ውላድ እዚ ህዝቢ’ዚ

እንቋዕ ውላድ እዚ ህዝቢ’ዚ ኮንኩ!” ዘብል’ዩ

⦁ ተስፋኣለም ምሕረትኣብ ወልደዮውሃንስ ካብቶም ብሰናይ ተግባር ብኣብነት ዝጥቀሱ ዜጋታት ሓደ እዩ። እዚ ወዲ 45 ዓመት ዝኾነ ዜጋ’ዚ፡ ብ25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ኣብ መገዲ ወዲቑ ንዝረኸቦ 20,000 (ዕስራ ሽሕ) ናቕፋ፡ “ከመይ ብሩኽ መዓልቲ’ዩ ደቀይ!” ብምባል፡ መፍትሒ ውልቃዊ ሽግራቱ ክገብሮ ኣይሓሰበን፡ ፈጺሙ’ውን ኣይሰስዐን። ብኣንጻሩ’ኳ ድኣ፡ ስስዐ ንኣእምሮኡ ከስድዖ ዕድልን ግዜን ከይሃበ እዩ ነቲ ገንዘብ ንመደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣረኪብዎ።
ምስ ኣረካቢ ተስፋኣለም ምሕረትኣብ ብዕድመ ዝቀራረብ ጠዓመ ክፍላይ ጸጋይ ዝተባህለ ዜጋ ድማ፡ ገንዘብ ከም ዝጠፍኦ ከመልክት ናብ’ቲ መደበር ምስ ከደ፡ እቲ ጠፊኡኒ ዝበሎ ብዝሒ ገንዘብ ድሮ ተረኪቡ ኣብ ካዝና ድያሪስታ ተዓቂቡ’ዩ ጸኒሕዎ። ናቱ ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ ድማ፡ ካብ ኢድ ፖሊስ ተቐቢልዎ። ጠዓመ፡ ብዝተገብረሉ ምትሕብባር ኣመስጊኑ ጥራይ ክኸይድ ኣይመረጸን፡ “ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ” ካብ ዝብል ባህላዊ መርሓ ተመርኲሱ፡ ሞሳ ሰናይ ተግባር “ርኸብ ኣይትስኣን” ኢሉ 2,000 (ክልተ ሽሕ) ናቕፋ፡ ንኣረካቢ ተስፋኣለም ምሕረትኣብ ሂብዎ።

⦁ ኤልሳ ገብረልዑል ባህልቢ ዝተባህለት ነባሪት ከተማ ኣስመራ’ውን፡ ብ29 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣውቶቡስ ቁጽሪ ትሽዓተ ንኽትስቀል ኣብ ፌርማታ እናተጸበየት እንከላ፡ ኣብ ትሕቲ ኮፍ መበሊ 33 ግራም ወርቅን 5.5 ግራም ብሩርን ረኺባ። ኤልሳ ንባዕላ ክትስለሞ ይኹን ናብ ገንዘብ ክትቅይሮ ኣይሓሰበትን። ሽዕኡ ቅጅል ኢሉ ዝተራእያ፡ ሻቕሎትን ድንግርግርን ዋና’ታ ንብረት’ዩ። እዚ ኩነተ ኣእምሮ ድማ’ዩ፡ ናብ 1ይ መደበር ፖሊስ ብምኻድ ንኸተረክቦ ዝደረኻ። ድሒሩ ክረጋገጸ ከም ዝኸኣለ፡ እቲ 38.5 ግራም ወርቅን ብሩርን ዋንነቱ ናይ ህይወት ተስፋይ ገብረኣብ ዝተባህለት ዜጋ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ብ01 ሰነ 2018 ዓ.ም ካብ ኢድ ፖሊስ ተረኪባቶ፡ ንኣረካቢትን ፖሊስን ድማ መሪቓን ኣመስጊናን።

⦁ ብ20 ለካቲት 2018 ዓ.ም፡ ኣብ ሓለዋ ባንክ ተሰነይ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት፡ ኣብ ከባቢኦም ወዲቑ ዝጸንሖም 20,300 (ዕስራ ሽሕን ሰለስተ ሚእትን) ናቕፋን 14.2 ግራም ወርቅን፡ ብመገዲ ሓላፊኦም ሑሴን መሓመድ ኢብራሂም፡ ብምእኩል መገዲ ናብ ፖሊስ ክርከበሎም መሪጾም። ስለዝኾነ ድማ’ዩ ሑሴን መዝነቱ ብዘሰከሞ ግዴታ፡ ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ንመደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ዘረከቦ። ዛጊት ግን ጠፊኡኒ ዝብል ኣመልካቲ ኣይቀረበን ዘሎ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ፖሊስ ክዕቆረሉ ዝግባእ ግዜ ምስ ኣብቅዐ፡ ነዞም ረኺቦም ብቕንዕና ዘረከቡ ኣባላት ሓለዋ ክወሃብ ምዃኑ፡ መምርሒ ፖሊስ ኤርትራ የነጽር።

⦁ እዚ ኣብ ሰለስቲኡ ዞባታት ዝተመልከትናዮ ተግባራት ሰናይ፡ ሓደ ንጹር መልእኽቲ’ዩ ዘመሓላልፈልና። ንሱ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ዘይናቱ ዘይደሊ ቅኑዕ፡ ሓላልን ሓጋዚ ጽጉምን ምዃኑ እዩ። ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡ ወዲቑ ንዝረኸቦ ገንዘብ ይኹን ንብረት ሒዙ፡ “ሰብ እንተ ዘይረኣየኒ እዝጊ’ኳ ይርእየኒ” ብዝብል ፍርሂ ሓጥያት፡ ግዜ ከየባኸነን ከይተማትአን ናብ መደበር ፖሊስ ወትሩ ክጓየ ክትዕዘብ እንከለኻ “ እንቋዕ ውላድ እዚ ህዝቢ’ዚ ኮንኩ!” ዝብል ናይ ሓበን ስምዒት’ዩ ዝወረካ።