ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ

20 ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ

ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ብገምጋም
ካብ 50 ሽሕ ክሳብ 70 ሽሕ ዝበጽሕ
ሓሳባት ይሓስብ። እዚ ኣብ ሓንጎልና
ዝጠፍእ ሃልኪ ምስ ዝምዝገብ ናይ
ኣስታት 10 ዋት ሓይሊ ኤለትሪክ ከብርህ
ይኽእል።

ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ልብና
እትሃርሞ ህርመት ልቢ፡ ንኣስታት 32
ኪሎ ሜትር ኣብ መኪና ከጓዕዝ ይኽእል።
እዚ ገምጋም’ዚ ኣብ ምሉእ ጉዕዞ ሂወትና
ምስ እንግንዘቦ፡ ክሳብ ወርሒ ኣብጺሑ
ክመልስ ይኽእል።

ኣብ ሰዓት ዓይንና ክሳብ 36 ሽሕ
ዝበጽሕ ሓበሬታ ከሳልጥ ወይ ክርኢ
ይኽእል። ብዘይካ’ዚ ሓደ ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ዝርከብ ዓይኒ ሰብ፡ ንኣስታት 22.4
ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብርሃን ናይ ሽምዓ
ክርኢ ይኽእል።

ኣብ ነፍሲ ወዲ ሰብ ዝርከብ
መትንታት ደም፡ ምስ ዝዝርጋሕ ክሳብ
96 ሽሕ ኪሎ ሜትር ቁመት ክበጽሕ
ይኽእል።

ሓርማዝ፡ እቲ እንኮ ክነጥር ዘይክእል
መጥበዊ እንስሳ እዩ። ሓደ እኹል ሓርማዝ
ኣብ መዓልቲ ኣስታት 210 ሊትሮ ማይ
ይሰቲ። ሓራምዝ ብስኖም ተጠቒሞም፡
ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ማይ ክፍሕሩ
ይኽእሉ። ተፈጥሮኣዊ ተጻባኢ ዘይብሎምሓራምዝ፡ ስግኣቶም ካብ ወዲ-ሰብ እዩ።
ደቂ ሰብ ስኖም ንምርካብ ኵሉ ግዜ ምስ
ሃደንዎም እዮም።

ጸጉሪ ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ፈሮፎር ከፍሪ ይኽእል እዩ። እቲ ዝገርም
ግን ሓንቲ ጸጉሪ እተፍሪዮ ፎሮፎር፡
ኣስታት 100 ግራም ክበጽሕ ዝኽእል
ምዃኑ’ዩ። እዚ ኣብ ሓንቲ ፍረ ጸጉርና
ክኸውን እንከሎ፡ ምሉእ ርእስና ድማ፡
ኣስታት 12 ቶን ዝበጽሕ ፎሮፎር
ከፍሪ ይኽእል። እዚ ክብደት ምስ ናይ
ኣፍሪቃ ሓራምዝ ዳርጋ ማዕረ እዩ ክበሃል
ይከኣል።

ብመርበብ ሓበሬታ ጉግል ኣብ
መዓልቲ ኣስታት ሓደ ቢልዮን ናይ
ምድላይ ፈተነታት ይካየዱ። እዚ
መስርሕ ድማ ብኣስታት ሓደ ሚልዮን
ኮምፕዩተራት ይካየድ።

ኖኪያ 1100 ዝዓይነታ ሞባይል እታ
ብዝበዝሐ ዝተሸጠት ኤለክትሮኒክስ እያ።
ነዛ ሞባይል ዘፍረየ ትካል፡ ልዕሊ 250
ሚልዮን ሓባ እዩ ሸይጡ።

ኣብ ጃፓን ካብ ዝርከባ ሞባይል
90% ማይ ዘየሕልፋ እየን።

እንስሳ ዘቤት ዝዀነት ድሙ፡ ኣብ
ዓለምና ብምጽናት 33 ዓይነት እንስሳታት
ምስ ተኸሰት እያ። ድሙ፡ ኣስታት 100
ዝተፈላለዩ ዓይነት ድምጽታት ክትገብርእንከላ፡ ከልቢ ግን 10 ዝተፈለለዩ
ድምጽታት ጥራይ ክገብር ይኽእል።

ጭሩ በለስ፡ እታ ንድሕሪት
ክትነፍር እትኽእል እንኮ ዑፍ እያ። እዛ
ዑፍ ብዘይካ’ቲ ከምቲ ኵለን ኣዕዋፍ
ንቕድሚት ዝነፍርኦ፡ ንድሕሪት’ውን
ክትነፍር ትኽእል’ያ። እዞም ዓይነት
ኣዕዋፍ ኣብቲ ንድሕሪት ዝበሩሉ እዋን
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ኣስታት 80
ግዜ መንገብገቦም ይሃርሙ።

ኣረነ፡ ኣዒንቱ ምስ ዝስእን ዳግማይ
ከውጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ዓይነ
ስዉር ኣረነ ክትረክብ ኣጸጋሚ ክበሃል
ይከኣል።

ጻጸ፡ ሳንቡእ ዘይብሉ እንስሳ እዩ።
እዚ ደቂቕ ፍጥረት ኣብ ምሉእ ሂወቱ
ኣይድቅስን እዩ።

ኦስተሪካ ዝተባህሉ እንስሳ ባሕሪ፡
ጾታኦም ክቕይሩ ይኽእሉ። ኦስተሪካ
ምስ ኩነታት መጻምዶም እዮም ጾታኦም
ዝቕይሩ። ብዘይካ’ዚ ብከላ ባሕሪ ጾታ
እንስሳታት ባሕሪ (ማለት ዓሳታት) ክቕይር
ይኽእል።

እቲ እንኮ ከበሮ ዓይኒ ዘለዎ እንስሳ
ሻርክ እዩ። ኣዝዩ ሓያል ናይ ምሽታት
ክእለት ዘለዎ ሻርክ፡ ኣብ ክንዲ ሜዳ
ኦሎምፒክ ዝኸውን ቀላይ ዝነጠበት ደም
ክፈልጥ ይኽእል።