ገለን ብማይ ገለ ሳን ማይ

ገለን ብማይ ገለ ሳን ማይ

ገለን ብማይ ገለ ሳን ማይ

ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ብሉጽ ክፍልታትን ጽቡቕ ንብረትን ዘለዎ ገዛ ንብሕታ ንእትቕመጥ ኣደ ብዛዕባ’ቲ ገዛ ኣድናቖትና ኣብ እንገልጸላ ዝነበርና እዋን፡ ዘረባና ኩሉፍ ኣቢላ፡ “ገዛን ንብረትን ጥራይ ጸቢቑ’ሞ እንታይ ክዓብሰለይ’ዩ? በለት። “ኢሂ እንታይ ተረኽበ? ብምግራም፡ “እዋእ ስሚንቶ ዘርስሕን ብኬሪ ዝሰብርን ቈልዓ ዘይብሉ ገዛን ንብረትን ንብሕትኻ ሰፊርካዮ እንታይ ዋጋ ኣለዎ፣ ቈልዓ’ዩ ሃብቲ” ብምስትምሳል ቀጸለት፡ “ኣነ ዝገርመኒን ዘተሓሳስበንን ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጽምኦ ተግባራት’ዩ” ድሕሪ ምባል ከኣ፡ “ኣነ ተመላላሲት ቤተክርስትያን’የ፡ ውላድ እንተሃበኒ ንኣምላኸይ ብዘይ ምስልካይ እልምን” ድሕሪ ምባል፡ ኣብቲ ትመላለሶ ቤተክርስትያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ዘጋጠመ፡ ውላዳ ናይ ዝደርበየት ኣደ ተግባር ብሰፊሑ ኣዕለለትና። ብወገንና ካብ ጽምዋ ዘገላግልን ዘማሙቛን ውላድ ንኽትረክብ ሰናይ ምንዮትና ገሊጽናላ ካብ ገዝኣ ተፋነና። ኣብ መደበራት ፖሊስ ንምድርባይ ህጻናት ዝምልከቱ ጥርዓናት ይቐርቡ’ዮም፡፡ ገለ ካብቶም ፋይል መርመራ ፈቲሽና ዝረኸብናዮም ክንጠቅስ፦ ኣብ 2012 ኣብ ሓደ ቀጽሪ ቤተክርስትያን ሓደ ወዲ 4 ወርሒ ዝኸውን ህጻን ኣምሪሩ ይበኪ ነበረ። እቲ ህጻን ብለይቲ’ዩ ኣብ’ቲ ቤተክርስትያን ተደርብዩ ሓዲሩ፡፡ ንግሆ ናብ’ቲ ቤተክርስትያን ክሳለሙ ዝመጽኡ ሰባት፡ ነቲ ኣብ ሓደ ጸግዒ ኮይኑ በቲ ዝወርድ ዝነበረ ኣሳሓይታ እናንፈጥፈጠ ኣምሪሩ ዝበኪ ዝነበረ ህጻን ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣልዒሎም ናብ ቀረብኦም ዝርከብ መደበር ፖሊስ ወሰድዎ፡፡ ኣብ መደበር ፖሊስ ምስ በጽሑ እቲ ህጻን ተደርብዩ ከም ዝጸንሖም ንፖሊስ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሃቡ። ፖሊስ ዘድሊ ሓበሬታ ካብቶም ሰባት ወሲዱ ድሕሪ ምምዝጋብ እቲ ህጻን ናብ ሆስፒታል ተወስደ።፡ እቲ ህጻን ኮነ ኢልካ ዝተደርበየ ስለዝመስል መን ደርብይዎ ንምፍላጥ፡ ፖሊስ መርትዖን ሓበሬታን ካብ ህዝብን ካብቲ’ቲ ህጻን ዝተረኽበሉ ከባብን ኣብ ምእካብ ተዋፈረ፡፡ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝኽወል ስለዘየለ ውዒሉ ሓዲሩ ብምትሕብባር ህዝቢ ከም ዝኽሻሕ ፖሊስ ኣቐዲሙ ዝተመኮረሉ’ዩ። ምኽንያቱ ነተን ውላደን ዝድርብያ ኣደታት፡ “ኣብ’ዚ ከባቢ ከም’ዚ ዓይነት ህጻን ነይሩ ኣይንርእዮን ኣለና፣ ሓራስ እንከላ ውሉዳ ምስኣ የለን፣ ሞቱ ከኣ ኣይሰማዕናን፣ እዛ ኣደ ጠባያን ባህሪኣን ኣይግድን ኣሎ፣ ውሉዳ ደርብያ ከይትኸውን” ብዝብሉ ሓበሬታ ውሉደን ዝደርበያ ኣደታት ብዝፈጸምኦ ገበን ዝቃልዓ ውሑዳት ኣይኮናን፡፡ ፖሊስ ጥርጥርቲ ንምርካብ መርትዖታት እናኣከበ “ብምድርባይ ህጻን” ሕሉፍ ‘ሪከርድ’ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ብምፍታሽ ዘድሊ ምክትታል ገበረ። ተደላይት ካብ ትነብረሉ ከባቢ ተሰዊራ ስለዝነበረት ግን ንግዚኡ ክትርከብ ኣይክኣለትን፡፡ ድሕሪ ገለ ሳምንቲ ግን ፖሊስ ብሓበሬታ ህዝቢ ተደጊፉ ንተጠርጣሪት ክረኽባ ክኢሉ፡፡ ተኸሳሲት ሓጎሳ ሃይሉ ትበሃል፡ ፡ ሓጎሳ፡ ንምንታይ ውሉዳ ከም ዝደርበየት ብፖሊስ ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን፡ ቅድሚ መልሲ ምሃባ ንብዓት’ዩ ስዒርዋ፡፡ ቀጺላ፡ “ኣነ ጸጊሙንን ጸልሚቱንን’የ። ኣቦኡ ነዚ ቈልዓ ከኣ ምሕጋዝ ስለዝኣበአየኒ ንምዕባዩ ክሽገር’የ ኢለ ደርብየዮ። ዝወለደት ማህጸነይ ስለዘይቀበጸት ድማ ናብቲ ዝደርበኹሉ ቦታ ካብ ምምልላስ ዓዲ ኣይወዓልኩን። ውሉደይ ብምድርባየይ ግና ጌጋ መዓልቲ ውዒለ ክፍጽሞ ኣይነበረንን” ኢላ። ህጻን ኣብ ጎልጎል ምድርባይ ንፈጻሚ ገበን ዓገብ ዘብልን ነውርን ጥራይ ዘይኮነስ ብሕጊ’ውን ዘሕትት ገበን’ዩ፡፡ ተኸሳሲት ንኽዕብዮ ተሸጊረ ኢላ ውሉዳ ኣብ ክንዲ ምድርባይ መፍትሒ ሽግራ ንምንዳይ ንዝምልከቶም ክትሕብር ምተገብአ፡ ፡ ክንዮ ምውላድ ነቲ ዝወለድካዮ ቈልዓ ክሳብ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሕ ብግቡእ ናይ ምዕባይ ሓላፍነትን ግዴታን ነፍሲ ወከፍ ወላዲ’ዩ፡ ፡ ካልእ ናይ’ቶም ወሊዶም ኣመት ደቆም ዘይገብሩ ሰባት’ውን ተጎስዩ ዝሕለፍ ኣይኮነን፡፡ እቲ ፍረ ዘርኦም ዝኾነ ውላድ፡ ውሉዶም ምዃኑን ብስሞም ምጽውዑ ዘይተርፍ ባህርያዊ መስርሕ ምዃኑን እናፈለጡ ንወላዲት ሞራል እናሃቡ ብሓልዮትን ፍቕርን እንተዝከታተሉ ውሉዳ ክትድርቢ ትደሊ ኣደ ኣምበይ ምተረኽበትን፡፡
” ” ሓተትናያ