ክስታት ትራምፕ ይንበብ

ዳያኑ ኣብ ዝተታኸሱሉ ክስታት ትራምፕ ይንበብ

ዳያኑ ኣብ ዝተታኸሱሉ ክስታት ትራምፕ ይንበብ

ክስታት ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ
ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ዝስመዓሉ ዘሎ ግዜ፡
ሓያሎ ካብ ኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊክ
ተታኺሶም ከም እተራእዩን፡ ካልኦት
እውን ብእተመሳቐለ ቃላትን ናይ ወረቐት
ገበጣን ይዛናግዑ ምንባሮምን ምንጭታት
ሓቢሮም።

ክስታት ትራምፕ ይንበብ
ቈልዑ ብወረቐት እናሰርሑ ዝጻወቱሉ
ናይ ወረቐት ነፋሪት ዝሰርሑ ኣባላት
ባይቶ ከም ዝነበሩን፡ ካብቲ ዝሰርሕዎ
ንሓድሕዶም ይቀባበሉ ምንባሮምን እውን
እቶም ምንጭታት ኣረዲኦም።
እቶም ኣባላት ባይቶ ሰኔት፡ ነቲ
ብኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ዝቐርብ ዘሎ
ክስታት ሰሚዖም ፕረዚደንት ትራምፕ
ካብ ስልጣን ዘውርዶ ገበናት ፈጺሙ
እንድሕር ኰይኑ ክዳንዩ ፈራዶ ኰይኖም
ተቐሚጦም ከምዘለዉ ይፍለጥ።
ክሲ ኣብ ዝንበበሉ ግዜ፡ ዳያኑ ብስቕታ
ክሰምዑ ሕጊ ዝእዝዝ እኳ እንተዀነ፡
እቶም ክፈርዱ ትጽቢት ዝተገብረሎም
ኣባላት ሰኔት “ደወል ክሳዕ ትቃጨል
ዓቕሉ ከም ዝጸቦ ተማሃራይ ቈልዓ”
ከዕለብጡ ይረኣዩ ምንባሮም ንማዕከናት
ዜና ኣመሪካ ብምጥቃስ ቢቢሲ ኣረዲኡ።
ብውሑዱ 22 ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊክን
9 ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራስን፡ መጋባእያ
እናጠሓሱ ንግዳም ክወጹን ክኣትዉን ከም
እተራእዩ እውን እቲ ምንጪ ይሕብር።
ፕረዚደንት ትራምፕ – ስልጣኑ ናብ
ብሕታዊ ረብሓ ኣውዒሉ፡ መስርሕ መርመራ ባይቶ ከተዓናቕፍ ፈቲኑ. . .
ዝብሉ ክስታት ብተቐናቐንቱ ኣባላት ሰልፊ
ዲሞክራሲ ቀሪቡሉ ከምዘሎ ይፍለጥ።
ነቲ ክሲ ዘድምጹ ዘለዉ ኣባላት
ላዕለዋይ ባይቶ፡ ንፕረዚደንት ትራምፕ ናጻ
ክብሉን ካብ መዝነት ከውርዱን ስልጣን
ኣለዎም።
ትራምፕ፡ ኣብ 2016 ካብ ዝምረጽ
ኣትሒዙ ገበናት ክደልዩሉ ዝጸንሑ
መተሃላልኽቱ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ፡
በዚ ሕጂ ዘቕርቡሉ ዘለዉ ክሲ ካብ
መዝነት ክኣልዩዎ ተስፋታት ከምዝገብሩ
ይግለጽ።
ኣብቲ ባይቶ 53 መናብር ብደገፍቲ
ትራምፕ ዝዀኑ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊክ
ዝተታሕዘ እኳ እንተዀነ፡ ናብ ሰልፊ
ዲሞክራሲ ‘ክዅብልሉ’ ይኽእሉ እዮም
ዝበሃሉ ኣርባዕተ ዝጥርጠሩ ኣባላት ባይቶ
ከም ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ።
ሰልፊ ሪፓብሊካን፡ ነቶም ምስ ሰልፊ
ዲሞክራሲ ከይውግኑ ዝጥርጠሩ ሰለስተ
ደቂ-ኣንስትዮን ሓደ ሰብኣይን፡ ናብ
ሕቝፊ ከእቱ ይጽዕር ከም ዘሎ ጸብጻባት
ኣመሪካ የረድኡ።
ክሲን ቃልን ተኸላኸልቲ ጠበቓታት
ትራምፕ ተሰሚዑ ምስ ተወድአ፡ ኣብ
ዝቕጽል ቅንያት ላዕለዋይ ባይቶ ብድምጺ
ውሳነ ከሕልፍ ትጽቢት ይግበር።
ትራምፕ ካብ መዝነት ክለግስ፡ ካብቲ
100 መናብር ዘለዎ ባይቶ፡ ብክልተ ሲሶ
ድምጺ ክሓልፍ ኣለዎ።