ጉድ ስማዓ ካብ ማእከል ዓዲ እንግሊዝ

እዋናዊ ሓድሽ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ኣሎ።ኣብ ማእከላት ስደተኛታት እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተኣስሩ ኣማኢት ስደተኛታት ከምዝነበሩ ቢቢሲ ዝረኸቦ ኢመይላት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣቃሊዑ። እተን መዳጐኒ ማእከላት ኣስታት 450 ሰባት ንምሓዝ ዘገልግላ ክዀና እንከለዋ፡ ካብቲ ኣብ ማንስቶን ዝርከብ መሳለጢ ጉዳያት ስደተኛታት ዘጋጠመ “ልዕሊ ዓቐን ዋሕዚ” ተባሂሉ ኣብ ሓደ ካብቶም ኢመይላት ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኢመይል፡ ምእሳሮም “ሕጋዊ ከምዘይኮነ” ዝገልጽ ኰይኑ፡ “ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ሆቴላት ከነግዕዞም ኣለና” ይብል። ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት፡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቍጽሪ ብንኣሽቱ ጀላቡ ዝመጹ ሰባት ኣብ ልዕሊ ስርዓተ መስርሕ ዑቕባ “ዓቢይ ጸቕጢ” ከምዘሕደረ ይሕብር። “ነቶም ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ናብ ሆቴላት ወይ ካልእ መንበሪ ኣባይቲ ንምግዓዝ ከይተሓለለ ከምዝሰርሐ” ድማ ገሊጹ። እቲ ኢመይል ብ4 ሕዳር ዝተላእከ ኰይኑ፡ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሱኤላ ብራቨርማን ኣብቲ ቦታ ንዝፍጠር ልዕሊ ዓቐን ጽቕጥቅጥ ክትቈጻጸሮ ጸቕጢ ይግበር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ማንስቶን ዝበጽሓትሉ መዓልቲ እዩ። ተካኢት ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ያቬት ኩፐር፡ እቶም ኢመይላት “ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ሕጊታት ይጠሓሱ ምህላዎም ከምዝፈልጥ ዘርእዩን ኣቐዲሞም ውጥን ዘይምግባሮም ከመይ ነቲ ኵነታት ናብዚ ከምዘብጽሖ ዘቃልዕን’ዩ” ኢላ። “ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ትሕቲ መምርሒ [ሱኤላ ብራቨርማን] ነቲ ስርዓተ ቍጽጽር ስሒትዎ ከምኡ’ውን ንከፋሊ ግብሪ ልዑል ሕጋዊ ወጻኢታት ፈጢሩሉ” ክትብል ወሲኻ ገሊጻ። ኣብ ማንስቶን ኣስታት 4000 ሰባት ኣብ ቴንዳታት ተኣሲሮም ከምዘለዉን እዚ ድማ ልዕሊ ዓቐን ጸቕጥን ሕማምን ከምዘስዓበ ኣብ ጥቅምቲ ተቓሊዑ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ ሕዳር ድማ፡ ካብ 450 ክሳብ 500 ሓተትቲ ዑቕባ “ማንስቶን ‘ኦቨርፍሎ'” [ዕልቕልቕ ማንስቶን] ብዝብል ናብ ማእከላት ምእላይ ስደተኛታት ከምዝተሰጋገሩ ኢመይላት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት የመልክቱ። “መንነቶም ምፍላጥ እንተዘይተኻኢሉ እንተበዝሐ ን5 መዓልታት ጥራይ እዮም ክእሰሩ ዝኽእሉ፡ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ምእሳሮም ሕጋዊ ኣይኮነን” ዝብል ጽሑፍ ኣብ ሓደ ኢመይል ሰፊሩ’ሎ። “መብዛሕትኦም ንሓያሎ ሰሙናት ኣብኡ ጸኒሖም’ዮም፡ ብዝተኸኣለ መጠን ብቕልጡፍ ናብ ሆቴላት ከነግዕዞም ኣለና…” ድማ ይብል። ማንስቶን ብንኣሽቱ ጀላቡ ናብ እንግሊዝ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ብቕልጡፍ ጉዳዮም ንምፍጻምን ክፍትሑ ንምግባርን ዝተዳለወ እዩ። ተቘጻጸርቲ ግን ብዛዕባ ቍጽሪ ናይቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ “ጸቢብን ዘይምቹእን ኵነታት፡ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝግባእ ብዘይስልጠና ሰራሕተኛታት ቍጽጽር እናተገበረሎም” ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ስክፍታኦም ክገልጹ ጸኒሖም’ዮም። ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት፡ ብዛዕባ መንበሪ ንሓተትቲ ዕቕባን ጉዳዮም ናይ ዘይተፈጸመሎም ስደተኛታትን ዝምልከት ብኮሚተ ባይቶ ሎርድስ ረቡዕ ሕቶታት ክቐርበላ እዩ። ሓደ ን24 መዓልታት ኣብ ማንስተን ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብኣይ፡ ነቲ እሱራት ሰላማዊ ክብሉ ዝገለጽዎ ተቓውሞ ስዒቡ ብሓደ በዓል ስልጣን መጥቃዕቲ ከምዝተፈጸመ ይዛረብ። ፖሊስ ኬንት ድማ ነቲ ክሲ ይምርምሮ ምህላዉ ተፈሊጡ’ሎ። ቢቢሲ ብሰራሕተኛታት እቲ ማእከል ዝተሳእሉ ስእልታት ዝረኸበ ኰይኑ፡ እዚ ድማ ናይቲ ሰብኣይ ብደም ዝተሸፈነ ገጹን ዝሓበጠ ኣፍንጫኡን የርኢ። እቲ ተቓውሞ ብ27 ጥቅምቲ ብሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ምስ ተበተነ፡ ብሓደ በዓል ስልጣን ኣብ ክሳዱ ከምዝተታሕዘ ብምዝኽኻር “ዝነበረኒ ሓይሊ ተጠቒመ ንኸይሓንቀኒ ኣእዳዉ ክፍንጽጐ ነይሩኒ” ክብል ነቲ ኵነታት ገሊጹ። “ኣእዳዉ ምስ ኣልቀቕክዎ ደፊኡኒ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ወዲቐ። ሽዑ ናብ መሬት ወደቕኩ፡ ሓደ ፖሊስ ብብርኩ ርእሰይ ጸቒጡ ኣፍንጫይ ሰይሩኒ። ካብታ ህሞት ንደሓር ድማ ውነይ ስሒተ” ኢሉ። ቢቢሲ ንኻልኦት ሓሙሽተ እሱራት ኣዘራሪቡ፣ ነቲ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ከምዝረኣዩ ብምሕባር እቲ ሰብኣይ ንዝብሎ ኣረጋጊጾም። ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ግን፡ እቲ ክስታት ምስቲ ብዛዕባ ፍጻመታት ዘለዎ ሓበሬታ ዝሰማማዕ ከምዘይኰነ ይገልፅ። “ኣብቲ እዋን እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ቀጻሊ መርመራ ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ ኴንና ተወሳኺ ርእይቶ ክንህብ ግቡእ ኣይኰነን” ክብል’ውን ኣፍሊጡ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”bbc/tigrinya”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።