ዓቢ ሓበሬታ | ሻዕብያ ክሳደይ ሓኒቕኒ

እዋናዊ ዓቢ ሓበሬታ |  ዕጥቀይ ኣየዉርድን ዝብል ተሪር ስነ-ሞጎት ኔሩ’ዩ። ግምጥልጥል እንድዩ እቲ ርእሶም፡ መዳፍዕ ሒዝካስ ሻዕብያ ክሳደይ ሓኒቕኒ? እተን ዓጢቕካየን ዘሎኻ ብረት’ሞ ኣዉርደን፡ ደሓን ሻዕብያ ከነረድኦ ኢና ምስ ተባህለ ድማ፡ “እሞ እተን ዕጥቂ ምስ ኣዉረድክወን፡ ሻዕብያ ተመሊሱ ከም ዘይኣቱ እንታይ ዉሕስነት ኣሎኒ”? ወለከ!! ጠባይ ድማ ትገብር!! ሓንቲ’ባ ረሲዐልኩም!! እተን ብረት’ከ ንመን’የን ክወሃባ? መን’ዩ እርይ ቑጽር ኣቢሉ ክቕበለን? መሸስ ኤርትራ ብሓጺን ዘጢጣ’ያ ሳላ ህወሓት። እተን ዝተረፋ ድማ፡ ከም ሻሙ። ታደሰ ወረደ፡ እታ ኣብ ትግራይ እትገጥሞ ተራር ተቓዉሞ ኣቐዲሙ’ዩ ፈሊጥዋ። ንባዕላቶም ኣብ ከቢድ ጭቕጭቕ ዝኣተዉሉ ጊዜ ኣይነበረን ኣይንብልን። “እሞ ሻዕብያ ኣይገድፈናን”!! ተመሊሶም ድማ ነቲ ሕቶ ይምልስዎ። በቃ፡ ኣቲና’ዶ ኣይኣተናን ዝዓይነቱ ጸወታ’ዩ ኔሩ እቲ ዝርርብ። ኣቲኻ’ባ!! ድሕሪ ሰለፋ ድኣ እንታይ ተረፋ? በዚ ኾይኑ በቲ፡ እንታይ በልካ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ። እንታይ ገበርካ’ዩ። ነታ ዝኸተሙዋ ወረቐት ናይ ምትግባር ሓላፍነት ኣለዎም ጥራይ ዘይኮነ፡ በታ ዝተሰማምዑዋ መቓን ጊዜ መሰረት ከተግብሩዎ ክግደዱ’ዮም። ታይ’ዶስ ታቤዶስ ዝበሃል ነገር ክህሉ ከም ዘይኮነ፡ በታ ኣትሪራ ክሳዶም ሓኒቓ ዘላ ተራር ኢድ ክግንዘቡ ይግባእ። መሽጎራጉር እንዳፈጠርካ ዝግበር ናይ ዕንክሊል ጸወታ ኣብቂዑ ሙዃኑ፡ ንሳቶምን ኣሳሰይቶምን ኣርጢቦም ዝተረድእዎ’ዩ። 14 መዓልታት፡ ዕለት 30፡ 2022!! ሰብ ሓዳር’ዮም….!! ሰበይቲ፥ “ፍጹም! ድሕሪ ደጊም ኣብዛ ዓራት ምስኡ ኣይድቅስን” ሰብኣይ፦ “እዚኣ’ያ ነዛ ሓዳር ትብትን ዘላ። ብሓንሳብ ምድቃስ ተዘየለ፡ እታ ሓዳር ተበቲና’ያ” ሽማግለታት፦ “ደሓን፡ ንስኺ ምስኡ ምድቃስ ተቐበልዮ። ሓዳር እንድዩ፡ ንስኺ ኣብ ሳሎን ክትድቅሲ ንቡር ኣይኮነን ዛጓለይ” ሰበይቲ፦ “ብዘይድሌተይ ከም ዘይራኸበኒ እንታይ ዋሕስ ኣሎኒ” ሽማግለታት፦ “ንስኻ ዝወደይ፡ መብጽዓ እተወላ” ሰብኣይ፦ “ሕራይ፡ ይሰማማዕ። ምሳይ ጥራይ ትደቅስ እምበር፡ መብጽዓ’ሞ ይኣትወላ” ሽማግለታት፦ “ጽቡቕ!! ሕጂ ኩልና ተረዳዲእና እሎና” ሰብኣይ፦ “ሕቶ’ባ ኣሎኒ” ሽማግለታት፦ “ሕራይ ሕተት ዝወደይ” ሰብኣይ፦ “ምሳይ ክትድቅስ’ሲ ተሰማሚዓ’ላ። ግን ሽግርና’ኮ፡ ክትድቅስ እንከላ፡ ልክዕ ከም ጣሊባን ተሸፋፊና፡ ኣብ ርእሳ ሽጎማኖ ኣሲራ፡ በቃ ነዞም ኣብ ሳይበርያ ዝነብሩ ስኪሞ መሲላ’ያ እትድቅስ። ስለዝስ፡ እዛ ጉዳይ ክትጸርየለይ ኣለዋ” ሽማግለታት፦ “ኤፐ!! ሓቅኻ ኣንታ። ንሱ’ባ ዘይሓሰብናሉ። ዛጓለይ፡ ንስኺ ነዛ ጉዳይ ክትፈትሕያ ኣለኪ” ሰበይቲ፦ “ክዳነይ ኣዉጺአ፡ ልክዕ ከምዛ ጸሓይ ጥራሕ ቕርዓተይ ክድቅስ እንተኾይነ ድኣ፡ እንታይ ተረፈኒ” ሰብኣይ፦ “ኣነ ጥራይ፡ ክዳን ኣይትግበሪ እምበር፡ ቕርብ ከም ዘይብለኪ መብጽዓ ይኣቱ” ዘልኩ’ሲ፡ ዘልኩ ድኣ!! ድሕሪ ሰልፋ እንታይ ተረፋ’ዩ። መድፍዕካን ካላሽካን ድሕሪ ምርካብ ድኣ፡ እንታይ ሻዕብያ ሻዕብያ ኣበለካ? እታ ዝሃቡኻ መብጽዓ ግዳ ጸሎት ደርበላ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።