ጠንቂ ምርጋፍ ጸጉሪ እንታይ’ዩ?

ጠንቂ ምርጋፍ ጸጉሪ እንታይ’ዩ?

ወዲ 18 እየ ጨጕሪ ርእሰይ እናረገፈን
እናበረሐን ይኸይድ ስለ ዘሎ የሰክፈኒ ኣሎ።
ድሕሪ ቍሩብ ቅንያት ንሳዋ ስለ ዝወርድ
ድማ ገለ ሰባት ናይ ሳዋ ጸሓይን ሃሩርን
ክላጽየካ’ዩ እናበሉ ስክፍታ ይውስኹለይ
ኣለዉ። ሓቂ ድዩ? ኣብ መዓልቲ ክንደይ ሳዕ
ክሕጸብ እንታይ ዓይነት ዘይቲኸ ክጥቀም?
ዝረገፈ ጨጕረይ ከ ክምለስ ይኽእል ዶ?
እንጣጢዕን ቲንታን ዝኣመሰሉ እንታይ
ጉድኣት ኣለዎም?
ኤስ.ቲ ከረን ዝኸበርካ መንእሰይ ናይ ጸጕርኻ
ምልሕላሕ ጠንቂ ክዀኑ ዝኽእሉ ክልተ
ነገራት እዮም። ብተወርሶ ዝመጽእ ወይ
ከኣ ብዝተፈላላየ ዓይነት ሕምማት ዝጋሃድ
ብርሒ ጸጕሪ ክኸውን ይኽእል። ምስቲ
ምንኣስ ዕድመኻ ነቲ ብርሒ ምቕባል
ኣይከኣልካን። ጸጕሪ ርእሲ ሰብ ኣብ
ዝዓብየሉ ግዜ ብሰለስተ ምዕራፋት ይሓልፍ።
ንሓያሎ ግዜ ክነውሕ ድሕሪ ምጽናሕ
ግዚኡ ኣብቂዑ ይረግፍ። ንሰለስተ ወርሒ
ዝኣክል ድማ “ኣብ ድቃስ” ይጸንሕ። ማለት
ከይነውሐ ይጸንሕ። ከም ብሓድሽ ድማ
ምንዋሕ ይጅምር። ኣብ ሓደ እዋን ኩሉ
ጸጕሪ ርእሲ ኣይረግፍን። ግና ካብ ጸጕርና
ኣስታት 10 ሚእታዊት ኣብ ተቐራራቢ
ግዜ ረጊፉ ምንዋሕ ከቋርጽ ይኽእል። ናትካ
ጸጕሪ ከምቲ ንቡር ምርጋፍ ዘይኰነስ ናብ
ብርሒ ዝወስድ ከምዝዀነ ኣብ ደብዳበኻ
ገሊጽካዮ ኣሎኻ።
እምበኣርከስ ብቐዳምነት ጠንቂ
ምርጋፍ ጸጕርኻ ንምፍላጥ ፈትን። ጸጕሪ
ከርግፉን ከብርሑን ዝኽእሉ ናይ ቈርበት
ርእሲ ሕማማት ኣለዉ። ካልኦት ናይ
ውሽጢ ኣካላት ሕማማት’ውን ንምርጋፍ
ጸጕሪ ጠንቂ ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም። እዚ
ንምፍላጥ ኣብ ሓኪም ቀሪብካ መርመራ
ምግባር ከድልየካ’ዩ። ናይ ቈርበት ሕማም
ወይ ናይ ውሽጢ ሕማም እንተተረኺቡካ
ንዕኡ ምእላይ’ዩ። እዚ ቅልጡፍ ብርሒ
ብተወርሶ ዝመጸካ እንተዀይኑ ድማ
ክትቅበሎ’ዩ ዘለካ። ፍጥረትካ ስለ ዝዀነ
ነብስኻ ክትጸልእ የብልካን። ኣብ ሃገርና
ብርሒ ንቡርን ዝተለምደን ተርእዮ ስለ
ዝዀነ ስክፍታ ዝፈጥር ኣይኰነን። ኣብዚ
ግዜ እዚ ንፍወሳ ብርሒ ዝምልከት
ብዙሕ ሳይንሳዊ መጽናዕትታ ይካየድ
ከምዘሎን ጽቡቕ ውጽኢት ዝተረኽቦ
መርመራታት ከምዘሎ ዝፍለጥ’ዩ።
መርበባት ዕዳጋ ከይዘርግሑን መኽሰብ
ዝረኽቡሉ ኰነታት ከየጣጥሑን ግና እቲ
መድሃኒታት ኣየውጽእዎን’ዮም። ስለዚ
ንመጻኢ ብተስፋ ምጽባይ ጥራይ’ዩ። ክሳዕ
ሕጂ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ተሰሪሖም ኣብ
ኣገልግሎት ውዒሎም ዘለዉ መድሃኒታት
ግና ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎም ስለ ዝዀነ
ሃንቀውታ ኣይትግበረሎም።