A man paints in his sleep! ብድቁሱ ዝስእል ቀባኣይ

A man paints in his sleep! ብድቁሱ ዝስእል ቀባኣይ

ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ለንደን
ዝተቐልቀለ ኣብ ድቃሱ ዝቐብእ ስነጥበበኛ፡ ኣብ ዓሚቝ ድቃስ እንከሎ
ዘፍረዮም ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ንምርኢት
ከምዘቕረበ ኤክስፕረስ ዝተባህለ
መርበብ ዜና ዓዲ እንግሊዝ ሓቢሩ።
ሊ ሃድዊን፡ ኩሉ ስነ-ጥበባዊ ስርሓቱ
ኣብ ከቢድ ድቃስ ምስ ኣተወ
ከምዝሰርሖ ምስ ሓበረ፡ ብብዙሓት
ተቐባልነት ይኹን ተኣማንነት
ኣይረኸበን። ይኹን’ምበር ኣብዚ
እዋን’ዚ ሓቅነት ናይቲ ዝበሎ
ንምርግጋጽ ኣጸጋሚ ስለዘይኮነ፡ ናይ
ድቃስ ሓካይም ምሉእ መርመራ
ገይሮምሉ። ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሓሊፉ
እውን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኩሉ ዓይነት
መርመራታት ተገይርሉ። ሓካይምን ናይ ድቃስ ሰብ ሞያን ከኣ ኣማን
ብኣማን ሓቁ ምዃኑ ኣረጋጊጾም።
ሊ ሃድዊን ብውንኡ እንከሎ ክስእል
ኣይክእልን እዩ። ምስ ደቀስካ ምስኣል
ግን ገና ካብ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት
ጀሚሩ ከማዕብሎ እዩ ጸኒሑ።
እዚ ዘይንቡር ክእለቱ ንሓካይም
ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይንዎም ዘሎ
ስነ-ጥበበኛ’ዚ፡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን
ወግዓዊ ናይ ስነ-ጥበብ ስልጠና ወሲዱ
ከምዘይፈልጥ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ስነ-ጥበባዊ ስርሓቱ ግን ብደረጃ ዓለም
ኣዝዩ ተጠላብነት ከምዘለዎ ኤክስፕረስ
ብተወሳኺ ኣነጺሩ።
ንሱ፡ ንነዊሕ እዋን ክሰርሖ ዝጸንሐ
ፍርያቱ ዝሓለፈ ዓርቢ ብመልክዕ
ኤግዚብሽን ኣቕሪብዎ ኣሎ።