ዓቢ ሓበሬታ | ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝኾነ ተሓቢሩ

ሰላም እዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዘለዎ ናባኹም ነብሎ ስለ ዘለና ፤ ንሕና ዘይነዘውትሮም ቃላት ወይ ብሂላት ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ፡ ኣቀዲምና ነዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝወጸ ሓበሬታ ክነብለኩም፡  ቀዳማይ ሚኒስትር ፌዴሪኢ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ 6ይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ 2ይ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ኣብ 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ተረኺቦም ካብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ምስ ስምምዕነት ሰላምን ኩነታት ትግራይን ዝተተሓሓዘ ወድዓዊ ኩነታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ መልስን መብርህን ከምዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ:: ሰናይ ንባብ! ብዛዕባ ድርድር ሰላም ድርድር ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ተላዒሎም ‘ዮም፤ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ክርደኦ ዝደልዮ፣ ቀዳማይ ዘይውዳእ ኩናት ማይ ብመንፊት ማለት’ዩ፤ ስኽ ኢልካ እናተዋጋእኻ ምንባር ኣይከኣልን፤ ማይ ብሓደ መንፊት ሓፊስካ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ምውሳድ ከምዘይከኣል ንቐፃሊ ‘ውን ኣብ ዙርያ ኩናት ንሽክርከር እንተኾይና እንሓስቦም ጉዳያት ክነሳኸዖም ኣይንኽእልን:: ሓደ ነገር ንምቕፃል እንድሕር ደሊና ካሊእ ነገር ምግዳፍ ‘ዩ ዘድሊ:: ሰላምን ብልፅግናን ንምቕፃል ከንብል ኩናት ጠጠው ምባል ብጣዕሚ ኣድላይ ‘ዩ:: ኩሉኹም ትፈልጡ ኢኹም ንኽነግረኩም ትፅቢት ኣይግበርን፤ እንዋገኦ ዘለና ምስ ሓደ ግንባር ኣይኮነን:: ንሓደ ሰሙን ተዝኸውን ነይሩ እሺ ፀገም የብሉን:: ንሓደ ወርሒ ‘ውን ፀገም የብሉን:: እናቐፀለ እንተኸይዱ ግና ከም ሃገር እናመንመና ከንኸድ ኢና:: ንሰላምናን ንብልፅግናንን ከንብል ኢና ኩናት ጠጠው ምባል ቐዳማይ መረፃና ገይርና ንወስዶ ዘለና:: ብውልቐ ዝስመዐና ስምዒት ኣሎ:: ንስኻትኩም ከትርድኡለይ ዝደልዮ ነገር፣ ርሕቕ ኢልካ ምርኣይን ቐሪብካ ምርኣይን ይፈላለየ ‘ዩ:: ኣነ ቐደም ብርሑቑ ኢትዮጵያ ክሪኣ እንተለኹን ሕዚ ኣብዘለኽዎ ሓላፍነት ኮይነ ክሪኣ እንተለኹን ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ‘ዩ:: ካብ ውልቐ ድሌትን ስምዒትን ወፃኢ ኮይንካ ከትሪኦ እንተለኻ ዝተፈላለየ ‘ዩ:: እዙይ ብዝተኸኣለ መጠን ከትርዱኡለይ ሓደራ ክብል እደሊ:: ካልኣይ ሓሳብ፣ ናይ ሰላም ሕማቕ ናይ ኩናት ፅቡቕ የብሉን፤ ሰላም ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ‘ዩ፤ ኩናት ግና እናሰዓርካ ዋላ ይኹን ኩሉ ግዜ ሕማቕ ‘ዩ፤ ምኽንያቱ ሰብ ትቐትል፤ ዶላር ትትኩስ፤ ዶላር እናተኮስካ ሰብ ምቕታል ዝርከብ ጥቕሚ የለን:: ኩናት ፅቡቕ ነገር የብሉን፤ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ‘ዩ:: ሰላም ምዃን ፅቡቕ ‘ዩ:: ኮይኑ ግና ህልውና፣ ሓድነትን ልዕልነትን ኢትዮጵያ ዝፈታተን ነገር እንትፍጠር እሞ ድማ ብሰላም ክፍታሕ ዘይኽእል እንተኾኑ ምውጋእ ግዴታ ‘ዩ፤ እዚ ቕድሚ ሕዚ ነሩ ‘ዩ፤ ፅባሕ ‘ውን ክቕፅል ይኽእል ‘ዩ:: ንምንታይ እንተይልና እንተይልና ሓድነትና፣ ሃለዋትና፣ ብሔራዊ ጥቕምናን እንትትንከፍ እንተሎ ‘ዩ:: ካብዚ ሓሊፉ ነዚኦም ምድሓን እንተተኻኢሉ ምዝርራብ ሕማቕ ኣይኮነን:: ድርድር እንተልዩ፣ ዝርርብ እንተልዩ፣ ንኢትዮጵያ ሓድነት፣ ዕቤትን ሰላምን ጥራሕ ‘ዩ:: ንሰላምን ሓድነትን ሃገርና ዝጠቕም እንተኾይኑ ድርድር ኣይሽንኳይዶ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ኣብ ካሊእ ቦታ እንተሃልዩ ‘ውን ከንኸይድ ንኽእል ኢና:: ንሃገር ጥቕሚ ክበሃል ከንኸዶ ዘይንደልዮ ቦታ ‘ውን እንተሃልዩ ከንኸይድ ኢና፤ ንሰላም እንተኾይኑ ዘይንገብሮ ነገር የለን:: ‹‹ናፓልዮ ዝበሃል ተወጋኢ ሰላም እንተደሊኻ ጠበንጃኻ ቕድሚ ምትኳስካ ክኸውን ኣለዎ ይብል:: ሓደ ጊዜ እንተተኩስካ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ኣቐዲምካ ክትሓስበሉ ኣለካ፤ ሰላም ቀሊል ኣይኮነን፤ ሰላም ብዙሕ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ቕድሚ ምትኳስካ ክትሕስብ ኣለካ›› ይብል:: ትዝክሩ ኢኹም ድምፂ ጥይት ኣየድልን፣ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ጥይት ይኣኽሎ ‘ዩ ዝበልና ቕድሚ ኩናት ምጅማሩ ‘ዩ:: ሽማግለ ብምልኣኽ በይዛኹም ከምዚ ነገር ይቕረየና ዝበልና ኩናት ንምቕራይ ‘ዩ:: ድሕሪ ምጅማሩ ኸ፣ ናይ ዓሚ ጥራሕ ከዛኻኽረኩም፣ ዓሚ እቲ ኩናት ሰሜን ሽዋ እንትበፅሕ ወፊርና እቲ ኩናት ምስ ተገትአ ኣብ መብዛሕትና ናይ ምዕዋት ስምዒት ምስ ተፈጥረ እሱራት ንፍታሕ ከንብል እንተለና ክንደይ ፈተውትናን ደገፍትናን ዝተቐየሙን ዝኾረዩን ነይሮም:: እቲ ግዜ ንሱ ይርሳዕ? ንምንታይ ፈቲሕና? ከምኡ ብምግባር ሰላም ምምፃእ እንተተኻኢሉ ዝሐሸ ስለ ዝኾነ ‘ዩ:: ብውልቐ ስለ ንፋቶ ኣይኮነን:: ድሕሪ ምስዓርና ‘ውን ብዘይ ቕድመ ኩነት ንምዝርራብ ድልዋት ኢና ኢልና ኢና:: ይኹን ‘ምበር ቕድመ ኩነት ስለ ዘይነበረና እኮ ኣይኮነን:: ንሰላም ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ብዝብል ‘ዩ:: ሰላም ብጣዕሚ ንደልየሉ ምኽንያት በቢመዓልቱ ካብ ሰላም ከንጥቐም ስለ ንኽእል ‘ዩ:: ካብ ሰላም እትጥቐም ኢትዮጵያ ‘ያ:: ካብ ሰላም ዝጉዳእ ኢትዮጵዮጵያዊ የለን ‘ኳ እንተዘይበልና፣ ግና ከም ሃገር እንትረአ ሰላም ጠቓሚ ‘ዩ:: ሓደ ሓደ ይፃረር ‘ዩ ንዝተባሃለ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ክግንዘቦ ዝደልዮ ሰላም ደስ ዘይብሎም ሓይልታት ናይ ኩናት ነጋዶታት ‘ዮም:: ኣብ ዓለም ኣፅዋር ዘፍርዩ ሃገራት ኩናት ይፈጥሩ ይበሃል ‘ዩ፤ ካብ ኩናት ዝጥቐሙ ኣካላት ሰላምን ድርድርን ዝባሃል ነገር ኣይምችዎምን:: ከምዚኦም ዝበሉ ኣካላት ኣለዉ ‘ዮም:: ካሊእ ኩናት ደስ ዘይብሎም ኣካላት ድማ ኣለዉ፤ ንምንታይ ናይ ሰላም ኣምባሳደራት ስለ ዝኾኑ ‘ዮም:: ኩናት ኣየድልን፤ ዋላ ኣብዝኾነ ቦታ ይኹን ጎዳኢ ‘ዩ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ:: ሰላም ዝፀልኡ ናይ ኩናት ነጋዶ ኣለዉ፤ ሰላም ዝደልዩ ድማ ናይ ሰላም ኣምባሳደራት ኣለዉ:: ሓደ ዘይርደአካ ድማ ሰላምን ኩናትን ኣብ ዘይፈትዉ ኣካላት ‘ዩ፤ ሰላም እንትኾን ኩናት ይብሉ፤ ኩናት እንትኾን ሰላም ይብሉ:: እዙይ ግራ ዘእትወልካን መልሲ ንምሃብ ዘፅግመልካን ኩነታት ‘ዩ:: ውሽጣዊ ሰላምን ዕረፍትን ዘይብሎም ሰባት ብደገ ናይ ሰላም ኣየር ከትንፍሱ ኣይኽእሉን:: ውሽጦም ዝተሸርሸረ ‘ዩ:: ካብ ኩሉ ነገር ፀገም ጥራሕ መዚዞም ምርኣይ ይደልዩ:: ንዓና ግና ቕድሚ ሕዚ ከምዝበልናዮን ሕዚ ይኹን ፅባሕ ሰላም ኢና ንደሊ:: ግና ሰላም ማለት ኩናት ጥራሕ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን ሕጊ ናይ ምኽባር ‘ውን ‘ዩ:: ሕግን ስርዓት ምኽባር ‘ዩ:: ኩናት ዋላ ኣይሃሉ ሕግን ስርዓትን ዘይኽበር እንተኾይኑ ሰላም ምንግዑ ኣይቀርን:: ሕግን ስርዓትን ክኽበር ምግባር ንዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ይጎድእ ‘ዩ ኢለ ኣይወስዶን:: ንኣብነት ተምሳሌት ሰላም ተባሂሎም ዝውሰዱ ከባቢ ዓሰርተ እንስሳት ኣለዉ፤ ካብዚኦም እቲ ሓደ ‹‹ጉጓ›› ‘ዩ:: ጉጓ ናይ ሰላም ተምሳሌት ተባሂሉ ዝውሰድ፤ መስተውዐሊ፣ ትዕግስተኛ፣ ሰላማዊ ስለ ዝኾነ ‘ዩ:: ጉጓ ክሳብ 60 ዓመት ብሂወት ይነብር:: ዕድሚኡ ነዊሕ ዝኾነሉ ሚስጢር ካብ ጎንፂን ካልኦትን ሕማቕ ነገራት ንበዓሉ ናይ ምሕላው ልምዲ ስለ ዘለዎ ‘ዩ:: ንሕና ብዝተኸኣለ መጠን ከም ሃገር ንምቕፃል ደለይቲ ሰላም፣ ትዕግስተኛን መስተውዐልትን ምዃን ይጠቕመና ‘ዩ:: ከምዚ ክብል እንተለኹ ግና ፀገም የብልናን ማለት ኣይኮነን:: ብዙሕ ፀገም ኣለና ‘ዩ:: ካብ ኣዲስ ኣበባ ተመሪፆም እኳ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣካላት ንምዝርራብ ፀገም ኣሎ ‘ዩ:: ከምኡ ‘ውን ካብ ጌዴኦ ተመሪፆም ምስ ናይ ጌዴኦ ንምዝርራብ ፀገም ኣሎ ‘ዩ:: ሃገርና ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ሃገር ‘ያ:: ኮይኑ ግና ካብ ኹናት ወፃኢ ምዝርራብ፣ ምድምማፅ፣ ደጊምካ ምምርማር፣ምዝርራብ እንትብሃል ንምይይጥ ከፍ ምባል ዘኽእል እንትኸውን ኮይኑ ግና ምድምማፅ እንተዘይ ሃልዩ ውፅኢት ኣይህሉን:: ንድሓር ብምምላስ ተዋጊእና እንታይ ከስቢ ረኺብና ኢልና ክንሓስብ ኣለና:: ዊን ዊን ብዝኾነ ዝርርብ ንምውዳእ ድልዊ እንተኾይና ፀገማትና ክፍትሑ ይኽእሉ ‘ዮም:: በዚ መንፈስ እዚ ‘ዩ ክረአ ዘለዎ:: ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ብዙሕ ግዜ ምትእምማን ብዘይ ምህላው ቓል ዝተኣተወ ብዘይ ምፍፃም ምኽንያት ስምምዓት ይባላሸዉ ‘ዮም:: ኣብ ዓለም 150 ስምምዕ ሰላም ዝኸሸፉ ድሕሪ ስምምዕ ቓሎም ብዘይ ሓለዉ ወገናት ‘ዩ:: እዚ መፅናዕቲ ‘ዩ:: ንሕና ሓደ ስጉምቲ ከይድና ኢና ተዛራሪብና፣ ተስማዕሚእና፣ ተፈራሪምና:: ቐፂሉ ከንገብሮ ዝግበአና ዝኣተናዮ ቓል ብተኣማንነት ብምፍፃም እቲ ሰላም ዘላቒ ምግባር ‘ዩ:: ኮይኑ ግና እዚ ፈተና ኣልቦ ኣይኮነን:: ናይ ዓለም ልምምድ ዘርእዮ ከምዚ ኣይኮነን:: ፀገም ከየጋጥም ግና በርትዒና ከንሰርሕ ኣለና:: ሓደ መንእሰይ ናብ ጥበበኛ ብምኻድ ካብ ርእሰይ፣ ኣእሙረይን ኣካለይን ብዝበለፀ ዝዓቢ ኣየናይ ‘ዩ ኢሉ እንትጥይቖ፣ ብዝበለፀ ዝመገብካዮ ‘ዩ ኢልዎ ይበሃል:: ንኣእምሮ እንተመጊብካ ኣእምሮ ይዓቢ፣ ንኣካል እንተመጊብካ ድማ ኣካል ይዓቢ ማለት ‘ዩ:: ስለዚ ሰላምና ብዝበለፀ እንተመጊብና ሰላምና ከንረክብ ንኽእል ኢና:: ኩሉ ጊዜ ኩናትን ጎንፅን እንተይልና ድማ ተመሊሱ ኩናት ወይ ጎንፂ ክመፅእ ይኽእል ‘ዩ:: ከም ሃገርን ህዝቢን ኩናት ዝደልዩ ሰባት የለዉን ከንብል እንተዘይከኣልና ብዝኸኣልናዮ መጠን ንሰላም ከንተግህ ይግባእ:: ሰላም ንምርግጋፅ ምፅዓር ‘ዩ ዘድሊ:: ድርድር ብዝምልከት ምስ ራዕዳዊ ተዳራዲርኩም ዝብል ቕድሚ ሕዚ ኣብ ተፈላለዩ መድረኻት ‘ውን ይለዓል ‘ዩ፤ ዝተኸበርካ ቤት ምኽሪ ዘውፃእኽምዎ ኣዋጅ ምስ ግብረ ራዕዲ ኣይትደራደር ኣይብልን:: ግብረ ራዕዲ ኣይተሰልጥን፣ ኣይተዐጥቕ፣ ኣይትደግፍ ‘ዩ ዝብል፤ ንሕና ድማ እቲ ሕጊ ተኸቲልና ኣይደገፍናን:: እቲ ሕጊ ኣይትደራደር ስለ ዘይብል ‘ዩ:: ካሊእ ናይ ዓለም ልምዲ ምርኣይ ‘ውን ጠቓሚ ‘ዩ:: ኣሜሪካ ንታሊባን ን20 ዓመት ግብረራዕዳዊ ኢላ ሰይማ ‘ያ:: ግና ምስ ታሊባን ብግልፂ ትዘራረብ ነይራ ‘ያ:: ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብምይይጥ ዝርከብ ጥቕሚ እንተሃለወ ብዝብል ‘ዩ:: ስለዚ ሰላም ዘምፅእ እንተኾይኑ ምስ ግብረ ራዕዳ ምዝርራብ ፀገም የብሉን:: ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይት ምስ ወልቃይት ብዝተተሓሓዘ ንዝተላዕለ ሕቶ ብዛዕባ ወልቃይት ብዙሕ ኣንቢበ ‘የ፣ ብዙሕ ‘ውን እሰምዕ ‘የ፣ ወልቃይት ብዝምልከት ዝዝረብ ሽርሕታት፣ ተንኮላት ብዙሕ ‘ዩ፤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናዚ ሽርሒ ጉዳያት ኢዱ የለን፤ ህዝቢ ወልቃይት ክግንዘብ ዝደልዮ መሰረት ኣብ ዘይብሉ ወረ ናይ መንግስቲ ኢድ የለን:: ንሕና ንደቡብ ኣፍሪካ ዝኸድና ወልቃይት ናብ ኣምሓራ ወይ ናብ ትግራይ ይኹን ኢልና ንምውሳን ኣይኮነን:: ናይ ፕሪቶርያ ኣኼባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን፤ ኣይምልከቶን:: ንሕና ናብኡ ዝኸድና ፀገማትና ብኸመይ ገይርና ብሰላም ንፍታሕ ዝብል ‘ዩ:: ሰባት ንምንታይ ወልቃይት ኣብዚ ከምዝአትውዎ ኣይፈልጥን:: ወልቃይት ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ዘካራኽር:: ክልል ኦሮሚያን ኣምሓራን ‘ውን እኮ ኣብ ሰሜን ሽዋ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣለዎም:: ሲዳማን ወላይታን ‘ውን ኣብ ብላቴ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣለዎም:: እዚ ‘ውን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክኸድ ኣለዎ? ንሕና ስራሕ የብልናን? ልምዲ የብልናን? እዙይ ብናይ ኢትዮጵያ ስርዓትን ሕግን ‘ዩ ክፍፀም ዘለዎ:: ቕድሚ ሕገ መንግስቲ ምፅዳቑ ‘ዩ ተወሲዱ፤ ብሓይሊ ‘ዩ ተወሲዱ ዝብል ንዝበልዎ ሓሳብ ናተይ ድሌት እዚ ስሕተት ከይድገም ‘ዩ:: ብጉልበት እንድሕር ኮይኑ ዘላቒ ሰላም ኣየምፅእን:: ህዝቢ ወልቃይት ፈቲና ፀሊእና ክልቲኡ ኣምሓርኛን ትግርናን ዝዛረብ ህዝቢ ‘ዩ:: ብመውስዎ ዝተኣሳሰረ ህዝቢ ‘ዩ:: እቲ ህዝቢ ወልቃይትነተይ ኣይትተንክፉኒ ‘ዩ ዝበለ ‘ምበር ድሕሪ ሕዚ ምስ ትግራይ ኣይራኸብን፤ ኣይዛረብን ኣይበለን:: ኣይከኣልን ‘ውን:: ብዛዕባ እዚ ብሕጊ ተንውደኦ ንኹሉ ጠቓሚ ‘ዩ:: ብሕጊን ስርዓትን ንፈፅም ማለት ምስ ብዙሕ ተንኮላት ምትእስሳር ኣድላይ ኣይኮነን:: ኣብቲ ከባቢ ንንውሕ ዝበለ እዋን ሕቶ ነይሩ ‘ዩ፤ ነዚ ብምሕሳብ ‘ውን ኢና ኮሚሽን ዶብ ኣጣይሽና ነይርና:: ዘላቒ ሰላም ንምምፃእ ምዝርራብ ኣድላይ ‘ዩ፤ ከምዚ ተኾይኑ ዘላቒ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ‘ዩ:: ካሊእ ዝተዋሃቦም ስራሕ ብትኽክል ዘይሰርሑ ሰባት ኣለዉ:: መንግስቲ ፌዴራል ፀገም ኣለዎ እናበሉ ብዙሕ ሽርሒ እናሰርሑ ዝውዕሉ ኣካላት ከምዘለዉ ንፈልጥ ኢና:: እቲ ከይዲ ንዘይ ምብልሻው ኢና ስኽ ኢልና ዘለና:: እቲ ከይዲ መስመር ምስ ሓዘ ንህዝቢ ግልፂ ከንገብር ኢና:: ኩሉ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ኣለዎ:: ከምዚ እንተኾይኑ ካሊእ ቀሊል ‘ዩ:: ካሊእ ኩሉኹም ህዝቢ ትግራይ ህዝብና ‘ዩ፤ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ ኣይኮነን እናበልና ነይርና ኢና፤ ብታሪኽን እምነትን ሓደ ኢና እናበልና ነይርና ኢና:: ህዝቢ ትግራይ ካብ ድሌቱ ወፃኢ እንትኸውን፣ ሕማቕ ነገር እንትገጥሞ ንሕና እንተዘይበፂሕናሉ መን ይበፅሐሉ? ዝረአ ጉዳይ ‘ዩ፤ ተጎዲኡ ‘ዩ:: ግዲ የብልኩምን ዋላ ንስዓር ትሑታት ከንኸውን ኣላና፤ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ ኣይኮነን ከንብል እንተለና ተሰሓሒትኩም ይብሉና ነይሮም:: ሕዚ ድሕሪ ዘተ ሰላም ድማ ወኪል ህወሓት እንተይኮነስ ወኪል ህዝቢ ‘ዩ ተመያይጡ ኢሎም ‘ዮም:: እቲ ትኽክል እዚ ‘ዩ:: ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ ኣይኮነን፤ ብልፅግናን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ኣይኮነን:: ንብልፅግና ዝቓወሙን ዝድግፉን ኣካላት ኣለዉ ‘ዮም:: ሓደ ህዝቢ ብጅምላ ናተይ ጥራሕ ‘ዩ ምባል ትኽክል ኣይኮነን:: ህዝቢ ትግራይ ሰላም ደላዪ ምዃኑ ንወታደር ብዝገብሮ ዘሎ ኣቀባብላ ተረጋጊፁ ዩ፤ ከምዝረኣኽምዎ ድማ ሓረስቶት እናሐገዘ ‘ዩ ዘሎ:: ነዚ ዲና ዘጥቓዕናዮ እናበለ ህዝቢ ትግራይ ይዛረብ ኣሎ ‘ዩ:: እዚ ክቕፅል ኣለዎ:: እዚ ፅቡቕ ነገር ክባላሾ ዶ ኣይኽእልን? ዝብል ነገር ብዛዕባ ፅባሕ ማንም ጋራንቲ ክህብ ኣይኽእል:: ንሕና ግና ሎሚን ፅባሕን ንሰላም ተኣመንቲ ኮይና ከንሰርሕ ኣለና:: እቲ ስምምዕ ሰላም ውፅኢታዊ ክኸውን ደገፍቲ ከንኸውን ኣለና:: ናብ ትግራይ ምስ ኣተና ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝቢታት ብሰላም ምንባር ዝደሊ፤ መሰረታዊ ግልጋሎት ክረክብ ዝደሊ ምዃኑ ኢና ኣረጋጊፅና:: እዙይ ክቕፅል ኣለዎ፤ ብወገናይ ድሌተይ ሰላም ምስፋን ‘ዩ:: ነዚ ድማ ከንተሓጋገዝ ኣለና::ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት መንግስቲ ኢትዮጵያ  ”Ethiopian Press Agency/Tigrigna”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።