ጽባቀ ኤርትራውያን ኣዋልድ

 

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ፊሊፒንስ ዘጋጠመ እዩ። እቲ ኣጋጣሚ ኣብ መርበብ
ሓበሬታ ዩ-ትዩብ ብልዕሊ 11 ሚልዮን ሰባት እዩ ተራእዩ። እቲ መስሓቕ ኰይኑ
ዝቐነየ ቪድዮ ከም’ዚ ዝስዕብ እዩ፣
ሓደ ህጻን ኣብቲ ዝውዕለሉ ኣጸደ ህጻናት ወለዱ ክመጽእዎ እናተጸበየ ድቃስ
ይጠልሞ። ብድሕሪ’ዚ ንዕኡ ክትወስድ ናብቲ ቦታ ዝመጽአት ዓባዩ ምስ ኣተንስኣቶ፡
ብብዕጉጉ ቦርሳኡ ዘልዕል ዘሎ መሲልዎ ነቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝጸንሐ ናይ ፕላስቲክ
ሰድያ ተሓንጊጡዎ ናብ ዓባዩ ከምርሕ ጀመረ።
ነዚ ዝረኣዩ መምህራኑ ብሰሓቕ ምኽኣል ክስእኑን ሞባይላቶም ኣውጺኦም
ድማ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ናይቲ ህጻን ከልዕሉን ጀመሩ። ዝኣኽሎም ስእሊ ምስ
ኣልዓሉ ከኣ ናብቲ ህጻን ብምኻድ እናኣቀባጠሩ ከበራብርዎን ነቲ ኣብ እንግድዓኡ
ዝተማልኦ ሰድያ ብምውራድ ቦርሳኡ ሂቦም ናብ ዓባዩ ከረክብዎን ተራእዮም።
ዓባዩ ብተግባራት ናይቲ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ህጻን ልባ ከም ዝተተንከፈት እኳ
እንተገለጸት፡ ተረካብ ዘረባ ምድርባያ ግን ኣይተረፋን። “ኣይይይ’ዚ ወደይ ናብ
ኣጸደ ህጻናት ክትድቅስ እምበር ክትመሃር ኣይኰንካን ትኸይድ ዘለኻ” ብምባል
እናሰሓቐት ንማዕከናት ዜና ሓቢራ።

 

ሓደ ካብ ህቡባት ኣመሪካውያን ደረፍቲ እዩ – ድምጻዊ ኤኮን። ኣብ ኣመሪካ ክፍለሃገር ሚዙሪ እኳ እንተተወልደ፡ ዝበዝሕ እዋን ቍልዕነቱ ኣብ መበቆል ሃገሩ ሰኔጋል እዩ ኣሕሊፍዎ። ንሱ፡ ነቶም ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብሩ ኣፍሪቃውያንን
ኣመሪካውያንን ቈልዑ ንምሕጋዝ ብዙሓት ማሕበራት ኣቚሙ እዩ።
ሕጂ ድማ፡ “ናታ ባጤራ ዘለዋ ብስመይ እትጽዋዕ ዓዲ ከቕውም እየ፡” ይብል ኣሎ።
እታ ንሱ ክምስርታ ሓሲቡ ዘሎ ዓዲ ልክዕ ከም’ታ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ዝተራእየት ኣክሽን
ፊልም ‘ብላክ ፓንተር’ ዘላ ‘ዋካንዳ’ ዝተባህለት ልብ-ወለዳዊት ዓዲ እትመሳሰል ክገብራ

ምዃኑ እዩ ወሲኹ ዝገልጽ። እቲ ክጥቀመሉ ወሲኑ ዘሎ ባጤራ ዲጂታዊ ባጤራ እዩ።
ስሙ ድማ ‘ኤኮይን’ ክበሃል ምዃኑ እዩ ዝነግር። ኤኮን፡ ነቲ መደቡ ንምትግባር ካብ ከተማ ዳካር ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ናይ
ሸሞንተ ትርብዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ መሬት ብፕረዚደንት ሰኔጋል ከም
ዝተዋህቦ እዩ ዝሕብር። ኣብታ ብስሙ እትጽዋዕ ከተማ ብዘይካ እቲ ዲጂታዊ ባጤራ ካልእ ዓይነት
ባጤራ ምጥቃም ፍቑድ ኣይክኸውንን እዩ። ብዘይካ’ዚ እታ እትምስረት ከተማ
ዝዀነ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ዘይብላ ባዕላ ንባዕላ እትመሓደር
ክትከውን እያ። እዚ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዕዉት ምስ ዝኸውን፡ እታ ቀዳመይቲን
እንኮን ብዲጂታዊ ባጤራ እትካየድ ከተማ ክትከውን እያ።