ምስጢር

ዓለም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ክትፈልጦ ዘይክኣለት ምስጢር

ኣን ኢዶር፡ ኣብ ቴክሳስ እትነብር ኣመሪካዊት’ያ። 12 ግንቦት 1999ዓ.ም ንግሆ፡ ኣን ከም ወትሩ ኣብ’ቲ ኣብ ካንሸሎኣ ዘሎ ሕርሻ ኰይና ድሃይ ኣትክልታ ትገብር ነይራ። ጓል 11 ዓመት ጃኪ ዝስማ ጓላ ድማ ኣብ’ቲ መሐንበሲ ትሕንብስ ነይራ። ጃኪ ካብ ህጻና ጀሚራ ምሕንባስ ዝተለማመደትን፡ ኣብ’ቶም ኣብ ቤት ትምህርታ ዝካየዱ ውድድራት ድማ ጸብለል ትብል ዝነበረትን’ያ። ኣብ’ቲ ንግሆ ድማ፡ ካብ ላዕሊ ብምዝላል’ያ ኣክሮባቲካዊ ምግምጣላት ገይራ ናብ’ቲ መሐንበሲ ትንቆት ዝነበረት። ኣን፡ ቁርሲ ንምድላው ናብ ውሽጢ ቤታ ኣተወት። እናሰርሐት እንከላ ግን፡ ሃንደበት ዘሻቕል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኣ ክመላለሳ ጀመረ። ሕማቕ ክስማዓ ጀሚሩ። ምስሊ ጓላ ቅጅል-ቅጅል እናበላ “ርድእኒ” ትብል ዘላ ኰይኑ ተሰማዓ። ኣን፡ ጓላ ገለ ከም ዘጋጠማ ብምእማን እናጐየየት ናብ ደገ ወጸት። ማይ እቲ መሐንበሲ ብደም ተዘራሪጉ ጸንሓ። ኣብ’ቲ ማእከል ድማ፡ ጃኪ ጓላ ድሮ ሃለዋታ ብምጥፋእ ክትጥሕል ጀሚራ ነይራ። ኣን፡ ናብ’ቲ መሐንበሲ ብምእታው ንጓላ ኣውጽኣታ። ቀዳማይ ረዲኤት ገይራ ናብ ሕክምና ምስ ኣብጸሓታ፡ ህይወት ጃኪ ንስክላ ድሒኑ። “ንሻድሻይ ህዋሰይ እንተዘይሰምዕ ነይረ፡ ብርግጽ ጓለይ ሞይታ ምሃለወት” ድማ በለት። ሳማንታ ጆይ፡ ኣብ ማእከል ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት-መስተ እትሰርሕ ጐርዞ’ያ። ንሳ ወትሩ ኣብ ስርሓ ኣምስያ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ናብ’ቲ ኣብ ወሰናስን’ታ ከተማ ዝርከብ መንበሪኣ ኣብ እትኸደሉ እዋን፡ ንመራሕቲ መካይን “ተማልኡኒ” ናይ ምባል ኣመል ነበራ። ኣብ ሕዳር 2014ዓ.ም ኣብ ደረት ጽርግያ ደው ኢላ እንከላ፡ ካብ’ተን ዝሓልፋ ዝነበራ መካይን ነታ ጽብቕቲ’ያ ዝበለታ መኪና መሪጻ፡ ናይ ተማልኡኒ ምልክት ገበረትላ። እታ ቀይሕ ዝሕብራ መኪና ኣብ ጥቓኣ ደው በለት። ሽበት ዝመልኦ ርእሲ ዘለዎ በዓል መነጸር መራሒ’ታ መኪና ፍሽኽ ኢሉ “ደይቢ’ዛ ጓለይ” በላ ብኣባታዊ ኣቀራርባ። ሳማንታ ደስ እናበላ ናብ’ታ መኪና ኣተወት። ኮፍ ምስ በለት ግን፡ ሃንደበት ኣብ ኣእምሮኣ ናይ ሓደጋ ደወል ክድወል ጀሚሩ። ገጽ እቲ ህድእ ኢሉ “ናበይ ገጽኪ ኢኺ” ዝብላ ዝነበረ ግሩም ሰብኣይ፡ ከም ተናኻሲ ኣራዊት ኰይኑ ክርኣያ ጀመረ። ከይደንጐየት ንማዕጾ’ታ ገና ዘይተበገሰት መኪና ብምኽፋት ድማ፡ “ደሓን የቐንየለይ፡ ኣብ’ዚ እየ።” ኢላ፡ ተቐላጢፋ ወረደት። ብተግባራታ ዝተገረመ መራሒ መኪና ህድእ ኢሉ፡ “ደሓን ዲኺ፡ ደይቢ’ባ” በላ። እቲ ኣብ ሓንጎላ ይድውል ዝነበረ ደወል ግን፡ መመሊሱ’ዩ ዝብርትዕ ነይሩ። ናይ ዘይምድያብ ምልክት ምስ ሃበቶ፡ ወሪዱ ብሓይሊ ከደይባ ፈተነ። ምስ ሳማንታ ኣብ ቅልስ ዝኣተወ መራሒ’ታ መኪና፡ ኣብ ርእሳ ሃሪሙ ብሓይሊ ናብ’ታ መኪና ክሰቕላ እናፈተነ እንከሎ፡ ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ መኪናኦም ኣብ ጥቓኦም ደው ኣበሉዋ። እቲ ሰብኣይ ድማ ተታሕዘ። ድሕሪ ዝተገብረ መርመራ፡ ወናኒ’ታ ቀያሕ መኪና ዝነበረ ሃብታምን ግሩምን ሰብኣይ፡ ካብ ፖሊስ ኬንያ ንዓመታት ተሰዊሩ ዝጸንሐ፡ ሸሞንተ ጐራዙ ዓሚጹ ዝቐተለ ሓደገኛ ገበነኛ ኰይኒ ጸኒሑ። ዶናልድ ሄይስ፡ ኣብ ሓንቲ ካብ’ተን ኣብ ማእከል ከተማ ኒው-ዮርክ ዝነበራ ማንታ ህንጻታት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ’ዩ። ሓደ ንግሆ ከም ኣመሉ ናብ ስራሑ እናኣተወ እንከሎ ግን፡ ኣብ ውሽጡ “ከይትኣቱ ተመለስ” ዝብል ድምጺ ክደጋገም ጀመረ። ኣእጋሩ ድማ ባዕለን ከንፈጥፍጣ ጀመራ። ዶናልድ ነቶም ሰላም እናበሉዎ ዝኣትዉ ዝነበሩ መሳርሕቱ ስዒቡ ክኣቱ’ኳ እንተፈተነ፡ እቲ ኣፍራሂ ድምጺ ግን መመሊሱ ይርብሾ ነበረ። ኣብ መወዳእታ፡ ናብ-ቤቱ ክምለስ’ዩ መሪጹ። ኣብኡ እንከሎ ድማ፡ ማንታ ህንጻታት ኒው-ዮርክ ብግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝዓነወ ዝሕብር ኣሰንባዲ ዜና ተዓዚቡ። ሻድሻይ ህዋስና ኩሉ ግዜ፡ ካብ ሓደጋ ጥራይ ኣይኰነን ዘገላግለና። እንተ ተኸቲልናዮ ኣብ ገሊኡ እዋናት ዘሐጕስ ፍጻመ የስዕበልና’ዩ። ማርክ ቢላሚ፡ ሎቶሪ ምዕዳግ ገንዘብካ ከም ኣብ ባሕሪ ምድርባይ ዝቖጽር ዝነበረ እንግሊዛዊ ከሻኒ መግቢ’ዩ። ኣብ 1976ዓ.ም ግን፡ ጋዜጣ ክገዝእ ደው ምስ በለ፡ ሎቶሪ ንኽዕድግ ዝድርኽ ስምዒት ወረሮ። ነቲ “ዓድግ ዓድግ” ዝብሎ ዝነበረ ስምዒት ክሰግሮ ስለ ዘይመረጸ ድማ፡ ደስ ከይበሎ ሓንቲ ሎቶሪ ዓደገ። 175 ሚልዮን ዶላር ዘኽሰበቶ ሎቶሪ።