እገለ ሓቲቱኒ እናበለት ሞኽ ኣቢላትኒ

እገለ ሓቲቱኒ እናበለት ሞኽ ኣቢላትኒ

ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ሕታም ጋዜጣ ኤርትራ፡ ዓምዲ እንታይ ትመኽሩኒ፡ “ኣወዳት ከይተጠወቑ’ዮም ዝናዘዙ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝሰፈረ ጽሑፍ ኣንቢበዮ። ኣቱም ሰባት “እገለ ሓቲቱኒ፡ እገለ ክምርዓወኒ ደልዩስ ኣብየየዮ፡ እገለ ሻሂ ንስተ ኢሉኒ፡ እገለ ሞይቱለይ እናበት ሞኽ ኣቢላትኒ ንዘላ መሓዛይ እንታይ ከም ዝገብራ ደኣ ዘይትመኽሩኒ! ሓያሎ ኣወዳት ኣስማት እናልዓለት ከም ዝሓተትዋን ከም ዝኣበየቶምን ክተዕልለኒ ከላ ቅጭ’ዩ ዝመጽኣኒ። ሎሚ ሎሚ እሞ ብዛዕባ ወዲ ተባዕታይ ዕላል ከይጅምረላ እስከፍ ኣለኹ። ምኽንያቱ እንተ ጀሚረላ ከም ኣመላ “እገለ ፈትዩኒ፡ እገለ ንመርዓ ሓቲቱእናበለት ኣንፈት ዕላለይ ክትቅይሮ’ያ።

******************

ኸበርኪ www፡ መሓዛኺ ጥራይ ኣይኮነትን ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዋ። ከምዚኤን ዓይነት ኣዋልድ ኣዝየን ኣዝየን ብዙሓት’የን። ጠንቂ ከምኡ መበሊአን ከኣ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝፍለ ኣይኰነን። ብርግጽ ዝያዳ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ይውሕዘን። ኰይኑ ግና ሓያሎ ካብ ደቀንስትዮ ይተሓተታ ኣይተሓተታ ብዘየገድስ “እገለ ንፍቕሪ ሓቲቱኒ፡ ፈትዩኒ .. ምኽንያታት ኣሎ። ኣብ ገዛእ ርእሰን ካብ ዝፍጠር ናይ ዘይብቑዕነት ስምዒት ዝነቅል ከም ዝዀነ’ዮም ከኣ ፈላጣት ናይ’ዚ ኣርእስቲ ዝገልጹ። ንገዛእ ነብሳ ንኽትፍቀር ከም ዘይተዓደለትወይ ብቕዕቲ ከም ዘይኰነት እትሓስባ፡ ብኻልእ ኣዘራርባ ብነብሰ ምትሓት እትሳቐ ጓል ኣንስተይቲ፡ ወዲተባዕታይ እንክሓታ ወይ’ውን ከይሓተታ “እገለ ሓቲቱኒ” ኢላ ንኽትነግር እትህወኽ፡ ኣብ’ቲ እትረቑሖ ወዲ ዘለዋ ኣረኣእያ እዩ ዝውሰን እዮም ዝብሉ ፈላጣት። ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከም ዘይተደላዪ ወይ ዘይብቑዕ ትሓስቦ እንተ ድኣ ዀይና፡ ንሰባት ካብ ምንጋር ትም ምባል ትመርጽ። ምኽንያቱ እቲ ከም ዘይተደላዪ እትሓስቦ ወዲ ከም ዝሓተታ እንተ ነገረት፡ ዝድነቐላ ሰብ ክትረክብ ከምዘይትኽእል ስለ እትሓስብ። በቲ ሓደ ወገን ድማ፡ እቲ ሰብ፡ ሃብታም፡ መልከዐኛ፡ ዝና ዘለዎ፡ ተደላዪ፡ ምዃኑ እንተ ኣሚና፡ ንሰባት ንኽትነግር ከይደቀሰት ትሓድር። “ንዓይ ዝደልዩኒ ሰባት ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ እዮም” ትብል ከም ዘላ ድማ ክንርዳእ ይግባእ። ምናልባት ንሓያሎ መሓዙታ ወይ ደቀንስትዮ ትነግር እንተ ሃልያ ድማ፡ “ካባኻትክን ንላዕሊ ኣነ እምረጽ” ትብለን ከም ዘላ’ዩ። መሓዛኺ ድማ፡ “እገለ ንፍቕሪ ሓቲቱኒ፡ እገለ ቆጺሩኒ፡ እገለ ‘መሰጅ’ ገይሩለይ፡ እገለ ክምርዓወኪ’የ ኢሉኒ .. .. ኣስማት እንተ ድኣ ዘርዚራትልኪ፡ ንዓይ ብዙሓት’ዮም ዝደልዩኒ ዝብል መልእኽቲ ከተሕልፈኪ ደልያ ምህላዋ ክትፈልጢ ኣለኪ። ብኡ ኣቢላ ድማ ንባዕላ ርእሰ ተኣማንነታ ከተዕቢ ትሕልን። ስለ’ዚ መሓዛኺ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ወትሩ ኣብ እተልዕለልኪ እዋን ብመልክዕ ማዕዳ ድዩ፡ ወቐሳ ወይ ሽዳ ወይ’ውን ካልእ ሜላታት ተጠቒምኪ ከምትእረም ኣብ ምግባር ከይተሓለልኪ ጸዓሪ። ነዛ ጋዜጣ’ዚኣ እንተረኺብክያ ድማ፡ ንኸተንብባ ኣምትላ – ሽዑ ከምዚ ኢላ ክትዛረብ ከላ ከምዘየምሕረላን ሰብ እንታይ ከምዝብላን ክስቈራ ይኽእል’ዩ።