ክዳነይ ዘድንቐለይ እናሰኣንኩ

ጓል 20 ዓመት ጎርዞ እየ። ኣብ ዓይነት ክዳውንቲ ይኹን ኣከዳድናይ ኣመና ግድስቲ እየ። ብሕልፊ ድማ ፋሽን ምኽዳን ስለ ዝፈቱ ዝመጸ ፋሽን ክሓልፈኒ ኣይደልን። ኣምላኽ ይመስገን ዝሰኣንኩዎ ስለ ዘይብለይ ባህ ዝበለኒ ክዳን ንኽገዝእ ኣይተሸገርኩን። እንተ ዀነ ግን ከጸብቐለይ ኢለ ተመንየ ዝገዛእኩዎ ክዳን፡ መሓዙተይ ይኹና ስድራ ቤተይ ‘ኣየጸብቐልክን እዩ’ እናበሉ ከም ዝጠዓስ ይገብሩኒ። ሕሉፍ ሓሊፎም ‘ጽልልቲ መሲልኪ፡ ገለ መሲልኪ” እናበላ ተስፋ የቑርጻኒ። ኩሉ ክዳውንተይ ድዩ ዘየጸብቐለይ ኰይኑ ወይስ ደይ መደይ ኢሎም ከምኡ ይብሉኒ ኣለዉ ኣይተረደኣንን። ንዓይ ባህ እንተ ኢሉኒ እንታይ ጸገም ኣለዎ? ንእግረ መንገድኹም ድማ ዘጸብቐለይ ክዳን ብኸመይ ከም ዝመርጽ እንተ ትሕብሩኒ። ሲዶን – ኣስመራ ክዳን ኣብ እትመርጽሉ እዋን፡ ቅርጺ ኣካላትኪ ፈሊጥኪ ክትመርጺ እዩ ዝግበኣኪ። ኩሉ ፋሽን ወይ ሓድሽ ቅዲ ንኹሉ ሰብ የጸብቐሉ ማለት ኣይኰነን። ንገለ ዘጸብቐሉ ክኸውን ከሎ፡ ንገለ ድማ ከኽፍኣሉ ይኽእል። ምኽንያቱ፡ ቅርጺ ኣካላት ደቂ ሰብ ዝተፈላለየ ስለ ዝዀነ። ኣባኺ ምስ እንመጽእ ገለ ካብ ክፍሊ ኣካላትኪ ምስ’ቲ እትመርጽዮ ክዳን ዘይከይድ ክኸውን ይኽእል። ወይ’ውን ክዳውንትኺ ነቲ ክትሰትርዮ ዝግባእ ባህ ዘየብል ክፍሊ ኣካልኪ ዘጉልሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለ’ዚ ክዳውንትኺ ነቲ እትንየትሉ ክፋል ኣካላትኪ ዘጉልሕን፡ ነቲ ብዙሕ ተፈታዊ ዘይኰነ ድማ ዝሰትርን እንተ ዀነ ይምረጽ። ፋሽን ስለ ዝዀነ ጥራይ ‘ግድን የጸብቐለይ እዩ’ ዝብል እምነት ሒዝኪ፡ ዝረኣኽዮ ትኽደኒ እንተ ዄንኪ ግን፡ ቀረብትኺ “ጽልልቲ መሲልኪ” እንተ በሉኺ ዝተጋገዩ ኣይመስለናን። ምኽንያቱ፡ ዝተፈላለየ ቅርጺ ኣካላት ንዘለዎም ሰባት፡ ዝተፈላለየ ቅዲ ፋሽን ስለ ዝስራሕ ኩሉ ምሳኺ ዝኸይድ ክኸውን ኣይክእልን። ኣብ መንገዲ ይኹን ኣብ ካልእ ጎፍ ዝበለትኪ’ሞ፡ ኣከዳድናኣ ባህ ዘይበለኪ ጎርዞ ትዝክሪዶ? “ኣጸቢቑለይ ኢላ ድያ!” እናበልኪ ዝኸዓብክያ እውን ኣይትሰኣንን ትኸውን። ኣጋጢማትኪ እንተ ድኣ ኰይና፡ንሳ’ውን ከማኺ ‘የጸብቐለይ እዩ’ ኢላ እያ ተኸዲናቶ። ንኣብነት ኣብ’ዚ እዋን፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ድማ ኣብ ጎራዙ ገኒኑ ዝረአ ዘሎ “ታይት” ኢልና እንጽውዖ ዓይነት ክዳን እንተ ወሲድና፡ ምሉእ ብምሉእ ምስ ኣካላት ለጊቡ ቅርጺ ኣካላት ዘጉልሕ እዩ። እቲ ዓይነት ክዳን ፈለማ ከም ተወሳኺ ወይ እውን ክዳን ውሽጢ ኰይኑ ንኸገልግል ዝተሰርሐ እንተ ዀነ’ኳ፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ግን ከም ርኣሱ ዝኸኣለ ስረ ዝጥቀማሉ ውሑዳት ኣይኰናን። እዚ ክዳን እዚ እትገብር ጓል እምበኣር፡ ሽምጣ ሸጥ ዝበለን ካብ ሽምጣ ንታሕቲ ዘሎ ክፍሊ ኣካላታ ድማ ስሩዕን ምሉእን ምስ ዝኸውንን ከጸብቐላ ይኽእል። ከም መንቀርቀር ዝምቕጣኑን የማን ጸጋም ፋሕ ዝበለን መሓውር ዘለዋ ጓል፡ ነዚ ክዳን እንተለበሰት እንታይ ከምስላ ይኽእል? ከብዳ ንቕድሚት ተወጢጡ መሪሑዋ እናኸደ ሕምብርቲ ዘይከድን ናይ ላዕሊ ክዳን እትለብስ ጓልከ እንታይ ምበልክያ? ክንዲ ናይ ሓደ ኮተቴ ሰለፍ ዝኣክል ምናት ዘለዋ ጓል፡ ናብ ቅልስ እንተ ዘይኣንቂዳ፡ ሓጺር እጅገ ዘግብር ምኽንያት የብላን። ብሓጺሩ ዘይስሩዕ ወይ ብሰባት ተፈታዊ ዘይኰነ ቅርጺ ኣካላት ክስተር ደኣ’ምበር ክግተር ኣየጸብቐሉን እዩ። ስለ’ዚ ማእከል ናይ ኣካላትኪ ቀጢን ከምኡ’ውን ንላዕልን ንታሕትን እናሰፍሐ ዝኸይድን እንተ ዀይኑ፡ ነቲ ዶብ ናይ ላዕላዋይን ታሕተዋይን ኣካላትኪ ዘጉልሕ ክዳን ምረጺ። ቅርጺ ኣካላትኪ ስሩዕ እንተ ዀነ እውን፡ ኣመና ቀጥ ዝብልን ኣብ ምንቅስቓስ ዘጸግመክን ክዳን ኣይትምረጺ። ኣመና ጸቢብ ክዳን ንጭዋዳታትኪ ወጢሩ ዕጥርጣር ብምፍጣር ቅርጽኺ ዘይስሩዕ ከምስሎ ስለ ዝኽእል። ኣመና ቀጣን እንተ ዄንኪ፡ ኣመና ሸጥ ዝብለኪ ክዳን እንተ ዘይገበርኪ ይሓይሽ። ኣብ ክንዳኡ ንቕጥንኺ ክሽፍን ዝኽእል ብፍላይ ካብ ሽምጥኺ ንታሕቲ ግፍሕ ዝበለ ረጒድ ዝጨርቁ ስረ ወይ ቀሚሽ እንተ ገበርኪ ይምረጽ። ረጒድ ቁልፊ ኣዝልቕ ኣቢልኪ እንተ ዓጠቕክዮ እውን ኣይከፍእን። ክዳን ኣብ እትዕድግሉ እዋን፡ እምንቲ መሓዛኺ ወይ እውን ኣባል ስድራ ቤትኪ ምሳኺ ከም ዝህልዉን ምስ ለበስክዮ ርእይቶ ከም ዝህቡኽን ግበሪ። ደጊምና ክንብለኪ እንደሊ ፋሽን ማለት ሓድሽ ቅዲ ማለት ደኣ’ምበር፡ ግድን ነብሲ ወከፍ ሰብ ክኽደኖ ዘለዎ ማለት ከም ዘይኰነ ፍለጢ። ስለ’ዚ ፋሽን ንኹሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ከም ዘየጸብቐልኪ እንተ ፈሊጥኪ፡ ኣዒንትኺ ናብ ፋሽን ዘይኰነስ ናብ’ቲ ምሳኺ ዝሰማማዕ ክዳን ከቋምታ እየን። ኣብ ቅርጺ ኣካላትኪ ገለ ዘሰክፍ ነገር እንተ ደኣ ኣለኪ ኰይኑ ድማ፡ ዳርጋ ንኹሉ ዓይነት ቅርጺ ዝሰማማዕ ካብ መንኮብ ኣትሒዙ ትኽ ኢሉ ዝወርድ ክዳን “ሺፍት” ብምልባስ ክትስተሪ ትኽእሊ ኢኺ። ቅርጺ ኣካላትኪ ብዘየገድስ፡ ብምስትውዓል እንተ ድኣ መሪጽኪ፡ ንዓኺ ዝሰማምዓክን ዘጸብቐልክን ክዳን ክትረኽቢ ኢኺ። ኩሉ ግዜ ነቲ ባህ ዘብል ቅርጺ ኣካላትኪ ዘጉልሕ ዓይነት ቅዲ ምረጺ። ሕብሪ ክዳን እውን ኣብ ግምት እናእተኺ። ሰባት ኣብ ኣከዳድናኺ ዝህቡኺ ርእይቶ እውን ዝሓሸ ክዳን ንኽትመርጺ ክሕግዘኪ ስለ ዝኽእል፡ ኣብ ግምት እንተእተኽዮ ዝበለጸ’ዩ።