Wedding Night

8-Year-Old Bride – On Wedding Night

8-Year-Old Bride – On Wedding Night

ኣብ የመን ሓንቲ መዓንጣ ዘይቆጸረት ጓል ሸሞንተ ዓመት ህጻን ንሓደ ካብኣ ብሓሙሽተ ዕጽፊ ዝዓቢ ሰብኣይ ድሕሪ ምምርዓዋ ንምሸቱ ሞይታ። እታ ንግዜኡ ራዋን ተባሂላ ዘላ ህጻን፡ ኣብቲ ምስ ሱዕዲ-ዓረብ ዝዳወብ ብቐቢላታት ዝቖመ ‘ሃርድሕ’ ዝተባህለ ከባቢታት’ያ ሞይታ። 40ታት ዕድመ ዝረገጸ መርዓዊ፡ “ፈራዪትን ጸጋዪትን ትኹነልካ” ተባሂሉ ድሕሪ ምምራቑ፡ ኣብ ገመል ኣወጢሑ ናብ ቤቱ ምስ ኣእተዋ ድማ’ያ ኣብቲ ዕለት ንምሸቱ ዝሞተት። ሓካይም ብዘካየዱላ መርመራ ድማ፡ ጠንቂ ሞታ ዉሽጣዊ መድመይቲ ምዃኑ ከረጋግጹ ክኢሎም ኣለው። ድሕሪ’ቲ ዘሕዝን ፍጻሜ፡ ኣብ ሓያለ ከባቢታት’ታ ሃገር ኣብ ልዕሊ መርዓዊን ስድራ መርዓትን ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ዝጠልብ ንዱር ተቓዉሞታት ከምዝገንፈለ እቲ ብ‘ኣልወጠን’ ዝተባህለት ኣብ ኩውየት እትሕተም ጋዜጣ ዝተዘርግሐ ዜና ወሲኹ የረድእ። ገለ ካብቶም ናዕበኛታት፡ “መርዓዊ ኣብ ልዕሊ’ታ ህጻን ህዉኽ ጾታዊ ርክብ ምፍጻሙ ምስ ሰብ ዘይኮነ ምስ እንስሳ’ዩ ክጽብጸብ ዘለዎ። ብሞት ድማ ክቕጻዕ ኣለዎ! ተሓለቕቲ ደቀንስትዮ ዝኾና ኣህጉራዉያን ማሕበራት ብወገነን፡ መንግስቲ የመን ኣንጻር መርዓ ትሕቲ-ዕድመ ሓድሽ ሕጊ ንኽነድፍ ኣብ ልዕሊኡ ሓያል ጸቕጢ ከካይዳ ተደሪኸን ኣለዋ። ኣብ ሓያለ ከባቢታት የመን፡ ደቀንስትዮ ዓቕሚ ኣዳም ከይበጽሓ ክምርዓዋ ብባህሊን ልምዲን ሕብረተ-ሰበን ግዱዳት እየን። በዚ ምኽንያት ኣብታ ሃገር ዓመታዊ ካብ ዝምርዓዋ ደቀንስትዮ፡ እተን ኣስታት ሓደ ሲሶ ትሕቲ 15 ዓመት እየን። ስድራአን ካብ ድኽነት ከገላግሎም ዝኽእል መጠን ገዝሚ ንኽረኽቡ ኢሎም ብህጻነን ስለ ዘመርዕውወን ድማ እቲ ጉዳይ ንኽግታእ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ምህላዉ ዝተፈላለዩ ወገናት’ታ ሃገር የረድኡ። ብመሰረት’ቶም ወገናት፡ ኣብ ገለ ከባቢታት የመን ኣቦ ወዲ ንእንዳ ጓል ክሳብ 7 ሽሕ ዶላር ዝበጽሕ ገዝሚ ክኸፍል ግዴታ ኣለዎ። እዚ መጠን’ዚ ግን እታ ጓል ህጻን እንተኾይናን ድንግልናኣ ዘይፈረሰ እንተኾይኑን ጥራይ’ዩ። ድንግልናኣ ዘፍረሰት ወይ ሓንሳብ ዝተመርዓወት እንተኾይና ግን እቲ መጠን ገዝሚ ብልዕሊ ፍርቂ ይንኪ። ገዝሚ ንሚልዮናት የመናዉያን ጠንቂ ድኽነትን ማሕበራዊ ሽግራትን ይኸዉን ከምዘሎ ዝጠቕሱ ሓያለ ፖለቲከኛታት’ታ ሃገር፡ ብመሰረቱ ንኽተርፍ ወይ ስማዊ መልክዕ ንኽሕዝ ዘስገድድ ሓድሽ ሕገመንግስቲ ክንደፍ ጎስጓስ ከካይዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ የመን ኣብ ዝሓለፈ 2010’ውን ሓንቲ ጓል 12 ዓመት ምርዕዉቲ ህጻን ክትሓርስ ድሕሪ ሙማታ ኣብታ ሃገር ኣካታዒ ኣርእስቲ ኣለዓዒላ ምንባራ ይጥቀስ።
” ዝብል ጭርሖ ኣልዒሎም ከምዝነበሩ’ውን እታ ጋዜጣ ትጠቅስ።