ገለ ብዛዕባ ሕማም ርእሲ

ገለ ብዛዕባ ሕማም ርእሲ

ሕማም ርእሲ ንሰብ ከጥቅዕ ዝኽእል ሕማማ’ዩ። መብዛሕትኦም ሕማማት ርእሲ ጽልዋ ወይ ምልክት ናይ ካልኦት ሕማማት ናይ ነብስና ኢዮም። ኣብ ከባቢ ግንባርና ብፍላይ ከንጸራርወና እንተጀሚሩ፡ ምልክት ናይ ከቢድ ሕማም ርእሲ ወይ ጽልዋ ናይ ዘይግቡእ ኣቃውማ (ኮፍ ምባልንንውሕ ዝበለ ግዜ’ዩ)። ናይ ኣእምሮ ኪኢላታት፡ “ሕማም ርእሲ፡ ንቃንዛ ዘስተማቕሩ ህዋሳት ኣካላትና ካብ ስርሖም ምስ ዝሰናኸሉ ኢዩ ዝፍጠር” ኢሎም ይገልጹ። እዚ ሕማም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከጥቅዓና ይኽእል። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ፡- – ጭንቀት። – ካብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ተወርሶ። – ካብ ዕለታዊ ኣመጋግባና ከም ቁርሲ ምሳሕ ምዝላል። – ብብዝሒ ፋርማጆ፡ ቀይሕ ነቢት፡ ኣራንሺ፡ ለሚን ፡መንደሪኒ ምዝውታር ክንጠቅስ ንኽእል ። ኣብ 30 መዓልታት ንኣስታት 15 ግዜ በዚ ሕማም ንጥቃዕ እንተድኣ ኮይንና ናብ በዓል ሞያ ክንከይድ ይግበኣና ። ከም ፓራስታሞል ዝኣመሰሉ መድሃኒት ተጠቒምና ግዝያዊ እፎይታ ክንረክብ ንኽእል ንኸውን። ኣብ ቀጻሊ ግን ኣካላትና ስለዝለምዶም፡ ካብ ጥቕሞም ጉድኣቶም እናዛየደ ይመጽእ። ክሳብ ሕጂ 100 ካብ 100 ክፍውሶ ዝኽእል ነገር’ኳ እንተዘየለ፡ ነዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ብምጥቃም ግን ከነጉድሎ ንኽእል ። – ኣስተንትኖ። – ጭንቀት ምውጋድ። – ኮምፒተር ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ነጸብራቕ መከላኸሊ ምጥቃም ተመራጺ ኢዩ።