ክዳውንቲ

ክዳውንቲ ክዛረቡ እንከለዉ|

ክዳውንቲ ክዛረቡ እንከለዉ

ነዊሕ ታኮ ዘለዎ ጫማ ምስ
ዝወደየት ጓለንተይቲ ክንከይድ
እንከለና፡ “እግረይ ይሕመኒ ስለ
ዘሎ ቀስ ኢልና ንኺድ” እናበለት
ብተደጋጋሚ ከተጨንቐካ ኣጋጢሙካ
ይኸውን ኢዩ። ነዊሕ ታኮ ኣብ
ልዕሊ’ታ ጓለንስተይቲ ዘውርዶ
ውሽጣዊ ጥዕናዊ ሃስያ ብዙሕ ምዃኑ
ኢዮም ክኢላታት ዘመልክቱ።
ገለ ካብ ኣልባሳትና ኣብ ልዕሊ
ጥዕናና ዘስዕብዎ ጉድኣት ካብ
ሪደርስ ዳጀስት ዝረኸብናዮ ጽሑፍ
ክንጠቅስ፦
* ጸቢብ ኮስትሞ ምውዳይ ቀሓር
ከም ዘኸትል ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ክረጋገጽ
ተኻኢሊ ኣሎ።
* ሓኒቑ ዝሕዝ ክራቫታ ምውዳይ
ጸቕጢ ዓይኒ ይፈጥር። ሕማም
ትራኮማ ከስዕበልና ከም ዝኽእል’ውን
ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ።
* ኣብዚ እዋን’ዚ ፋሽን ዘምጽኦም
ማእለያ ዘይብሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት
ጫማታት ይፈርዩ ኣለዉ። ገሊኦም
ኣብ ቅድሚኦም ውጥዉጥ ዝበሉ፡
ገሊኦም ድማ ታኬቶም ንውሕ
ዝበለ ኢዩ። ነዊሕ ዝታኲኡ ጫማ
ምውዳይ ቃንዛ ብርክን መላግቦ
ኣዕጽምትን ከም ዘስዕብ ክኢላታት
ገሊጾም ኣለዉ።