበል ምስ ተኸስተ፡ እቲ ንኸይትንቀሳቐስ
ሒዝዋ ዝነበረ መልሕቕ ስለ ዝተበንጠሰ፡
ብኡ ንብኡ በቲ ህቦብላዊ ማዕበል
ተሓጊዛ ክትዕዘር ጀሚራ። ሰብ-መዚ
ካናዳ’ውን ዳግማይ ክልሕቅዋ ድሌት ስለ
ዘይነበሮም ብስቕታ ተዓዚቦማ። በዚ ድማ
ኣብ ዉሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ኣሽሓት
ኪሎ-ሜተራት ብምጉዓዝ ካብ ቁጽጽር
ወጻኢ ኮይና። ወላኳ ሓያላ ክኢላታት
ደሃያ ክፈልጡ ኢሎም ኣብቲ ሰፊሕ
ውቅያኖስ ብመራኽብን ብነፈርቲን
ዳህሳስ እንተኣካየዱ፡ ክረኽብዋ ግን
ኣይካኣሉን ጸኒሖም። ንፈለማ ግዜ ኣብዚ
ዝሓለፈ ሰሙን’ዮም ከተንሳፍፍ ርእየሞ።
በጺሓቶ ከባቢ ብንጹር ካብ ምሕባር
ግን ተቖጢቦም ኣለዉ። እንተኾነ ሓያለ
ኣብ ሃድን ዝዓነዋ መራኽብ ዝነጥፉ
ጉጅለታት፡ ኣብታ መርከብ ንዘሎ ልዕሊ
ሓደ ሚልዮን ዶላር ዝዋጋኡ ንብረት
ንምዝማት ናይ ድልያ መስርሕ ጀሚሮም
ኣለዉ። ብመሰረት’ቶም ክኢላታት፡ እተን
ኣብ ውሽጣ ዘለዋ ሓሽከት ኣናጹ ዝበልዕኦ
መግቢ ስኢነን ንሓድሕደን ክበላልዓ
ጀሚረን ኣለዋ