ሊባኖሳዊት

ዝገርም ተግባር ብ ምጭውቲ ሊባኖሳዊት

ሓንቲ ምጭውቲ ሊባኖሳዊት ጐርዞ፡ እቲ ፍሩታኡ ዝዕድገሉ ስኢኑ ኣብ ጸሓይ ቀራዕ
ክብል ዝጸንሓ ሽማግለ ሸቃጣይ ስለ ዘደንገጻ፡ ካብ መኪናኣ ብምውራድ፡ “ብርጭቕ
ኣለኩም” ብምባል ንሰብ መካይን ክትሸጠሎም ጀሚራ። እቶም ብጽባቐ’ታ ጐርዞ ዝተሃነኑ
መራሕቲ መካይንን ሓለፍቲ መንገድን ነቲ ፍሩታ ንምግዛእ ተቐዳደሙ። ኣብ ውሽጢ
ውሑዳት ደቓይቕ ድማ ተወዲኡ። ፖሊስ ትራፊክ ነቲ ዝተፈጥረ ጽቕጥቅጥ መካይንን
ሰባትን ንምፍታሕ ናብ’ቲ ቦታ ምስ መጹ፡ እታ ጐርዞ ነታ ናይ መወዳእታ ብርጭቕ
ኣብ ጨረታ ከተውርዳ ጸንሓቶም። ከይደንጐየት ብልዑል ዋጋ ብምሻጥ፡ እቲ ገንዘብ ነቲ
ሽማግለ ሂባ ካብ’ቲ ቦታ ተሰወረት። እቲ ዝዕድገሉ ስኢኑ ዝነበረ ሽማግለ ፍሽኽ እናበለ፡
“ይገርም’ዩ፡ ንሓንቲ ብርጭቕ ብዕጽፊ እናሸጠትሎም ብዘይ ቃልዓለም’ዮም ዝኸፍሉዋ
ነይሮም፡ ምሳይ ሓቢራ እንተትሰርሐ ምሃብተምኩ” ብምባል ተዛሪቡ።