10 ኣዝዩ ኣገራምን ኣደንጻውን ኣሳእል

1. ኣብ ቅድሚ ኮምፕዩተርኩም ወይ’ውን ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓቢይ ጣውላ ኣብ መንበር
ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ንበል። ሕጂ ንየማነይቲ እግርኹም ካብ መሬት ኣልዒኩም፡ በዛ
ሓፍ ኣቢልኩማ ዘለኹም እግርኹም ብናይ ሰዓት ዙረት ኣብ ኣየር ዓንኬል ክትሰርሑ
ፈትኑ።

2. ብየማነይቲ እግርኹም ኣብ ኣየር ዓንኬል ምስራሕ ከየቋረጽኩም፡ ብየማነይቲ
ኢድኩም ኣብ ኣየር ቁጽሪ 6 ክትጽሕፉ ፈትኑ። የማነይቲ እግርኹም ብርግጽ ኣንፈት
ዙረታ ክትቅይር’ያ። ነዚ ከኣ ክትእርምዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምኽንያቱ ኣቐዲሙ
ኣብ ሓንጎልና ዝተቐርጸ ስለዝኾነ።

ጠቐምቲ
ምኽሪታት

 ምጭናቕ ወይ ምሽቓል ግዜኻ
ምብኻን እንተዘይኮይኑ ዘምጽኦ ለውጢ
የብሉን። ሓጎስካ ሰሪቑ፡ ብዘይቁምነገር
ሰንፈላል ከምትተርፍ’ዩ ዝገብረካ።

 ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ሕሉፍካ
ምርኣይ፡ ኣብ መኪናኻ ብናይ ድሕሪት
መስትያት ከም ምርኣይ’ዩ ዝቚጸር።
ክንደይ ዝኣክል ከምተጓዓዝካ ክትርኢ
ስለዘኽእለካ። እንተኾነ ግን ንድሕሪት
ምጥማትካ ንነዊሕ ግዜ እንተቀጺልካዮ
ኣንፈት ጉዕዞኻ ከስሕተካ ይኽእል’ዩ እሞ
ብሕሉፍ ብዙሕ ኣይተስተንትን።

 ድኹማት ሰባት ሕነ ይፈድዩ፡
ሓያላት ድማ ይቕረ ይብሉ። በላሕቲ
ሰባት ግን ሸለል’ዮም ዝብሉ። ኣልበርት
ኣንስታይን

ቅድሚ ሓደ ዘመን ዝጠፍኣ
ደሴታት ይቕልቀላ ኣለዋ

ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ቅድሚ 100
ዓመታት ብህቦብላዊ ማዕበል ዝጠፍኣ
ደሴታት ኣብዚ እዋን’ዚ ዳግማይ ይበቝላ
ከምዘለዋ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ኣብ 1905 ዝተላዕለ ሓያል ህቦብላዊ

ማዕበል፡ ናዲክዲክ ኣቶል ንዝተባህላ
ክፋላት ናይ ደሴታት ማርሻል ምሉእ
ብምሉእ ሓጻጺቡ ወሲድወን። ነበርተን
እውን ብዘያካ ክልተ ሰባት፡ ካልኦቱ
ብምሉኦም ሞይቶም። እተን ደሴታት ግን
ሕጂ ዳግማይ ይቕልቀላ ኣለዋ።

‘ዘ ኒውዚላንድ ሄራልድ’ ዝተባህለ
ጋዜጣ ከምዝሓበሮ፡ ብፍላይ ሓንቲ ካብተን
ደሴታት ምሉእ ብምሉእ ነብሳ ኣቚማስ፡
ድሮ ኣግራብ ከተብቁል ጀሚራ ኣላ።
እቲ ናይ ሽዑ ማዕበል፡ ካብ ውሽጢ

ባሕሪ ዘልዓሎ ገዚፍ ዓቐን ዘለዎ ድበትን
መርጀንን (ኮራል) ናብተን ደሴታት
ስለዝደርበዮ፡ እተን ደሴታት ድሕሪ
ዓመታት ቀስ ብቐስ ነብሰን ክውድባ
ሓጊዝወን ክኸውን ከምዝኽእል፡ ካብ
ዩኒቨርሲቲ ኦክላንድ ዶክተር ሙራይ
ፎርድ የረድእ።
ካብ 1945 ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ
ክለዓሉ ዝጸንሑ ኣሳእል ከምዝሕብሩዎ፡
እተን ቀደም ብዘይካ ሑጻ ዋላ ሓንቲ
ህይወት ዘለዎ ነገር ዘይነበረን ደሴታት
ሕጂ ኣግራብ የብቁላ ኣለዋ።
ብሕጂ’ውን ብዙሓት ደሴታት
ብህቦብላዊ ማዕበል ክጠፍኣን መሊሰን
ክቖማን ከምዝኽእላ ስነ-ፍልጠታዊ
መጽናዕትታት ይእምቱ።