Anti Aging

Anti Aging Treatment in Bengaluru

Anti Aging Treatment in Bengaluru

ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እርጋን ንምክልኻል ዝሕግዝ ሓድሽ መድሃኒት ተማሂዙ ናብ ፈተነ ድማ ቀሪቡ። እቲ መድሃኒት ዕድመ ዘወስኽ ኣይኮነን። ናብ እርጋን ዘምርሑ ተፈጥሮኣዊ መስርሓትን ስምዒታትን ናይ ሰብነትና/ህይወትና ከም ዝደናጐ እዩ ዝገብር። እቲ መድሃኒት ‘ሰኖላይቲክስ’ (senolytics) ዝብል መጸውዒ እዩ ተዋሂብዎ። ኣብ ግዜ እርጋንና ንዝእከቡ ዝተወሰኑ ዋህዮታት ብምእላይ ድማ ኣካላትና ከይኣርግን ከይዕዝዕዝን ይከላኸለልና። ‘ሰነሰንት’ (senescent) ዝተባህሉ ዋህዮታት፡ ኣብ ግዜ መጉዳእቲ ወይ ሕማም ሰብነትና ባዕለ ጽገናዊ ንጥፈታት ከየካይድ ዝዕንቅጽ፣ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ዋህዮታት ናይ ምምራዝ ባህሪ ዘለዎም እዮም። እዚኦም ከም ጠንቂ እርጋን ሰብነት ብኣብነት ዝጥቀሱ ዋህዮታት እዮም። ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ማእከል ምርምር ስነህይወት ኣብ ግዜ እርጋን ኣብ መላግቦ ኣዕጽምቲ ንዝርአ ምቅርጣን ንምፍዋስ በዚ ሓድሽ መድሃኒት ‘ሰኖላይቲክስ’ (senolytics) ናይ ዝተኻየደ ፈተነ ውጽኢት ዕላዊ ክኸውን ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ መፋርቕ ናይዚ ዓመት’ዚ፡ እቲ መድሃኒት ምስ ዕድመ ኣብ ዓይኒን እዝንን ንዝርአ ጸገም ናይ ስምዒት ህዋሳት ንምፍዋስ ዘኽእል ተወሳኺ ምርምራት ክካየደሉ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ።