ጉዳይ ህወሓት እዋናዊ ዓቢ ሓበሬታ

መስርሕ ምዉራድ ዕጥቂ፡ ጀሚረ ካብ ትብል፡ ድሮ 14 መዓልታት ሓሊፉ ኣሎ። ካብ ስምምዕ ናይሮቢ ከኣ፡ ልክዕ ወርሒ። ፕሪቶሪያ፡ ወርሕን ክልተ ቅነን !!! ብመሰረት እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዝተበጽሐ ስምምዕ  ዕጡቃት ሓይልታት ህዉሓት፡ ን7-መዓልታት መብርሂ ክወሃቦም፡ ብድሕሪኡ ኣብ ዉሽጢ 4-መዓልታት ኣብ ዝጥዕም ቦታ ተኣኪቦም፡ ጠቅሊሎም ዕጥቆም ብምዉራድ፡ ናብ ካምፕ (መዓስከር ተሃድሶ) ክኣትዉ ኢዩ ዝብል። ንጉዳይ ምርካብ ከበድቲ ኣጽዋር ዝምልከት ድማ፡ “ጎኒ ጎኒ ምዉጻእ ካብ ሰራዊት ፈደራል ወጻኢ ዘለዉ ሓይልታት ይሰላስል” ኢዩ ዝብል። እዚ፡ እቲ ኣስተምህሮ ብዕለት 28 ሕዳር ተዛዚሙ፡ ምዉራድ ዕጥቂ፡ ብዕለት 29 ክጅመር ይግብኦ ኔሩ። ብቴክኒካዊ መዳይ ተደናጉዩ ተባሂሉ፡ ወተሃደራዊ ኣዛዚ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ፡ ብዕለት 1 ታሕሳስ 2022 ምዉራድ ዕጥቂ ጀሚርና ኣለና ኢሉ። ጸኒሑ፡ 65 ካብ ሚኢቲ (65%) ዕጥቂ ኣዉሪዱ ኢዩ ተባሂሉ። ብድሕሪ’ኡ ዝሰዓበ፡ ዝኮነ መብርሂ የለን፡ እንትርፎ ትሒም-ትሒም። እንታይ’ዩ እቲ ትሒም-ትሒም? ገለ ኣሃዱዳት ወያነ፡ ብወገን ምብራቕ ዝነበራ ከም “እንዳ 31” ዝፍለጣ፡ ብረት ኣይነዉርድን ኢና ኢለን፡ ንህዉሓት ተቋዊመን ዝብል ኢዩ። እዚ፡ ንባህርን ኩነተ’ኣእምሮን ወያነ ዘይፈልጥ፡ ሓቂ ክመስሎ ይክእል’ዩ፡ እንተኮነ፡ ወያነ ዝስርሓቶ ሰራዊት፡ ሎሚ ኣይኮነን እፍሊ-ጀልፋፍ ንጀልፋፍ ዕጡቅ፡ ቀደም ኣብ ዘመነ ምሕራር ኤርትራን ኢትዮጲያን፡ “ንኣዲስ ኣበባ ኣይንድይብን ኢና ዝበላ ምስ ኣንጉዕን ዝነበራ ኣሃዱታት ህዉሓት፡ ብዘይንሕስያ ነበረያ ነበረ ዝገበረት፡ ወያነ ምንባራ፡ 1500 ተጋደልቲ (ወየንቲ) ኣብ ሓደ ረፍዲ ብምርሻን፡ ንዝተረፉ ከም’ዘስለለቶም፡ ኣብ መዛግብትና ዘሎ ታሪኽ ኢዩ። ስለ’ዚ፡ እዚ ምኽኒያት ክኸዉን ኣይክእልን’ዩ፡ ብፍቶት ዕጥቂ ምዉራድ ዝኣበየ፡ ካብ ጉጅለ ወያነ ወጻኢ፡ ብሓይሊ ዘዉርድ ሓያል ዉን ስለ’ዘሎ። ጎኒ ጎኒ እዚ፡ ናይ ሃገራት ምዕራብን ወያነን መሓዉራት ዘመተን ፕሮፖጋንዳን፡ ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ብመጠኑ ደዉ ኣቢሉ፡ ኣንጻር ኤርትራ – ህዝባ፡ መንግስታን ሰራዊታን ግን፡ ብዝለዓለ መልክዕ ቀጺሉ ኣሎ። ክሳብ’ዛ ሰዓት እዚ’ኣ፡ ኣብ’ዛ ዓለም እዚ ኢልካ ክትገልጾ ዘይትኽእል፡ የጸልም’ዩ፡ የሰይጥን’ዩ፡ ወዘተ ዝበሃል ኩሉ-ከ’ክፍኡ ብዛዕባ ኤርትራ ይበሃል ኣሎ። ዝጥራዕ ዉን፡ ፈቀዶ ቤት ጽሕፈታት፡ ይጥራዕ ኣሎ። እቲ ሕቶ ግን፡ ንዓና ንኤርትራ’ስ ግድፍዎ፡ ሕጂ ዉን ንህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ዝክእል ዘመተ ድዩ? እቶም ነዚ ዝደፍኡን፡ ብሰብኣዊ ረዲኤት ንህዉሓት ዉንኣ መሊስካ፡ ዳግማይ ኣዕጢቅካን፡ ናብ ካልእ ዕንደራ ንምእታዉ ዝሓስቡ ናይ ወጻኢ ሓይልታት፡ ህዝቢ ትግራይ ይኩን ካልእ ዝኮነ ይኩን ወገን ኣብ’ዚ ጉዳይ ይኽሰር፡ ዝግድሶም ኣይኮነን። ልቢ ንግበር !!! ብወገን ፈደራል ከኣ፡ ነቲ ናይ ሃገራት ምዕራብ ድሌትን፡ ድኽመት ህወሓት ን ጽቡቕ ጌሩ ዝመዝመዞ ይመስል። ምኽኒያቱ፡ በዚ ንዝሓለፉ 2-ዓመታት ዝተዓዘብናዮን፡ ሕጂ ዉን ንዕዘቦ ዘለናን፡ ንሓዋሩ- ካብ’ዛ ክልል ክመጾ ዝክእል ዝኮነ ይኩን ፖለቲካዊ ብድሆ ንምቅሃም፡ ጽቡቕ ጌሩ ተጠቂምሉ ኢዩ። ዕሽነት ህወሓት፡ ጉልቡብ ምርቓ መንግስቲ ፈደራል ኢዩ። እንበኣር፡ ከም’ቲ ዝተገልጸ – እቲ ንባህርን ኩነተ’ኣእምሮን ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጥ ሓይሊ፡ ጌና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጲያ ምቁጽጻሩ ኣሐይሉ፡ ካብ ዝኮነ ሓድ-ሕድ ዓሌታዊ ግርጭታት ሓራ ዝኮነ፡ ተዛማዲ ምርግጋእ ፈጢሩ፡ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዉን ብተመሳሳሊ እዚ ክገብር ኣለዎ። ስለ’ዝኮነ ከኣ፡ ብዉሕዱ፡ ህዝቢ ምዕራብ ኢትዮጲያ ካብ’ዚ ብተደጋጋሚ ኲናት ማሲኑ ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ይሓይሽ፡ ተኸፍአስ – ንሓንሳብ ጥራይ’ዩ ግዳይ እዚ ወተሃደራዊ ዕንደራ ጃንዳ ኮይኑ ዘሎ። መን ይፈልጥ ህዝቢ ሰሜን ትግራይ ዉን ሕጂ፡ ካብ ተወሳኺ 4ይ 5ይ ዕንደራ ጃንዳ ይድሕን ይከዉን። ንምጥቅላሉ፡ ህወሓት፡ ግዜ ትኸስብ ዘላ ይመስላ ኣሎ። ብመልክዕ ረዲኤትን ካልእን ዉን፡ ትሰንቅ ዘላ ይመስላ ኣሎ። እዚ ግን ኣይኮነን እቲ ፍታሕ። ሰላሕ ኢልካ ንዝኣተካዮ ዉዕል፡ ግዴታኻ ምምላእ – ንህዝቢ ትግራይ እቲ ዝበለጸ ኔሩ። ምናልባት ካብ’ዚ ዝበልጽ ዉን፡ ኣብ 2021 “ሰራዊት ፈደራል ካብ መቀለ ወጺኤ” ምስ በለ፡ ዝሓሸ ዕድል ኔሩ። በዚ መንገዲ፡ እቲ ጣዕሳ መዘና ዉን ይብሉን እንድ’ዩ፡ ኣብ 2020 ዉን ንህዝቢ ትግራይ – ህወሓት  ሓንሳብ ተሰላሊዓ ምስ ተረሸነትን ተሞቆሐትን፡ “ይኣክል – ዝሓለፈ ዉሕጅ ይዉሰዶ” እንተ’ዝብል፡ ዳግማይ በዞም ተረፍ-መረፍ ካብ ዝመጸ ከቢድ ሰብኣዉን ንዋታዉን ዕዳ፡ ምደሓነ ኔሩ። መቸም፡ ትርጉም ኣልቦ መጥቃዕቲ ህወሓት ኣብ ርእሲ “ሰሜን እዝ ሕዳር 2020” ዉን ሓደ ካብቶም ዘጣዕሱ፡ ጌጋ ቅማሬታት እንድዮም፡ ንሱ ግን ኣይኮነን እቲ ዝያዳ ኣገዳስን ክሕሰቦ ዝግብኦን። መራሕቲ ህዉሓት፡ ነቲ ኣብ 2018 ዝተፈጥረ ሓዲሽ ሃዋህዉ ሰላም፡ ተቀቢሎም፡ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ጸገማት ክፈትሕዎ ዝነበሮም ዓቢ ዕድል፡ ክሳብ ርክብ ደብረጼን ምስ ፕረዚደንት ኢሰያስ፡ ዘኪርካ፡ እዚ ኩሉ ትዕቢትን ጃህራን ዘኸተሎ ዕንወት፡ ስንፍናን ዕሽነትን እዞም ሰባት መመሊሱ ይድንጽወካ። ሓደ ነገር ከነስምረሉ፡ ህዝቢ ትግራይ ዉን ክመሃረሉ፡ ካብ’ቲ ኣትይዎ ዘሎ ናይ ህልወሳን ሕጽበት ኣእምሮን ዓዘቅቲ ክውጽእ፡ “መራሕቲ ህዉሓት ምስ ፕረዚደንት ኢሰያስ ይኩን መንግስቱ/ህዝባዊ ግንባር፡ ጸገም ኔርዎም ኣይፈልጥን’ዩ።” ጸገሞም፡ ምስ ፖለቲካዊ ዕላማ ኤርትራን ኤርትራዉነትን’ዩ ኔሩ፡ ከም’ዚ ዝሰማዕኩሞ፡ “ኤርትራ ስናዕ ሃገር ኢያ” እንዳበልካ፡ ግን ከኣ ኣርሲኑ ኣብ ሓዊ ዝጠጠቀኩም፡ ኢዩ። እዚ ኩሉ፡ ንህዝቢ ትግራይ የድልዮ’ዶ ኔሩ ??? ካብ’ዚ ኣጠማምታን ደረጃን ተበጊስካ’ከ ሕጂ፡ ድርቅምቃም ወያነ፡ ኣብ’ዚ በጺሓ፡ ኣብ መቀለ ኮይና – ወረ ብዛዕባ ሽረን ዓድዋን፡ ካብ ጀርመን፡ ወይ ዉን ካብ ዋሽንቶን ትሰምዖ። “ኣለኩ፡ ንካልእ መቅዘፍቲ ዉን ድሉዉ ኢየ” ትብል። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት NationalEr Interest ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።