ጉዳይ ዕረፍቲ ታሪኹ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተተርጓመ ሓበሬታ

ካብ ሓደ ሆስፒታል፡ናብቲ ካልእ ሆስፒታል ክትንከራተት፡ግደፍ ዘድንቊኻ፡ምሳኻ ዝሰርሑ፡ብኣእዳውካ ዝኾለሱ፡ኣብ ጸጋኻ ዝሓንበሱ ድሃይ ኣይገብሩን።ብዂነታት ሕክምና ሃገርካ ወይ ሕማምካ ተስፋ ቆሪጽካ፡ኣብ ዝኣመንካሉ ማይ ጸሎት ክትመላለስ፡ንጽድቕኒ’ውን ዝሓተልካ ዳርጋ የለን። ናይ ታክሲ መኽፈሊ ጨኒኻ፡ብተራ ኣውቶብስ ሪጋ ሒዝኻ ተዳፊእኻ ከይትድይብ፡ኲነታት ጥዕናኻ ኣብ ሪጋ ደው ንምባልን ተዳፊእኻ ንምእታውን ኣይጥዑሙን።ዋላ እንተዝኽኣል’ውን፡ህቡብ ሰብ ኔርካ፡ከምዚ ኢሉ ከፊእካ ህዝቢ ክርኤካ፡ስነ-ልቦናኻ ኮነ ግብረመልሲ ተዓዘብቲ ሓይልኻ የዳኽሞ።ኩሉ ናባኻ ክጥምት፡ተስፋኻ ይውሕድ። ኣብ ግዜ መከራኻ፡ሓውኻ ወይ ኣዴኻ፡ሓብትኻ ወይ ኣቦኻ፡ካብዚኦም ወጻኢ ድማ ውሑዳት ሰብ ሕልና፡መሳርሕትኻ ወይ መተዓቢትኻ ጥራሕ ዕድል እንተጌርካ፡ተማቐልቲ መግደራኻ ይኾኑ።ብዙሓት ድማ ስኣን ሓበሬታ፡ምሕማምካ ኣይፈልጡን። እዚ ኩሉ ሓሊፉ፡ምንባር ኣብ ዘኽትመሉ ደቓይቕ፡ኲነታትካ ፈሊጡ፡ብሎሚ ጽባሕ ፡ኣብ ግዜ ሕማምካ ክሕግዘካ ዘይክኣለ መሳርሕትኻ፡ዕረፍትካ ምስ ሰምዐ፡ካብ ፌስቡክ ክሳብ ኢንሰግራም፡ካብ ዩቱብ ክሳብ ሬድዮ FM ታሬኽ ህይወትካ ክዝርግሕ ይሃልኽ።እቶም ብዙሓት ከይፈለጡ ዝጸንሑ ናይ ርሑቕ ፈለጥኻ ድማ፡ተተቐቢሎም ስእልታትካ ኣወቓቒቦም ይነብዑ።ዕረፍትካ የሕዝኖም! ብዘይ ጠዋሪ ዝገደፍካያ ኣዴኻ፡ምስ ናፍቆቱ ዘይጸገብካዮ ወድኻ፡ሽዑ በጺሖም ክሕገዙ ሓሳብ ይቐርብ።ድሕሪ ማይ ናብ ብዓቲ። ማዕከናት ዜና ሃገርካ ንስራሕካ ዘይኮነ፡ንሞትካ ዜና ይሰርሓልካ።ማዕከናት ዜና ሃገርካ ንጸገምን ሞትን ብዙሓት፡ዕረፍትኻ መሸፈኒ ይገብርኦ።ማዕከናት ዜና ሃገርካ ህዝቢ ኣንፈቱን ኣድህብኡን ናብ ህልዋትን ጽጉማትን ከይከውን፡ብሞትካ ሳልስቲ ይቕንያ። ሞትካ ይእውጃ፡ቀብርኻ የስዕባ፡ታሬኺ ህይወትካ የንብባ፡ሰነዳዊ ትሕዝቶ የቕርባ፡ብዛዕባ እቶም ኣሽሓት ኣብ ጸገምን ሽግርን ወዲቆም ዘለዉ ግን ኣይዛረባን።ብሕጽር ዝበለ ዕረፍትካ፡ንስድራቤትካ መሪር ሓዘን፡ንማዕከናት ዜና ሃገርካ ድማ ጽቡቕ ናይ ኣድህቦ መቐየሪ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ንዕረፍቲ ስነ-ጥበባዊ ታሪኹ ምስ ሰምዐን እቲ ኲነታቱ ምስ ኣሕዞኖን ዝጽሓፎ እሞ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተርጓምክዎ እዩ።ምኽንያቱ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ኤርትራውያን ኮነ ኣብ ኢትዮጵያውያን ስነ-ጥበባውያን፡ኣብ ማዕከናት ዜና ደጋጊሙ ዝንጸባረቕ ልሙድ ተርእዮ ስለዝዀነ። ብተወሳኺ ስነ-ጥበባውያን ምስ ሓመሙ ወይ ምስ ዓረፉ ጥራሕ ሰሰምቢድካ ክንፋቀር፡ክንከባበር ኣዋጅ ምእዋጅ ትርጉም የብሉን።ክንፋቀርን ክንከባበርን ዘለና ኩሉ መዓልቲ እዩ።ምክብባርን ምፍቕቓርን ቅድመ ኩነት የብሉን። ሕማም ናይ ዝዀነ ሰብ ዝሕምመካ ክትከውን ምኽኣል ኩሉና ክንላማመዶ ኣለና።ህይወት ናይ ዝዀነ ሰብ፡ካብ ነብሱ ክሳብ ንስድራቤቱን ሕብረተሰቡን ተገድስ እያ።ዋጋ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብመንጽር ምንባር ማዕረ እዩ።ብርግጽ ስነ-ጥበባዊ ፍሉጥ እዩ።ግን ድማ ኣብ ህይወት መጺኻ ሓለፋ ዝዀነ ፍጡር ክኸውን ኣይክእልን።ስነ-ጥበባውያን እንክመቱ፡መመጺዂም ፍቕርን ምክብባርን ትምህሩናሰባት፡ ኣብ ሳህራ፡ማእከላይ ባሕሪ፡ኣብ ፈቐዶ ናይ ስደት ጉዕዞታት መንእሰያት ህይወቶም ክጠፍእ ከሎ ጀሚርዂሞ እንተትዃኑ ብዙሕ ምሰጎምና። ብዝዀነ ሞያ ብዘየገድስ፡ሰብ ንስድራቤቱን ንቤቱን ኣገዳሲ እዩ።ሰብ ክዓርፍ ንሕዘን።ሰብ ክሕጓስ ንታሓጎስ።ቅድምን ድሕርን ኩሉ ፍጡር ሰብ ይኽበር።ንፋቐር ንከባበር።መዓስ፧ ሕጂ፡ጽባሕ፡ኩሉ ግዜ። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት Yossief Worke Asrat ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።