Grandma Graduates

100 Year Old Mexican Grandma Graduates from Primary School

100 Year Old Mexican Grandma Graduates from Primary School

ማኑዌላ ሄርናንደዝ ኣብ ሰነ 1913 እያ ኣብ
ደቡባዊት ክፍለ-ሃገር ወሃካ ናይ ሜክሲኮ
እያ ተወሊዳ። ዕድሚኣ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ድማ ከም ኩሎም መሳቱኣ ስሩዕ
ትምህርቲ ጀሚራ። ይኹን’ምበር፡ ስድርኣ
ርኡይ ቁጠባዊ ጸገም ስለዝነበሮም ገና ኣብ
ንኡስ ዕድሚኣ ትምህርታ ኣቋሪጻ ኣብ
ስራሕ ዓለም ኣትያ።
“ውራይ ትምህርተይ ክገብር ክቱር
ድሌት ነይሩኒ። ስድራይ ግን ብዙሕ
ኣይጸቐጥሉን። ኣነ’ውን፡ ብፍላይ ናይ
ኣደይ ስእነት ገንዘብ ኣዝዩ ይስምዓኒ
ስለዝነበረ ከቋርጽ ተገዲደ” ትብል።
ንሳ፡ ጓል 99 ዓመት ምስ ኮነት እያ
ትምህርታ ቀጺላቶ። እንሆ ከኣ ሎምዘበን
ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርታ ዛዚማ
ባጀላኣ ሒዛ ትርከብ። ትምህርቲ ናይ
ዕድመ ገደብ ከምዘይብሉ ብምግላጽ ከኣ፡
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ እውን
ክትቅጽሎ ምዃና እያ ትሕብር ማኑዌላ
ሄርናንደዝ።