10 ኣግረምቲ ስእልታት ዓለምና

ምስ ኣፍቃሪትኩም ክትሓርቁ ከለኹም እንታይ ክትገብሩ ይቐለኩም?

1. ስምዒት ኩራ ምዕፋን ብሰንኪ ኣብ መንጐ ፍቑራት ዝፍጠር ዘይምርድዳእ ገለ ሰባት ነቲ ዝተፈጥረ ኩራ ብዘረባ ስለ ዘይወጸሎም፡ ከም ኩራ ከይሓዙ ጥዑያት ኰይኖም ብምቕራብ ነቲ ዘለዎም ቁጥዐ ኣብ ውሽጦም ዓፊኖም ክጸርዎ ይፍትኑ። ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝተፈጥረ ሕማቕ ስምዒት ዓፊንካ ምሓዝ ንግዚኡ እኳ ሰናይ እንተመሰለ ዳሕራይ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣልዒልካ

እንተ ዘይተዛቲኻን እንተ ዘይተረዳዲእካን፡ እቲ ናይ ግዜኡ መፍትሒ ዝመስል ስቕታ ልክዕ ከምቲ ንሓዊ ብዕንጨይቲ ጌርካ እትሓጽሮ ሓጹር እዩ ዝመስል። ከመይ እንተ ተባህለ እቲ ነብልባል ሓዊ ነቲ ሓጺርካሉ ዘለኻ ዕንጨይቲ ምህማኹ ስለ ዘይተርፎ። እዚ ናይ መከላኸሊ ሜላ እዚ ውሕስነቱ ብፍጹም ኣየተኣማምንን እዩ። ዝዀነ ናይ ኩራ ስምዒት ክሕይል ከሎ፡ እቲ ዝተቖጠዐ ወገን ኩራኡ ክሳብ ዝዝሕለሉ ምዝራብ ፋይዳ የብሉን። ምስ እትኹርዩ ኣይትዛረቡ። እቲ ኩራ ምስ ዝሓለ ንምርድዳእ ድማ ምቹእ ሃዋህው ምስ ተፈጥረ ብዛዕባ እቲ ክትኩሪ ዝገበረካ ኣርእስቲ ኣልዒልካ ምዝርራብን ኣብ ሓደ መዕለቢ ድማ ክትበጽሕ ምፍታን

ፍቑራት ጉሩምን ጥዑይን ዝዀነ ርክብ ከማዕብሉን ክምስሩቱን የኽእሎም እዩ። እንተ ዘይኰነ ኩራ ኣብ ልዕሊ ኩራ ክደራረብ እንከሎ ሓደ መዓልቲ ከይተሓስበ ኣብ ዘይመዓልቱን ሰዓቱን ተፈንጂሩ ዓቢ ናይ ፍቕሪ ምዝንባዕን ቀውስን ከምጽእ ይኽእል እዩ። 2 ናይ ኩራ ስምዒት ምግላጽ። እዚ ዓይነት ናይ ኩራ ስምዒት መግለጺ ድማ ምስቲ ምዕፋን ወይ ምሕባእ ዝብል ምሉእ ብምሉእ

እዩ ዝጻረር። ቁጥር። ሓደገኛ ዝዀነ ናይ ስምዒት ናህሪ ስለ ዝዀነ ኣብ ኣገላልጽኡ ጥበብን ምስትውዓልን ይሓትት እዩ። ሓደ ሓደ ኢዜ ኣፍቃሪኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪቱ ኣፍቃሪት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪኣ ክቑጥዑ ከለዉ ገዛኣ ርእሶም ምቁጽጻር ሲኢኖም ስሚዒቶም ስለ ዝግንፍል፡ ሓደ ነቲ ሓደ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ቃላት ክዛረቡ ይደፋፍኡ እዮም። ብዙሑ ግዜ ናብ ጸርፊ የምርሑ

ብፍላይ እቲ ሃዋህው እንተ ረሲኑ ደቂተባዕትዮ ንምትህርራም ይደናደኑ እዮም። እዚ ነገር እዚ ንግዚኡ ዕግበት ዝህብ እኳ እንተዀነ ዳሕራይ ግና ነቲ ተዛራቢ ኰነ ነቲ ካልእ ወገን ዘምጻሉ ፍረ ሓዘንን ጣዕሳን ጥራይ እዩ። ንኹራኻ ምግላጽ ኣድላይ እኳ እንተዀነ፡ መንፈስካ ብምርግጋእ ቦታን ግዜን ብምምራጽ እንተ ተገሊጹ ግና ኣብ መንጐ ፍቑራት ዘሎ ፍቕሪ ካብ ሓደጋ

ክሕልዎን ከድሕኖን ይኽእል እዩ። 3 ናይ ኩራ ስምዒት ምኽሓድ ገለ ዘቖጥዕ ነገር ክርከብ እንከሎ ነቲ ዘጋጥመካ ሸለል ብምባል ከም ዘይኰረኻ ንኹሉ ነገር ውሒጥካ ምምልላስ ናይ ብዙሓት ሰባት ልምምድ እዩ። ነቲ ውሽጣዊ ናይ ኩራ ስምዒታቶም ምኽሓድ ጥዕና ዀይኑ ዝስምዖም ሰባት፡ ኣብ ህይወቶም ሓደገኛ ሳዕቤን ከምጽኣሎም ከምዝኽእል ክፈልጡ ይግባእ፡፡ ብፍላይ ድማ

ፍቑራት ብኽውንን ዘይክውንን ምኹራይ ኣገባብ ኣይኰነን ኢሎም ብምሕሳብ፡ ኩራ ድማ ናይ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ባህሪ ምዃኑ ዘንጊዖም ስምዒታቶም ክኽሕዱ ይፍትኑ። ናይ ኩራ ስምዒት ምኽሓድ ንግዜኡ እኳ ሰናይ መሲሉ እንተ ተራእየ ናይ መወዳእታ ውጽኢቱ ግና ነቲ ፍቕሪ ኣብ ሓደጋ ምሽማም ጥራይ እዩ። ናይ ኩራ ስምዒትካ ምኽሓድ ማለት ልኽዕ ከምቲ ናይ ጉሓፍ

ወረቓቕቲ ምስ ተኣከበ ዝቃጸል እዩ ዝቑጸር። ኩሉ ግዜ ከምቲ “ ካብ ነገርሲ ጾምካ ሕደር” ዝበሃል ኣጉል ዝዀነ ኒሕ ሒዝዎም፡ ሕማቕ ስሚዒት ሒዞም ሓቢሮም ዝነብሩ ፍቑራት ጥዕና ዘለዎ ህይወት የብሎምን። ብዙሕ ጊዜ ድማ ንሕማም ጨጐራ፡

ንጭንቀት፡ ንሕማም ርእሲ፡ ዝኣመሰሉ ሕማማትን ካልኦት ከምዚኣቶም ዝበሉ ነገራትን ዝተቓልዑ እዮም። ስለዚ ፍቑራት ኣብ ባህርያቶም እምብዛ ጐዳእቲ ዘይመሰልዎም ነገራት ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም

ግና ንርክቦምን ንሓድነቶምን ከበላሽው ከም ዝኽእሉ ተረዲኦም፡ ኣቐዲሞም ብምዝርራብ ከርሕቕዎም ይግብኦም፡፡ ከምቲ ካብ

ሓሚምካ ሕክምና ተጠንቂቕካ ጥዕና ዝበሃል፡ ነቲ ዝመስረትዎ ዝመስረቶ ሓድነቶም እናተጠንቀቑ ካብ ውድቀት ከድሕኖዎ ክኽእሉ ኣሎም።