Naturally Curly

Aevin Dugas Got the World’s Largest Afro – Naturally Curly

Aevin Dugas Got the World’s Largest Afro – Naturally Curly

ተወላዲት ኒው ኦርልያንስ (ኣመሪካ) ኤይቪን ዱጋስ ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሰንጣቒት ዘለዎ ኣፍሮ ጸጕሪ ርእሲ ብምውናን ክብረ-ወሰን ሰይራ። ንሳ፡ ሓደ ሜትሮን 30 ሴንቲሜትርን ሰንጣቒት ዘለዎ ሞዳ ጸጕሪ ብምውናን እያ ኣብ መዝገብ ክብረወሰናት ጊነስ ክትሰፍር ዝኸኣለት። ካብ ምሒር ምብዝሑን ምንውሑን ዝተላዕለ ከኣ ነቲ ኣብ ዓለምና ንዝሓጸረ ሰብ ኣብ ጸጕሪ ርእሳ ክትደብዮ ከም እትኽእል ጊነስ ሓቢሩ ኣሎ። እታ ጓል 38 ዓመት ኣደ ጸጕሪ ርእሳ ን14 ዓመታት ከምዘንውሓቶ ጠቒሳ፡ ኣዲኣ ብዘይካ ባህርያዊ ኣተዓባብያ ዝኾነ ሰብ-ሰርሖ (ኣርቲፊሻል) ኣገባብ ከይትጥቀም ትምዕዳ ስለዝነበረት፡ እዚ ዓወት’ዚ ውጽኢቱ ምዃኑ ኣመስጊና።