Apple Compan

Apple Companyኩባንያ ኣፕል ብዝሰልዖ ዋጋታት ተወቒሱ

Apple Companyኩባንያ ኣፕል ብዝሰልዖ ዋጋታት ተወቒሱ

ዝሓለፈ ሰሙን ኩባንያ ኣፕል
ኣብ ከተማ ሳን ሆዜ – ዝተፈላለዩ
ሓደስቲ ፍርያቱ ንህዝቢ ከም ዘላለየ
ኣይርሳዕን። ሎሚ ዓመት እውን ከም
ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ፍልይ ዝበሉ
ሓደስቲ ቴክኖሎጅያዊ መሳርሒታት
እዩ ኣቕሪቡ።
ገለ ካብቶም ዝቐረቡ ሓደስቲ
መሳርሒታት ከኣ፡ ናይ 32 ኢንች
ዓቐንን 6K ንጻረን ዘለዎ ስእሊ
ከተርእየካ እትኽእል 5 ሽሕ ዶላር
ዝዋግኣ ስክሪን ምስ ሓደ ሽሕ ዶላር
ዝውድእ መደገፊ’ታ ኮምፕዩተር፡ ካብ
6 ሽሕ ዶላር ንላዕሊ ዝዋጋኣ ማክ-ፕሮ
ኮምፕዩተርን ካልኦትን ይርከቡዎም።
ብዘይካ’ዚ፡ ከምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ
ሕታምና ዝሓበርናዮ፡ ኣብ ከም
ኣይ-ትዩንስ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ
ሶፍትዌራት’ቲ ኩባንያ ሱር-በተኻዊ
ዝዀነ ለውጢታት ከም ዘተኣታተወ
ሓቢሩ እዩ።
ኣብዚ ዝቐነየ ምልላይ ሓደስቲ
ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ናይ’ዚ
ኩባንያ፡ ንተጠቀምቲን ዓማዊልን’ቲ
ትካል ዘፍረዮም መሳርሒታት ዝዀኑ
ሰባት ዘስደመመ እንተነይሩ፡ እቲ ናይ
ሓደ ሽሕ ዶላር ዋጋ ዘለዎ ናይ ሞኒተር
ወይ ስክሪን ስታንድ እዩ። ቅድሚ ናብ ርእይቶታት ናይ’ቶም ብዋጋ
ናይቲ ስታንድ ዝተገረሙ ተንተንቲ
ቴክኖሎጂን ዓማዊልን ምእታውና ግን፡
እቲ ኩባንያ ዝሃቦ ምኽንያት ምኽባር
ዋጋ ናይቲ ስታንድ ከነስዕበልኩም።
“እዚ ‘ፕሮ ስታንድ’ ብምባል ሰሚናዮ
ዘሎና ናይ ኮምፕዩተር ስታንድ፡
ብፍሉይ ኣገባብ ናይ ምህንድስና
ዝተሰንዐ ኰይኑ፡ ነቲ ስክሪን ልክዕ
ሚዛኑ ንምሕላው ዝሕግዝ ኰይኑ
እዩ ተሰሪሑ። እዚ ድማ ንተጠቀምቲ
ነቲ ስክሪን ብዘይ ጸገም ከም ድላዮም
ንኽጠዋውዩዎ ይሕግዞም፡” ብምባል
እዩ ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ኣፕል ቲም
ኩክ ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ትካል ኣብ
ዝዘርግሖ ጽሑፍ ዝገልጽ።
እንተዀነ፡ ነታ 5 ሽሕ ዶላር
ዝዋጋኣ ስክሪን ክትገዝእ እንተዄንካ፡
ግድነት ነቲ ስታንድ ክትዕድጎ ኣሎካ
ማለት ኣይኰነን። ተጠቀምቲ ካልእ
ናይ 2 ሚእቲ ዶላር ዋጋ ዘለዎ
‘ቨሳ’ ዝተባህለ ስታንድ ብምግዛእ
ክጥቀሙ እንተደልዮም እውን፡ ብዘይ
ስታንድ ነቲ ስክሪን ናብታ ኮምፕዩተር
ብምጽጋዕ ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ
እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሕብሩ።
ትካል ማሕበራዊ መድያ ፈይስቡክ፡ ኣገልግሎት ንኽህብ ተባሂሉ
ኣቐዲሙ ተጻዒኑ ዝመጽእ
ኣፕሊከሽናት፡ ኣብ ሁዋወ ዘፍርየን
ሞባይላት ክሰርሕ ከም ዘይኰነ
ሓቢሩ።
ፈይስ-ቡክ ብዓርቢ ኣብ ዝዘርግሖ
መግለጺ፡ ከም ፈይስ-ቡክ፡ ዋትስኣፕ
ከምኡ’ውን ኢንስታግራም
ዝኣመሰሉ ኣብ ትሕቲ’ቲ ትካል
ዝጥርነፉ ኣፕሊከሽናት ኣብ ሓደስቲ
ብቻይናዊ ኩባንያ ሁዋወ ዝፈርያ
ሞባይላት ክጸዓን ከም ዘይኰነ
እዩ ዘመልክት። እንተዀነ፡ እቶም
ኣቐዲሞም እዚ ትካል ዘፍረየን
ሞባይላት ዝጥቀሙ ዓማዊሉ በዚ
ሓድሽ ለውጢ ከም ዘይጽለዉ እቲ
ትካል ወሲኹ ኣፍሊጡ።
እዚ ብፈይስ-ቡክ ዝተወስደ
ስጉምቲ ንኩባንያ ሁዋወ ዓቢ
ጽፍዒት ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ
ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ።
ምኽንያቱ፡ እቲ ኩባንያ ነቲ ንሱ
ዘፍርዮ ናይ 5G ኮኔክሽን መራኸቢ
መሳርሒታት ኣብ ምሉእ ዓለም
ንኸይትከል ኣመሪካ ዝመርሓቶ
ዘመተ ይካየድ ብምህላዉ እዩ።
ሁዋወ ኣብ ዓለምና እቲ ካልኣይ
ዝዓበየ ሞባይል ዘፍሪ ትካል እዩ።
ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ፡
ኣመሪካ ከተቕርቦ ብዝጸንሐት
ወቐሳታት እቲ ትካል ኣብታ
ሃገር ዝጸንሖ ጽልዋ እናጐደለ
ፈይስ-ቡክ ምስ ሁዋወ . . .
ክመጽእ ምጽንሑ እዩ ዝሕበር።
ኣመሪካ፡ ኩባንያ ሁዋወ መጸናጸኒ
መሳርሒታት ኣብተን ንሱ ዘፍርየን
ሞባይላት ከም ዝገጥመለን እያ
ክትወቅስ ጸኒሓ። እንተዀነ፡ እቲ
ትካል ነቲ ወቐሳታት “ካብ ሓቂ
ዝረሓቐ እዩ” ብምባል ከም ዝነጸጎ
ኣይርሳዕን።
ኩባንያ ሁዋወ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ቦታታት ከካይዶም ወጢኑዎም
ዝነበረ ምልላይ ናይ ዝተፈላለዩ
ሓደስቲ ንብረታት፡ ንዘይተወሰነ
ግዜ ከናውሖም ከም እተገደደ እዩ
ዝሕበር።
ኣቐዲሙ እውን ኩባንያ ጉግል
ነቲ ትካል ክህቦ ዝጸንሐ ኣገልግሎት
ሶፍትዌርን ካልኦት ተወሰኽቲ
ንጥፈታትን፡ ብጸቕጢ መንግስቲ
ኣመሪካ ደው ከብሎ ከም ዝተገደደ
ይዝከር። በዚ ከኣ እቲ ቻይናዊ
ትካል ዘፍረየን ሞባይላት ዝጥቀሙ
ሰባት ከም በዓል ጂመይልን ጉግል
ማፕስን ናይ ዝኣመሰሉ ኣፕሊከሽናት
ኣገልግሎት ኣይክረኽቡን እዮም
ማለት እዩ። እንተዀነ፡ ጉግል
እውን ልክዕ ከም ናይ ፈይስቡክ ነተን ኣቐዲመን ኣብ ኢድ
ተጠቀምቲ ዘለዋ ንሱ ብዘፍረዮ
ሶፍትዌር ዝሰርሓ ሞባይላት ከም
ቀደመን ንኽሰርሓ ኣገልግሎቱ ከም
ዘየቋርጸለን ኣፍሊጡ ኣሎ።
ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ብዛዕባ’ዚ
ርእቶኡ ክህቦም እኳ እንተሓተቱ፡
ክሳብ ሕጂ ዝዀነ ዝወጸ ወግዓዊ
መግለጺ ካብቲ ትካል የለን።
ብሰንኪ ዋጋ ናይዚ ስታንድ፡
ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ከም ትዊተርን
ፈይስቡክን ዝኣመሰላ ማሕበራዊ
መድያታት ቅሬታታቶም ከስምዑ
ቀንዮም እዮም። ምኽንያቱ፡ ዋጋ’ዚ
ስታንድ ካብ ዋጋ እታ ዝማዕበለት
እትበሃል በቲ ኩባንያ እትፈሪ
ሞባይል (ኣይፎን ኤክስ) ስለ ዝኸብር
እዩ። እታ ሞባይል ኣብ ዕዳጋታት
750 ዶላር እዩ ዋጋኣ።
ገለ ካብቲ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ
ብመንገዲ ትዊተር ኣቢሎም
ዝዘርግሑዎ ጽሑፍ ምስ እንምልከት፡
“ፕሮ ስታንድ ካብቶም ካልኦት
ንላፕቶፕን ሞባይላትን ዘፍርያ
ትካላት ዘውጽኡሉ ዋጋ ንላዕሊ እዩ።
እዚ ከኣ ነቲ ናይ ኩባንያ ኣፕል
ንብረት ክጥቀም ዝደሊ ዓሚል
ዓቢ ጽፍዒት እዩ፡” ዝብል ክኸውን
እንከሎ፡ ካልእ ተንታኒ ቴክኖሎጂ
ድማ፡ “ናይ ኣፕል ማክ ፕሮ ስታንድ፡
ክደግመልኩም ‘ስታንድ’ ዋጋ ሽሕ
ዶላር እዩ። ሓንሳብ ሕጂ ሕሰቡሉ”
ዝብል እዩ።
ኩባንያ ኣፕል ዋጋታት ናይቲ
ንሱ ዘፍርዮም መሳርሒታት ሰማይ
ክሰቕሎም እዚ ናይ መጀመርያ
ከም ዘይኰነ እዩ ዝንገር። ናይ ገለ
መሳርሒታት ዋጋ ምውሳኽ
ብርዱእ ምኽንያታት እኳ እንተዀነ፡
ናይ ገሊኡ ግን ኣዝዩ ዝተጋነነ
ምዃኑ እዩ ዝሕበር።