Art

Art Critic Avelina Lesper Accidentally Shatters $20,000

Art Critic Avelina Lesper Accidentally Shatters $20,000

ኣብ መክሲኮ ኣብ ዝተኸፍተ ምርኢት ጥበብ እናተዘዋወረት ትዕዘብ ዝነበረት ሃያሲት፡
ንሓንቲ ካብ’ቲ ንምርኢት ቀሪቡ ዝነበረ ቅርጻታት ከም ዝሰበረት ተሓቢሩ።
እታ ኣቨሊና ልይስፐር ዝተባህለት ሃያሲት፡ ነታ ብመክሲካዊ ስነ-ጥበበኛ ጋብሪኤል ሪኮ
ዝቐረበት ስነ-ጥበባዊት ፍርያት ዘይዕግበታ ንምርኣይ፡ ጥርሑ ታኒካ ዝነበረ መስተዪ ዕሹግ
መስተ ኣብ ልዕሊ’ታ ቅርጻ ገይራ ስእሊ ክትወስድ ኣብ ዝፈተነትሉ እዩ እቲ ሓደጋ
ኣጋጢሙ።
እታ ናይ ቅርጻ ስራሕ፡ ስራሕ ኣሕሊፉ ዘርኢ ጥርሙስ፡ ኣብ ውሽጡ ድማ ከም ኵዕሶ
እግሪን ክንቲትን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝሓዘት ከም ዝነበረትን፡ ዋጋኣ ክሳብ 20
ሽሕ ዶላር ዝበጽሕ ምንባሩን እዩ ዝንገር።
ወኪል’ቲ ምርኢት ቀሪቡሉ ዝነበረ ጋለሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ብሃንደበት ዘጋጠመ
ክስተት ድንገት ምንባሩ፡ እንተዀነ ወይዘሪት ኣቨሊና ብዘርኣየቶ ሸለልትነት ተሪር ነቐፌታ
ኣውሪዱላ ኣሎ።
እቲ ጋለሪ፡ ዋጋ ናይ’ታ ጥበባዊ ስራሕ ነታ ሃያሲት ከኽፍላ ድዩ ኣይከኽፍላን
ኣይተፈልጠን ኣሎ።