ጸሊም ቺኮላታ ጥዕናዊ ረብሓ ልቢ ኣለዎ

ቺኮላታ ንልቢ ጥዕናዊ ረብሓ ከምዘለዎ ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ – ብፍላይ ድማ ጸሊም ቺኮላታ። ተመራመርቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ብዝገበርዎ መጽናዕቲ፡ ንምንታይ’ዩ ጸሊም ቺኮላታ ንልቢ ጥዕናዊ ረብሓ ዘለዎ ከምዝፈለጥዎ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ርእሲ’ቲ ምቁር ምዃኑ፡ ጸሊም ቺኮላታ ካብ ሕማም ልቢ ብኽልተ መገዲ ከምዝከላኸል’ዮም እቶም ተመራመርቲ ተረዲኣኦም ዘለዉ። ቀዳማይ ንዝደረቐ መትረባት ደም ተዓጻጻፊ ከምዝኸውን ይገብሮ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንጸዓዱ ዋህዮታት ደም ኣብ ውሽጢ መናድቕ ሰራውር ደም ንኸይጠብቁ ይከላኸል። ክልቲኦም ተርእዮታት፡ ንመትረባት ደም ኣጽዮም ሕማም ልቢ ከምዘስዕቡ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ። እቲ ብሆላንዳውያን ተመራመርቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ 44 ዓመት ኣብ ዝዕድሜኦም ልዕሊ ንቡር ክብደት ዝወነኑ ደቂ-ተባዕትዮ’ዩ ተፈቲኑ። ኣብቲ ንኣርባዕተ ሰሙን ዝቐጸለ ምርምር ከኣ፡ ነፍሲወከፎም ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ 70 ግራም ዝኸውን ጸሊም ቺኮላታን ካብ ጸባ ዝተሰርሐ ቺኮላታን ክልቲኡ ከምዝምገቡተገይሮም። ኣብ ክልቲኡ ዓይነት ቺኮላታ ‘ፍላቫኖል’ ዝተባህለ ጥዕናዊ ረብሓ ዘለዎ ውሁድ ቀመም ኣሎ። እዚ ውሁድ ቀመም’ዚ፡ ኣብ ኣሕምልቲ፡ ፍረታትን ቀጠልያ ሻሂን’ውን ዝርከብ’ዩ። በዚ መሰረት፡ እቶም ተመራመርቲ፡ ነቶም ሰባት ካብ ክልቲኡ ዓይነት ቺኮላታ ማዕረ ዓቐን ቀመም ‘ፍላቫኖል’’ዮም ሂቦሞም። እንተዀነ፡ እቶም ሰባት ካብ’ቲ ካብ ጸባ ዝተሰርሐ ቺኮላታ ንላዕሊ ንጸሊም ቺኮላታ ዝያዳ ዝመርጹ ኰይኖም’ዮም ተረኺቦም። ብዘይካ’ዚ እቶም ሰባት ንጸሊም ቺኮላታ ብጨናኡን ጣዕሙን’ውን ካብቲ ካብ ጸባ ዝስራሕ ቺኮላታ ንላዕልሊ ኣዝዮም ከምዝፈተውዎ እቶም ተመራመርቲ ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡ እቲ ምኽንያት ኣብ ጸሊም ቺኮላታ ዝርከብ ውሁድ ቀመም ‘ፍላቫኖል’ ካብቲ ኣብ ካብ ጸባ ዝስራሕ ቺኮላታ ዝርከብ ቀመም ንላዕሊ ጥዕናዊ ረብሓ ስለዘለዎ ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ ጸሊም ቺኮላታ ዘሎ ውሁድ ቀመም ኣብ ምፍዋን ምክልኻልን ሕማም ልቢ ልዑል ተራ ስለዘለዎ ምዝውታሩ ዝኸፍእ ከምዘይኰነ ኣዘኻኺሮም። ንዝያዳ ዝዓሞቐ ውጽኢት መጽናዕቶም ክቕጽሉዎ ምዃኖም ሓቢሮም።