10 Strangest Things Found Under Beds

ኡዲ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዝተረኸቡ ኣገረምቲ ነገራት ዝበሎም ዘርዚሩ’ሎ።

• ኣብ 2013 ውሩይ ተጻዋታይ ክሪኬት ጋይ ዋይቶል፡ ኣብ’ቲ ውቁብ መንበሪ ቤቱ ደቂሱ እንከሎ ሃተፍተፍ ዝመልኦ ለይቲ ኣሕለፈ። ንጽባሒቱ ድማ ክልተ ሜትሮን ፈረቓን ዝቑመቱ ሓርገጽ ኣብ ትሕቲ ዓራቱ ደቂሱ ጸኒሕዎ።

• ሓደ ዓሚል ብዛዕባ ሕማቕ ሽታ’ቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍሊ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ፡ሰራሕተኛታት ጽሬት ናይ’ቲ ኣብ ከተማ ኪንሳስ ክፍሊ ሃገር ሚዞሪ ኣመሪካ ዝርከብ ሆቴል ካፕሪ ብዘካየድዎ ተፍቲሽ፡ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዝመሽመሸ ሬሳ ሪኺቦም። እቲ ሬሳ ብኸመይ’ዩ ናብ’ቲ ክፍሊ ኣትዩ ምጽራይ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ድማ ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሩ’ሎ።

• ናኦሚ ዛህሪ ዝተባህለት ኣመሪካዊት ንኸልባ ክትደሊ ኣብ ትሕቲ ዓራት ምስ ጠመተት፡ ድቃስ ዝጠለሞ ሰራቒ ኣብ ቤታ ጸኒሕዋ።

• ሓደ ቻይናዊ፡ እቲ ኣብ 2015 ኣብ ዞባ ጉዋንዱንግ ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ተኻርዩ ዝነበረ መንእሰይ ሃንደበት ስለ ዝጠፍአ፡ እቲ ገዛ ንኻልእ ተኻራያይ ቅድሚ ምክራዩ ከጽርዮ ብዝብል ሓሳብ ናብ ትሕቲ ዓራት ምስ ጠመተ፡ ኣስታት ሓደ ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ዝሓዘ ኣርባዕተ ባኮታት ጸኒሕዎ።

• እቲ ቅድሚ 274 ዓመት ዝተሰርሐ “ቪውኦክቶምበስ” ዝጽዋዕ ቫዮሊን፡ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበረን ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ዝተጻወቱሉን መሳርሒ ሙዚቃ’ዩ። እዚ ንኣስታት ፍርቂ ዘበን ብዋንኡ ኣብ ትሕቲ ዓራት ተሓቢኡ ዝነበረ ቫዮሊን፡ ኣብ 2014 ብጨረታ ብ16 ሚልዮን ዶላር ተሸይጡ።