Anseba Region

Anseba Region ዓንሰባ – ሓድሽ ፍቓድ ንግዲ ብልዕሊ 45 ሚእታዊት ወሲኹ

Anseba Region ዓንሰባ – ሓድሽ ፍቓድ ንግዲ ብልዕሊ 45 ሚእታዊት ወሲኹ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ ዓመተ 2019 ሓድሽ ፍቓድ ንግዲ ናይ ዘውጽኡ ነጋዶ ብዝሒ፡ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ45. ከምዝወሰኸ፡ ምሕዳስ ነባር ፍቓድ ንግዲ ብኣንጻሩ – ብ3. ተሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ንግዲ ኣቶ ሃብቶም ሰመረ፡ ንኣርባዕተ ዓመት ፍቓድ ንግዱ ዘየሐደሰ ወናኒ ትካል፡ ትካሉ ተዓጽዩ ዝተወሰነሉ መቕጻዕቲ ምስ ከፈለ ዳግማይ ተኸፊትሉ ስርሑ ከምዝጅምር፡ ካብ ኣርባዕተ ዓመት ንላዕሊ ከየሐደሰ ዝጸንሐ ግን፡ ዝግባኦ ዕዳ ከፊሉ ፍቓድ ንግዱ ስለዝስረዝ – ወነንቲ ትካላት ንግዲ ካብ ዘየድሊ ዕዳ ክድሕኑ፡ ግብሪከፊሎም ፍቓድ ንግዶም ኣብ እዋኑ ከሐድሱ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ዳታ-ቤዝ ካብ ዝተመዝገበ 9018 ፍቓዳት ንግዲ፡ እቲ ኣስታት 3 ሽሕ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከምዝርከብ ዝሓበረ ኣቶ ሃብቶም፡ ግብሪ ክድስክል እንከሎ ፍቓድ ንግዲ ስለዘይድስክል፡ ወነንቲ ትካላት ካብ ዕዳን ክሳራን ክናገፉ – ናብ ቤት-ጽሕፈት ንግዲ ብምኻድ ከሐድስዎ ወይ እውን ከሰርዝዎ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ። ኣብ ጨንፈር ንግዲ ዞባ ዓንሰባ፡ ሓላፊ ኣሃዱ ፍቓድ ዋኒን ኣቶ ዮውሃንስ የማነ፡ ወነንቲ ትካላት ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ግዜ ክኸፍሉን ከሐድሱን ኣዘኻኺሩ።7 ሚእታዊት 8 ሚእታዊት ከምዝነከየ