ካብ ትግራይ ዝወጸ ጉድ ስማዓ

ሰላም እዚ ሓበሬታ ካብ  ከምዘለዎ ናባኹም ነብሎ ስለ ዘለና ፤ ንሕና ዘይነዘውትሮም ቃላት ወይ ብሂላት ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ፡ ኣቀዲምና ነዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝወጸ ሓበሬታ ክነብለኩም፡
ኣነ ኣብ ትግራይ ኣለኹ ካብ ጥቅምቲ 24/ 2013 ዓ/ም ጀሚሩ ናብ በረኻ ወሪደ ተጋዲለ ግቡአይ ዝፈፀምኩ እናፈፀምኩ ዘለኹ ተጋዳላይ እየ። መዓልታዊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ፀገም ብኣካል ይርእዮን ናይቲ ፀገም ተቋዳሲን ኾይነ ይነብር ዘለኹ ተጋዳላይ እየ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ፀገም ብፀላእቲ ጥራሕ ዝወርድ ዘሎ ፀገም ጥራሕ ከይኾነ ብናቱ ወገን ብስሱዓት ነጋዶ ብዘይሕጋዉያን ደላሎን ሓራጣ መለቃሕቲ ኩሉ ነገሩ ወዲኡ ሞቱ ዝፅበይ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ እንትትዕዘብ ድሌትናን ባህግናን ሓደ ከምዘይኮነ ትርዳእ። በቢ መዓልቱ ትርእዮ ሞትን ምፍንቓልን ልብኻ ይሰብር። ዓበይቲ ወልዲ ብፍላይ መማህራን ዩኒቨርስቲ ሃይስኩል ኣብ ፅርጋ ወፂኦም እንትልምኑ ምርኣይ ትማሊ ጥዑያት ዝነበሩ ሎሚ ዓቢዶም ትርእዮም ሰባት ዓርሶም ዘጥፍኡ ሰባት በቢ መዓልቱ ምርኣይ ልብኻ ይሰብር። ብእንፃሩ ዓሰርተታት ኣሻሓት በቢ መዓልቱ ኣብ ሓንቲ ጠረጴዛ ዝኸፍል፡ ኣብ ሓደ ገዛ ንበርዝ ደይ 300,000፡00 (ሰለስተ ሚኢቲ ሽሕ ብር) ዘዉፅእ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ምርኣይ ኣብ ሓደ ከምዘየለና ትርዳእ። ንሰለስተ ሚኢቲ መማህራን እዛ ሕማቕ እዋን ክሽግርዋ ዝገብር ገንዝብ ሓደ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ እንተጥፍእ ምርኣይ ኣብ ሓደ ደንበ ከምዘየለና ይብርሀልካ። ገባሪ ሰናይ ትካል ንዝህቦ ርዳእታ ሌላን ጉሌላን እናዉፅአ ርዳእታ ዝኽልክል ወገን እየ በሃሊ ምርኣይ ኣዝዩ ልብኻ ይሰብር። (ኣብ ዳዕሮ ዝበሃል ሰፈር ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ካንሸሎኺ ዕፉን ዘሪኢኺ ኢሎም ርዳእታ ከልኪሎምዋ) ዝብል እንትትሰምዕ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ደንበ ከምዘየለና ኣዉያትና ነን በይኑ ምኻኑ የሕዝን። ቤንዚን ንሊትሮ 500 ብር እናገዝአ መኪና ዝዝዉር ካብ መኪና ዘይወርድ እሞ ድማ ምንም ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ከምዘሎ ምርኣይ በቃ ኣብ ሓደ ደንበ የለናን ትብል። ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፀገም ካፍቲ ትርድእዎ ንላዕሊ እዩ። መግልፂ ቃላት እዉን የብሉን። ስልዚ ሐዚ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ስምምዕ ሰላም ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ። እዚ ስምምዕ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ዉሑስ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም እዩ። ንእፈፃፅምኡ ቅልጣፈ ክንቃልስን ድምፅና ክንስምዕን እዩ ዘለና እምበር እዚ ስምምዕ ሰላም ክንቃዎም ኣይግባእን በሃላይ እየ እዚ ዉልቃዊ ርእይቶይ እዩ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ሓቂ media ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *