ዓለም ክትበጸሖ ዘይከኣለት መስደመም ተግባር ታንዮስ ሓቢብ

ሬሳ ንምፍናው ዝተኣከቡ ቀባሮ፡ ዋላ’ኳ እቲ መዋቲ ንእሽቶ ብምንባሩ ሓዘን እንተተሰመዖም፡ ምስ’ቲ ዝነበረ ደሮና ዝተሓወሶ ዘንድድ ዋዒ፡ ቀልጢፎም ክገላገሉ ዝደለዩ’ዮም ዝመስሉ ነይሮም። ሃንደበት ግና ሰማይ ብደበና ብምሽፋኑ ጠሊ ዘውረደ ፈኲስ ዝናብ ክኻፊ ጀመረ። ታንዮስ ሓቢብ ኣብ’ታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ሶርያዊት ከተማ ደርዓ፡ ፍቱውን ምስጉንን ብምንባሩ፡ ቀባሮ ነቲ ምቅይያር ኩነታት ኣየር፡ ከም መርኣያ ጽድቅናኡ ብምጥማት ካብ ምግራም ኣይተረፉን። እቲ ጸኒሑ ዝሰዓበ ክስተት ግና፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኽሮም ተሰኒዱ’ዩ ዘሎ። ታንዮስ፡ ቦኽሪ’ታ ኣርባዐተ ውሉዳት ዝነበራ ስድራ ሓቢብ’ዩ። ፍጥር ክብል ምስ እንስሳታት ፍሉይ ፍቕሪ’ዩ ነይሩዎ። ከም መሳቱኡ ዓርከ መሓዛ ኣይነበሮን። ዝበዝሐ ግዜኡ ድማ ምስ’ቶም ኣብ ገዛኡ ዘዕብዮም ዝነበረ እንስሳታት፡ ብፍላይ ድማ ረጋቢት’ዩ ዘሕልፎ ነይሩ። ብህጻኑ እንከሎ’ዩ ምስ’ተን ኣብ’ቲ ምስ ስድራኡ ዝመላለሶ ዝነበረ ቤተ-ክርስትያን ዝነበራ ረጋቢት ተላልዩ። ክሳብ’ቲ ቅዳሴ ዝውዳእ ድማ፡ ኣብ’ቲ ቀጽሪ ምሳአን’ዩ ዝጸንሕ ነይሩ። ንሳተን’ውን ታንዮስ እንክመጽእ ይቕበላኦን፡ ክኸይድ እንከሎ ድማ፡ ኣብ ልዕሊኡ ብምብራር የሰንያኦ ብምንባረን፡ “እዚ ህጻን ገለ ኣለዎ” ዘይበለ ኣይነበረን። ታንዮስ ኪኖ’ቲ ምስ እንስሳታት ዝነበሮ ፍቕሪ፡ ምሳኦም ይዛረብን፡ ንሶም’ውን ዘረባኡ ዝሰምዑ እንክመስሉ፡ ብትእዛዛቱ ክምእዘኑ ከተስተውዕል ዝኸኣለት ወላዲቱ፡ ሓደ እዋን ናብ መካነ እንስሳታት ምስ ወሰደቶ’ያ። ነቶም ነንሓድሕዶም ብመግቢ ዝበኣሱ ዝነበሩ ኣዛብእ፡ ናብ ሓጹሮም ቀሪቡ፡ “ኣይትባኣሱ” ምስ በሎም፡ ከም’ዛ ዘረባኡ ዝሰምዑ ትም ኢሎም’ዮም ብህድኣት ክምገቡ ጀሚሮም። ኩሉ በጻሒ ነቶም ኣናብስ ርሕቕ ኢሉ ክዕዘቦም እንከሎ ድማ፡ ንሱ ግና ናብ ሰፈሮም ብምቕራብ፡ ገጹ ናብ ገጾም የጸግዖን ይስዕሞምን ነበረ። እቲ መንፊት ዝመስል ሓጹር ድኣ ይዓግቶ ነይሩ’ምበር፡ ናብ ሰፈሮም ኣትዩ ምሳኦም ክሓብር ይጸልእ ኣይነበረን። ንሶም’ውን ምስ ታንዮስ ፍቕሪ ከም ዝነበሮም፡ በቲ ምልክት ፍቕሪ ምዃኑ ዝግለጽ ምንቅስቓስ ጭራኦም ይገልጹ ነይሮም። ሓሪቖም ዝጸንሑ እንስሳታት ታንዮስ ምስ ዝርእዩ ንእለቱ’ዮም ዝሃድኡ ነይሮም። ሓደ እዋን ወጻእተኛታት በጻሕቲ ኣሳፊሩ ዝጸንሐ ፈረስ ነዲሩ ብምህላሉ፡ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከየውርድ ስክፍታ ብዙሓት’ዩ ነይሩ። እቲ ፈረስ ኣብ ጥቓ ታንዮስ ምስ በጽሐ ግና፡ ንብዙሓት ብዘገረመ ሃንደበት’ዩ ደው ኢሉ። እዚ ኣብ እዋኑ መዛረቢ ሶርያዊት ከተማ ደርዓ ዝነበረ ፍጻመ፡ ንስዉር ምትእስሳር ታንዮስ ምስ እንስሳታት ዘግሃደ’ኳ እንተነበረ፡ ድሒሮም ግና ብርክት ዝበሉ ፍጻመታት ተሰኒዶም’ዮም። እንስሳታት ንታንዮስ ንምርካብ ናብ እንዳ ሓቢብ’ዮም ዝመጽኡ ነይሮም። ዝሓመሙ ምስተንከፎም ይሓውዩ ነይሮም። ብእንስሳታት ዝተነኽሰ ሰብ ታንዮስ ምስ ተንከፎ’ውን ቁስሉ ቀልጢፉ’ዩ ዝሓዊ ነይሩ። ኣብ ድልየት ወዶም ዝረዓሙ ስድራ ሓቢብ፡ ካንሸሎኦም ናብ ንኣሽቱ መካነ እንስሳታት’ዩ ተለዊጡ። ጥቡቕ ምትእስሳር ወዶም ምስ እንስሳታት ስክፍታ ይፈጥረሎምን፡ ምስ መዛኖኡ ክጻወትን ክተዓራረኽን ይደልዩ’ኳ እንተነበሩ፡ ታንዮስ ግና፡ እንትርፎ ምስ እንስሳታት ምስ ሰባት ዘቕርብ ባህሪ ስለ ዘይነበሮ፡ “ምስ ዓበየ ይበልየሉ ይኸውን” ብምባል’ዮም፡ ትም ኢሎም ክዕዘቡዎ መሪጾም። እታ ምሸት-ምሸት ንኣሕዋቱ የዘንትወሎም ዝነበረ፡ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ድሕሪ ምማቱ፡ ናብ መንገብገብ ዘለዋ ጻዕዳ ፈረስ ብምልዋጥ፡ ሰማይ-ሰማይ ክበርር ምዃኑ እትገልጽ ባዕሉ ዝደረሳ ዛንታ ግና ተቕስኖም ኣይነበረትን። 20 ለካቲት 1987 እቲ ገዛ ታንዮስ ዝርከበሉ ጐደና ብዝተፈላለዩ እንስሳታት መሊኡ ነበረ። እንትርፎ’ቲ ምሳኦም ዝጻወት ዝነበረ ታንዮስ ድማ፡ ካብ ገዛኡ ደፊሩ ዝወጸ ነባሪ ኣይነበረን። ታንዮስ ነቶም እንስሳታት ነናብ ዝመጽኡዎ ክምለሱ ድሕሪ ምሕባር፡ ኣመት’ቶም ኣብ ካንሸሎኡ ዝነበሩ እንስሳታቱ’ዩ ክገብር ጀሚሩ። ከም ወትሩ ድማ ሰዓት ሽዱሽተ ናይ ምሸት ንኹሎም ኣድሪሩ ሰሰፈሮም ኣትሓዞም። ሰዓት ሸሞንተ ናይ ምሸት፡ ከተማ ደርዓ ብድምጺ ምንባሕ ኣኽላባት ዕረፍቲ ክትስእን ጀሚራ። እቶም ኣኽላባት ክሳዶም ናብ ሰማይ ብምንቅዕራር፡ ቃንዛ ዝጥዕም ድምጺ’ዮም ዘስምዑ ነይሮም። ኣብ ካንሸሎ ስድራ ሓቢብ ዝነበሩ እንስሳታት’ውን ገለ ከም ዝኣተዎም ይርበሹ ነይሮም። ኣባላት ስድራ ሓቢብ፡ ጠንቂ ምዕግርጋር ናይ’ቶም ኣኽላባት እንታይ ምዃኑ ንምግላጽ ነናቶም ትንተና እናሃቡ እንከለዉ ግና፡ ታንዮስ ሃንደበት፡ “ንዓይ’ዮም ዘፋንዉኒ ዘለዉ” ብምባል፡ ክድቅስ ናብ መደቀሲ ክፍሉ’ዩ ኣምሪሑ። ዳግማይ ናብ ዘይበራበረሉ ዘልኣለማዊ ድቃስ። ምዕግርጋርን ኣውያትን ናይ’ቶም እንስሳታት ምሉእ ለይቲ ብምቕጻል፡ ልክዕ ኣብ’ታ በቶም ሓካይም ታንዮስ ከም ዝዓረፈላ ዝተገመተት ሰዓት ሰለስተ ወጋሕታ’ዩ ሃንደበት ደው ኢሉ። ሃንደበታዊ ምዕሳል ናይ’ቲ ደበናን፡ ጠሊ ዝፈጠረ ዝናብን ዘገረሞም ቀባሮ፡ ሬሳ ታንዮስ ናብ ጉድጓድ ከእትዉ ምስ ፈተኑ፡ “በዚ መጺኦም” ዘይተባህሉ ዕስለ ረጋቢት ኣብ’ቲ ጉድጓድን ሬሳ ታንዮስን ብምዕላብ፡ ናብ’ቲ ሬሳ ንዝቐረበ ሰብ ክቶኽቡ ጀሚሮም። ኣብ’ቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣኽላባት’ውን ንሓጹር’ቲ መቓብር ብምፍንጣስ ናብ ውሽጢ ክኣትዉ ይፍትኑ ነይሮም። እቲ ኩነታት ሓደገኛ ሳዕቤን ከየኸትል ዝሰግአ ሓቢብ፡ ሓገዝ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ’ዩ ሓቲቱ። ድሕሪ ከቢድ ጻዕሪ ሬሳ ታንዮስ ናብ’ቲ ጉድጓድ ምስ ኣተወ ድማ፡ እቶም እንስሳታት ዝቐበጹ እንክመስሉ ርሕቕ ብምባል ክዕዘቡ ጀሚሮም። ምስ’ቲ ንሬሳ ታንዮስ ዘፋነወ ሰብ ካብ’ቲ መቓብር ብምውጻእ ድማ፡ ነናብ ሰፈሮም በሪሮም። እቲ ንብዙሓት ዘገረመ፡ እዚ ፍጻመ ጥራይ ዘይኰነስ፡ እቶም ታንዮስ ዘዕብዮም ዝነበረ እንስሳታት ድሕሪ ሞቱ ካብ ካንሸሎ እንዳ ሓቢብ ምስዋሮም’ዩ። እቲ ድሕሪ ሞት ዋናኡ ናብ መቓብሩ ብምምልላስ ኣብኡ ዝውዕል ዝነበረ ከልቢ’ውን፡ ሰሙን ድሕሪ ሞት ታንዮስ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ’ዩ ሞይቱ ተረኺቡ። ኣደ ታንዮስ ድሕሪ ሞት ወዳ፡ ነቶም ኣዝዩ ዝፈትዎም ዝነበረ እንስሳታት ክትከናኸን ምስ ነብሳ ቃል’ኳ ኣትያ እንተነበረት፡ እንትርፎ ሰፈሮም ግና፡ እቶም እንስሳታት ኣይነበሩን። ክሳብ ሎሚ ኣብ ሶርያዊት ከተማ ደርዓ ገለ ህጻናትን፡ ናይ ኣእምሮ ሕሙማትን “መንገብገብ ዘለዎ ጻዕዳ ፈረስ ኣጋጢሙና” ክብሉ ይስምዑ’ዮም። እታ ድሕሪ ሞት ታንዮስ ዝተወልደት ሓፍቱ’ውን፡ ህጻን እንከላ ነቲ ፈረስ ከም ዝርኣየቶ’ያ ብተደጋጋሚ ንስድራኣ ትሕብር ነይራ። ከም ዋዛ፡ “ነዚ በዓል መንገብገብ ጻዕዳ ፈረስ ድኣ ስም ዘይተውጽእሉ” ምስ በሉዋ ድማ፡ በቲ ጸያፍ መልሓሳ፡ “ታንዮስ” ከም ዝበለቶም ስድራ ታንዮስ ይዝክሩ። እታ ህጻን ነታ ታንዮስ ዝደረሳ ዛንታ’ቲ ምስ ሞተ ዝልወጦ መንገብገብ ዘለዎ ጻዕዳ ፈረስ ኣይትፈልጣን’ያ ነይራ። እቲ ግድል’ውን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን።ምንጪ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ።ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።