7 Children

7 Children Removed From Home Over Mineral Supplement

7 Children Removed From Home Over Mineral Supplement

ዝሓለፈ ሰሙን ሰብ-መዚ ምምሕዳር ከተማ ካንሳስ- ኣመሪካ ናብ መንበሪ ቤት ሓደ ነባሪ’ታ ከተማ ብምእታው ንሸውዓተ ንኣሽቱ ደቁ ካብ ገዛእ ገዝኦም ከምዝወጹ ስለዝተገብሩ ኣቓልቦ ነበርቲ’ታ ከተማ ስሒቦም። መርበብ ሓበሬታ ያሁ ከምዝሓበሮ፡ እቶም ሓለፍቲ ምምሕዳር ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ፡ ካብ ዉልቀሰብ ድሕሪ ዝረኸቡዎ ሓበሬታ ኮይኑ፡ ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ እቶም ንኣሽቱ ቈልዑ ጥራይ ኣእጋሮም ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎኦም ዝርከብ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ማዕድን ክጓየዩን ክጻወቱን’ዮም ዝውዕሉ። ንዝተወሃቦም ሓበሬታ ምርኩስ ገይሮም ኣብ መንበሪ ገዛ ስድራቤት ሃል ስታንሊ ተፍትሽ ዘካየዱ ሓለፍቲ ፖሊስን ምምሕዳርን፡ ኣብቲ ካንሸሎ ናይቲ ገዛ ዝረኸቡዎ መወሰኽታ ማዕድን ዝኾነ ንጥረ ነገር ሓደ ካብቶም ብትካል ቁጽጽር መግብን መድሃኒትን’ቲ ከተማ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘኸትል ባእታ ተባሂሉ ዝግለጽ ኮይኑ ጸኒሑ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእትው ድማ ንውሕስነትን ድሕነትን ብምባል ንሸውዓቲኦም ቈልዑ ካብ ገዝኦም ከውጽእዎም ከለዉ፡ ወለዶም ሃል ስታንሊን ሚሸል ስታንሊን ድማ ንዝያዳ ሕቶታት ናይ ቤት ፍርዲ ቆጸራ ከምዝተወሃቦም እቲ ዝወጸ ዜና ወጺኹ የረድእ። ኣብ ሃይማኖት ጽኑዕ እምነት ዘለዎም ስድራቤት ስታንሊ ካብ ኣብራኾም ዝፈረዩ 9 ደቂ ኣለዉዎም። ኩሎም ደቆም ድማ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምኻድ ዘይኮነስ ኣብ ገዛ ብስድራቤቶም ናይ ቀለም ትምህርቲ ዝወሰዱንዝወስዱን ዘለዉ ኮይኖም፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ክልተ ደቆም ካብቲ ገዛ ወጺኦም ናይ ዉልቆም ናብራ ኣብ ምምራሕ ይርከቡ። ብዛዕባ’ቲ ኣብ ልዕሊ ደቆም ዝተወስደ ስጉምቲ ኣመልኪቶም ወላዲኦም ሃል ስታንሊ እቲ ሳብስታንስ ንጀራዲን ዝጥቀሙሉ ማይ ንምጽራይ ይግልገሉሉ ምንባሮም ክገልጽ ከሎ፡ ወላዲት ሚሸል ብወገና እቲ ደቆም ጥራይ እግሮም ናይ ምንቅስቓሶም ተርእዮ ልምዳዊ ንጥፈታት’ታ ስድራ ከምዝኾነ ትዛረብ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ወለዲ ናይ ሸልለትነትን ዓመጽን ክሲ ከምዘይተመስረተሎም እቲ ሓበሬታ የነጽር።