Married

All Women Should Do Before Getting Married

All Women Should Do Before Getting Married

ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ግጉይ ሓበሬታ መራኸቢ ብዙሓንን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ካብ ሓዳር (ብዘይ ሕጋዊ መርዓ) ዝውለዱ ህጻናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰሰኑ ክመጹ ጸኒሖምን ኣለዉን። ብመሰረት ጸብጻብ 2009 ዘ ኒው ዮርክ ታይምስ (The New York Times) ኣብ ሕ. ጥራይ እቶም ፍርቂ ዝውለዱ ህጻናት ካብ መርዓ ወጻኢ እዮም። እዞም ካብ ሓዳር ወጻኢ ዝውለዱ ቈልዑ’ምበኣር፡ በቲ ዝግባእ ፍቕሪ ወላድን፡ ኮስኳስን ስነምግባርን ናይ ምዕባዮም ዕጫ ኣዝዩ ትሑትን ዝሕቱልን ብምዃኑ፡ መጻኢ ወለዶ ዓለምና ‘ከመይ’ኮን ክኸውን’ እናበልና ምጭናቕና ንቡር ግዜኡ’ዩ። ጎኒ ጎኒ’ዚ’ውን ፍትሕ እናበዝሐ ይኸይድ ምህላዉ ነቲ ዘለና ስክፍታ ነዳዲ ዝውስኽ ተርእዮ’ዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ መብዛሕተአን ካብ ሕጊ ወጻኢ ቈልዓ ዝወልዳ ደቀንስትዮ’ውን፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ከይተዳለዋ ብሰንኪ ውላድ ዝኣትዋኦ መርዓ፡ ብኣንጻሩ’ውን ዘይምምርዓው እናተለምደ ይመጽእ ብምህላዉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ። ብዝኾነ ሓዳር ሓያል ቆራጽነት ዝሓትት ከም ምዃኑ መጠን፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተተንተነ ስክፍታ ምርኩስ ብምግባር’ዩ ድማ ኒው ዮርክ ታይምስ (The New York Times) ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓዳር ዝርከባ ሓደስትን ነዊሕ ዝገበራን ደቀንስትዮ መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ። እታ ኣብቲ መጽናዕቲ ዝቐረበት ሕቶ ድማ፡ “ቅድሚ ምምርዓውኪ ክፈልጦ ነይሩኒ እትብልዮም ነገራት እንታይ እዮም? እቶም ተመራመርቲ፡ እቲ ዝሰዓቦም መልሲ ማእለያ ዘይነበሮ’ኳ እንተኾነ ኣብ ሸውዓተ ነጥብታት ኣጠቓሊሎም ኣቕሪቦሞ ኣለው። መርዓ (ሓዳር) ማለት እቲ ናይ ብሓቂ ትርጉሙ ኣጸቢቐ ዝፈልጥ ነይረ እንተዝኸውን ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ፡- እተን ከምዚ’ለን ዝመ ለሳ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ፡ ንትርጉም መርዓ ይኹን ሓዳር ግጉይ ሓበሬታ ሒዘን ዝኣተዋኦ ክኾና እንከለዋ፡ እቲ ዝበዝሐ ምንጪ ሓበሬታአን ድማ መራኸቢ ብዙሓን ምንባሩ’የን ዝሕብራ። ልክዕ ኣብቲ መርዓ ምስ በጽሓ ድማ እቲ ብማዕዶ ዝፈልጣኦን ኣብ ባይታ ዝጸንሐንን ፍልልዩ ክልተ ጫፍ ናይ ሓንቲ ፈትሊ ኮይኑ ይጸንሐን። ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ኣጸቢቐ ዝፈልጥ ክኸውን ነይሩኒ! እተን ኣብ ገዛእ ርእሰን ምሉእ ርእሰ ምትእምማንን ክብረትን ዘይብለን ኮይነን ዝዓበያ’የን። ንሰን ንህይወት ገዛእ ርእሰን ዘይኮና ኣሳሰይቲ ካልኦት ክኾና ከም ዝተፈጥራ እናተማህራ ዝዓበያ’የን፡ ኣብ መርዓ (ሓዳር) ኣብ ዝኣተዋሉ ግዜ ድማ እቲ ዘካይደኦ ርእሰ መስዋእቲ እናዓበየ ስለዝኸይድ እቲ ጾር ኣዝዩ ይኸብደን፡ “ብኻ ካብ ቀደመይ ብዛዕባ ገዛእ ርሰይ ቅኑዕ ኣፍልጦ ክህልወኒ ነይሩኒ” እናበላ ድማ የስቆርቁራን ይጠዓሳን። ክህወኽ ፍጹም ኣይነበረንን! ደቀንስትዮ እዚኤን እተን ንመርዓ ከይሓሰባሉ ብድፍኢት ዝኣተዋኦ እየን። ዳርጋ ልዕሊ 90% ደቀንስትዮ ዓለምና እቲ ኣብ ልዕሊኤን ዝውሰድ ናይ መርዓ ውሳኔ ብኻልኦት’ዩ። ስለዝኾነ ድማ ከይተዳለዋሉን ው ሽ ጠ ን ከይተቐበሎን ስለዝፍጸም፡ ድ ሒ ሩ ብ ጹ ሕ ጸ ገ ማ ት የጓንፈን። ምኽንያቱ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝበሃል መርዓ ወይ ሓዳር ሓያል ቆራጽነት ስለዝሓተና። ብኣእምሮ ይኹን ብኣካል እኹል ግዜን ምድላዋትን ዘድልዮ’ዩ።ስለዚ ድማ እየን ክንህወኽ ኣይነበረናን ብምባል ታህዋኽ ከምዘየድሊ ዝመኽራ ዘለዋ። ብስድራቤታት ከም እንጽለው እንተዝፈልጥ ነይረ ጽቡቕ ነይሩ! – እዘን ሰብ ሓዳር ደቀንስትዮ ቅድሚ ኣብ ሓዳር ምእታወን ስድራቤታት ክልቲኦም ተጻመድቲ ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ጽልዋታት ከምዝህልዎም ሓሲበናሉ ዘይፈልጣ’የን። ኣብ ሓዳር ምስ ኣተዋ ድማ በቲ ዝስዕበን ናይ ሓሳባትን ኣረኣእያን ጽልዋታት ብዙሕ ይርበሻ’ሞ፡ ‘ከምዚ ከምዘሎ ብኻ ኣቐዲምና ንፈልጥ ኔርና’ እናበላ የማርራን ደቀንስዮ ብዛዕባ’ዚ ኣቐዲመን ሓሲባትሉ ክትጸንሓ ድማ ይመኽራ። ሕማቕ ባህሪ (ጠባይ) ድሕሪ መርዓ ክገድድ ከም ዝኽእል ኣቐዲመ ክፈልጥ ነይሩኒ! ቅድሚ መርዓ ዝነበረ ግዜ፡ ንሕማቕ ባህርያት ሕጹያተን ይኹኑ ኣዕሩኽተን፡ ሸለል ኢለን ዝሓልፋ ዝነበራ ዝተሰምዐ’ዩ፡ ድሕሪ መርዓ ድማ ሕማቕ ጠባያት በዓል ቤተን ክገድድን ምዕራዩ ዘጸገመንን’የን። ንሰን ኣሹንኳይ’ዶ እትፈልጦ ሕማቕ ባህሪ፡ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ’ውን ድሕሪ መርዓ ዝገሃድ ሓቂ ብዙሕ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ጓል ይኹን ወዲ ቅድሚ መርዓ (ኣብ ግዜ ዕርክነት ይኹን ናይ ሕጸ ግዜ) ንዝረአ ሕማቕ ባህርያት ናብ መርዓ ከይሰግሩ ከዐርዩ የጠንቅቓ። ኣብ ሓዳር ክህሉ ዝግባኦ ኣተሓሕዛ ገንዘብ እኹል ኣፍልጦ ሒዘ ክኣቱ ነይሩኒ፡- ገለ ካብቲ ብዙሕ ምኽንያታትናብ ፍትሕ ዘብጽሕ ብሰንኪ ገንዘብን ምስ ገንዘብ ዝህሉ ምትእስሳርን ምዃኑ’ዮም ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ዝሕብሩና። ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ብውልቂ ዝውነን ዝነበረ ገንዘብ ድሕሪ መርዓ ከመይ ከም ዝኸውን ከይፈለጣ’የን ናብ መርዓ ዝኣትዋ። እዘን ደቀንስትዮ ድማ ብሰንኪ ዘይኣፍልጦአን ብዙሕ ጸገማት ከጓንፈንን ክዕመጻን ይረኣያ’ሞ ‘ብኻ ብዛዕባ’ዚ ኣቐዲምና ፈሊጥና’ እናበላ የስተንትና። ንሓዳር ብኸመይ ይሕዞን ይሕልዎን እንተዝፈልጥ ነይረ ክንደይ ምመዓረ! – እዚ እቲ ናይ መብዛሕትአን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ ደቀንስትዮ ግብረ-መልሲ’ዩ ነይሩ። ሓዳር ክልተ ብኹለንትናኦም ዝተፈላለዩ ሰባት ዘካትት ዓውደ-ህይወት ብምዃኑ ንዝፍጠሩ ሽግራትን ግርጭታትን ብኸመይ ትብድሆምን ትፈትሖምን፡ እንታይ ዓይነት ምብህሃልን ምጽውዋርን ተዘውትርን ዘይትፈልጥ እንተደኣዄንካ ንሓዋሩ እናተሳቐኻ ምንባር’ዩ እቲ ኣብ ኢድካ ዝተርፍ ዕጫ፡ ስለዚ’የን ድማ እተን ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ ደቀንስትዮ፡ ‘ኣቐዲምና ክንነቕሓሉን ክንዳለወሉን ይግባእ ነይሩ’ ብምባል ዝስምራ። እምበኣርከስ ምእንቲ ብሩህ መጻኢ ወለዶታት፡ ከምቲ ተደጋጊሙ ክግለጽ ዝጸንሐ፡ መርዓ ይኹን ሓዳር ብሃሰሰለባም፡ ንስለ ጓይላን ደበላን ዝግበር ዘይምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ። እተን ንመርዓ ግዜአን ኣኺሉ ኣብ ምድላው ዘለዋ፡ ብፍላይ እተን ሃንደበታውን ብዘይውጥንን ዘይተደልየ ጥንሲ ኣጋጢምወን ኣብ ውላድ ዝርከባ ደቀንስትዮ፡ ንኹሉ እንተታት ቅድሚ መርዓ ብፍላይ ድማ ነዘን ልዕል ኢለን ዝተዘርዘራ ነጥብታት ክፈልጥኦም ኣለወን። ምኽንያቱ ካብ ጣዕሳን ካብ እህህን ስለ ዘድሕና። መ. ” እትብል’ያ ዝነበረት። ፡- እዘን ደቀንስትዮ ፡- እዘን ፡ ፡- እዚ ግብረ መልሲ’ዚ ካብተን ፡
ኣመሪካ