እቶም ሓሙሽተ ሰለይቲን እታ ጠንቃም ሰዓትን

እቶም ሓሙሽተ ሰለይቲን እታ ጠንቃም ሰዓትን

ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ድሕሪ ምፍራስ እዚ ናደው፡ ኣብ ጎላጉል ሽዕብ፡ እምባታት ሮራ መንሳዕን ካልኦት ዕርድታትን ንተደጋጋሚ ፈተነ ጸላኢ ኣላሽ ኣቢሉዎ ስለ ዝነበረ፡ ቀላጽሙ ካብ ምስንዛር ደው ከም ዘይብል፡ እቲ ንተጋዳላይን ባህርያቱን ዝፈልጥ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ነይሩ። ካብ ጫፍ ባሕሪ ኣትሒዙ፡ ንጎላጉል ሰንጢቑ ናብ ዝባውንቲ ዘንቃዕርር ሓድሽ ዕርድታት ህዝባዊ ሰራዊት፡ ድሕሪ’ቲ ሩፍታ ዘይህብ ከቢድ መጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ሩፍ ኢሉ ምንባሩ ኸኣ፡ ተጋዳላይ ናብ ካልእ ውራዩ ዝዘበለ ይመስል ነበረ። ኣብ ዕርድታቱ ዝተሰትየ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን፡ ክሳብ ዝደልዎ ክጽበ ከም ዝመረጸ ደሃዩ ኣህጢሙ’ዩ። ኣጋር ክፍለ-ሰራዊት 85፡ ካብ ገማግም ባሕሪ ከባቢ ማርሳቁባዕ ኣትሒዙ፡ ጎላጉል ሽዕብ ሰንጢቑ፡ ንሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ዘገምግም ዝባውንቲ ተዘርጊሑ ኣብ ዕርድታቱ ተወሰኽቲ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ። ካብ ዕለታዊ ሃልኪን ውግእን ተዛማዲ ሩፍታ ኣብ ዝርከበሉ እዋን፡ ከም ወትሩ ታዕሊም፡ ትምህርቲ፡ ሳሕቲ እውን ናይ ምዝንጋዕ መደባት ልሙድ ተርእዮ እዩ። ‘ተበገስ’ ገድሊ፡ ሃንደበትን “ቀሚሽ ኣደይ ሓንኲሉኒ” ዘየፍቅድን ስለ ዝዀነ ግን፡ ዕጥቂ ካብ መዓንጣ፡ መሓውር ካብ ሽዳ ኣይርሕቁን። ክሳብ እቲ ግናይ ባህሪ ናይ ገድሊ ዝመጽእ፡ ሩባታት ላባ፡ ማይኡለ፡ ዒራዒሮ፡ እምባታት ቀርዋርሕ. .. ተጋደልቲ ማሚቖም፡ ሕማቕ እዋን ኣርሒቑ ዝሃደመሎም ይመስሉ። ኣሃዱ ስለያ ናይ’ቲ ክፍለሰራዊት፡ ቀዳማይ ጋንታ፡ መበገሲኡ ቀርዋርሕ ገይሩ፡ ብዝያዳ ናብ ዝባውንቲ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣቢሉ ክንቀሳቐስ ከሎ፡ ብጸጋሙ ዝዓስከረ ካልኣይ ጋንታ እውን፡ መበገሲኡ ኣብ ቢሰስ ብምግባር፡ ብዝያዳ ናብ ጎላጉል ገጹ ይንቀሳቐስ ነበረ። ክልተኦም ጋንታታት፡ ኣብ መንጎ ዕርድታት ተጋደልቲን ሰራዊት ኢትዮጵያን፡ ካብ ሓሙሽተ ዘይበዝሑ ኣባላት ናይ ቅድሚት ሓለዋ ብምውጻእ፡ ምንቅስቓስ ኣንጻሮም ይከታተሉ። ተኽእሎታትን ሓደጋታትን ይግምግሙ። ብዘይካ’ዚ፡ ናብ ዕርድታት ኣንጻሮም ብምጽጋዕን ናብ ደጀኑ ብምስላዅን ትሕዝቶኡ ይብርብሩ። ድሕሪ መፋርቕ ናይ 1989 ዓ. ተጋዳላይ ሃይለ ሳሙኤል (ቻይና)፡ ንሓለፍቲ ስለያ ክፍለ-ሰራዊት 85፡ ነቲ ከባቢ ብጽጹይ ንኸጽንዕዎ ተልእኾ ሃቦም። ጽጹይ መጽናዕቲ ክግበር ዝተደልየሉ ምኽንያት ብኣጋ ዝገሃድ ኣይነበረን። ተጋዳላይ ቻይና፡ ተልእኾ ክህቦም እንከሎ፡ ብኹሉ ግንባራትን ብናይ ኩላተን ኣሃዱታት ኣባላት ስለያን መጽናዕቲ ክካየድ ከም ዝዀነ፡ እኹል መጽናዕቲ ምስ ተገብረ፡ ኣበየናይ ግንባር ብዘየገድስ፡ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር መጥቃዕቲ ክፍኑ ምዃኑ፡ ናይ መጥቃዕቲ ግንባር ንምምራጽ፡ ጽፈት መጽናዕቲን ክውንነትን ከም ዝውስኖ ጥራይ እዩ ኣተንቢሁሎም። በየናይ ኣንፈት? ብግንባር ከረን? ብደቡብ?. ሽዑ ዝምለስ ኣይነበረን። እቲ ሓበሬታ ብሓጺሩ፡ “መጥቃዕቲ ክህሉ እዩ፡ ኣበይ -ብዘየገድስ! ሓላፊ ስለያ 1ይ ጋንታ ተጋዳላይ ኣዶናይ ታረቀ፡ ብኡ ንብኡ ንሰለስተ መሳርዕ ናይ ቀዳማይ ጋንታ መምርሒ ብምሃብ ናብ ተልእኾ ኣዋፈሮም። ስለያ ቀዳማይ ጋንታ፡ ዕርድታትን ደጀንን ሰራዊት ኢትዮጵያ ክጉርጉር ካብ ምፍታን ኣቋሪጹ ዘይፈልጥ እንተ ነበረ’ኳ፡ ድሕሪ’ቲ ተልእኾ ግን፡ ንውሻጠ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዕምቈት ክስርስር ነይሩዎ። ስለ ዝዀነ ድማ፡ ኣባላቱ በብጉጅለ እናተኸፋፈሉ፡ ናይ ግዜ ክፍተት ኣብ ዘይነበሮ ምንቅስቓስን መጽናዕቲን ተጸሚዶም። ኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ሓበሬታ ስለያ ተመርኲሶም እዮም ዓቕሚ ሰራዊትን ስልቲ ኲናትን ክውስኑ። በዚ መንገዲ፡ ድሕነት ናይ’ቲ መጥቃዕቲ ዝፍኑ ሰራዊት ኣብ ዝባን ኣሃዱ ስለያ እዩ ክኸውን። ኣባላት ስለያ ነዚ ስለ ዝግንዘቡ፡ ነቲ ከቢድ ሓላፍነት ብጽንፊ ድልየትን ዓቕሚን ተበጊሶሙሉ። ብዛዕባ ትሕዝቶ ደጀናትን ዕርድታትን ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ እንተ ተኻኢሉ ልክዕ፡ እንተ ወሓደ ከኣ ዳርጋ ናብ ልክዕ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ እርይ-ቁጽር ኣቢሎም ንላዕለዎት ሓለፍቲ ክምግቡዎም ነይሩዎም። ኣዋርሕ ዝወሰደ መጽናዕቲ፡ ዳርጋ ኣብ ምጽፋፉ በጽሐ። ግን ከኣ፡ ኣንጻሮም ሓይሊ እውን ናይ ገዛእርእሱ ናይ ምትላል ስልቲ ከም ዝህልዎ ስለ ዘይስሕትዎ – መጽናዕቲ ከም ዝወድኡ ቆጺሮም ነቲ ብቐጻሊ ዝገብሩዎ ምክትታል ኣየዋደቑዎን። ከም’ቲ ንሳቶም ትሕዝቶ ጸላኢ ክጉርጉሩ ዕረፍቲ ዘይነበሮም፡ ስለያን ጸረ-ስለያን ጸላኢኦም እውን ካብ ምጉርጓሮም ደው ስለ ዘይብል፡ ምጥርጣርን ደጋጊምካ ምርግጋጽን ኣይተርፍን። ሓደን ቀንዲን ዕላማኦም፡ ዝተገብረ ምቅይያራት ይገበር፡ ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት፡ ጽፉፍን እዋናዊን ሓበሬታ ሒዞም ምጽናሕ ጥራይ እዩ። መጥቃዕቲ በቲ ንሳቶም ዘጽንዕዎ ኣንፈት ክግበር እንተ ተወሲኑ፡ ጉድኣት ብዘውሕድ መንገዲን ግዜን ሰራዊት መሪሖም ኣብ ናይ ተኹሲ ቦታ ከብጽሑ እዮም። ኣባላት ስለያ ቀዳማይ ጋንታ፡ ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ 1990፡ ውሽጢን ውሻጠን ጸላኢኦም ኣጽኒዖሞ ነበሩ። ካብ መበገሲ ናይ’ቲ ጋንታ ማለት ካብ ቀርዋርሕ እናተበገሱ፡ ብተደጋጋሚ ምምልላስ ህሉው ኩነታት ጸላኢኦም ብዕሊ ጨቢጦሞ። ኰይኑ ግን፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኣተሓሕዛ ድፋዕ፡ ዓቐን ኣጽዋር፡ ብዝሒ ሰራዊት. ስልታዊ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽእል፡ ክሳብ ናይ ምብጋስ እዋን ዝኣክል፡ ዋላ ደቃቕ ለውጢ ኣብ ምክትታል ትኩራት ነበሩ። እቶም ኣብ’ቲ ጉጅለ ዝተጠርነፉ ሓሙሽተ ተጋደልቲ ናይ ቀዳማይ ጋንታ፡ ቀዳማይ መስርዕ፡ ቀዳማይ ጉጅለ፡ ዋላ’ኳ ዝግባእ መጽናዕቲ ከም ዝገበሩ እምነት እንተ ነበሮም፡ ምሉእ እምነት ምእንቲ ከሕድሩ፡ ንሓንቲ ቦታ ዳግማይ ክፍትሹዋ ከም ዘለዎም ይስመዖም ነበረ። ነታ ኣብ ዝቐደመ እዋን ሰሊኾም ብምእታው፡ መምርያ ናይ ሓደ ቦጦሎኒ ኣብ ዝዓስከረሉ ደጀን ሰራዊት ደርግ መጽናዕቲ እናገበሩ ከለዉ፡ ውሑዳት ወተሃደራት ስጋ ተሰኪሞም ብሓንቲ ክሳድ ክሓልፉ ምስ ረኣዩዎም “እንዳ ስጋ” ኢሎም ዘጠመቕዋ ክሳድ፡ ብዘተኣማምን መንገዲ ክፍትሽዋ እዩም ወሲኖም። እቲ ከቢድ ሓላፍነት፡ ኣብ መጽናዕቶም ምእንቲ ቅንጣብ ጥርጣረ ከይህሉ መመሊሶም ንኸረጋግጹ ደሪኹዎም። ሓለዋ መምርያ ሻለቃ ዝዓስከረላ፡ ብፍሸይምራራ ምስ ዝወረደ ተረተር (ሩባ ለሚነት) እትራኸብ ክሳድ እንዳ ስጋ፡ ብየማና ከምኡ’ውን ብጸጋማ 50 ሜትሮ ኣቢሉ ብዝርሕቕ ዕርዲን ወተሃደራትን ከም እትሕሎ ብመጽናዕቲ ኣረጋጊጾም እዮም። ሓናቒት ብምዃና፡ ኣብ ግዜ ኲናት፡ ንሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ሰራዊት ደርግን ሚዛን ውግእ ክትቅይር ተኽእሎ ዘለዋ ወሳኒት ቦታ ምዃና ኣብ መዝገቦም ዝሰፈረ እዩ። መጥቃዕቲ በቲ ዘጽንዕዎ ቦታ እንተ ድኣ ተፈጺሙ፡ እንተ ወሓደ ሓደ ብርጌድ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ በታ ክሳድ ሰሊኹ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዕርድታቱ እንተ ለቒቑ ዳግማይ ተወዲቡ ክከላኸለሎም ዝኽእል እምባታት ግርዒገመል፡ ደብረመዓርን ምስኣቶም ዝተኣሳሰሩ ተረተርን ኣቐዲሙ ንኽቆጻጸር፡ ከምኡ’ውን ንእዚ ሻለቃ ብምብታኽ፡ እዝን ቁጽጽርን ናይ’ቲ ኣብ ዕርድታት ዝተዘርገሐ ሰራዊት ተበታቲኑ ንኽድምሰስ እዩ። በቲ ኣንፈት ዘጥቅዕ ሓይሊ፡ ንክሳድ እንዳ ስጋ እንተ ሰጊሩ፡ ካብኡ ንንየው ናብ በዓል ኣውሒተትን ከባቢኡን ተዘርጊሑ እዩ መጥቃዕቲ ክቕጽል። ብፍላይ፡ ግርዒገመልን ደብረመዓርን ብቕልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር እንተ ኣትዮም፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕርድታቱ ምስ ለቐቐ፡ ኣትኪሉ ክዋጋኣሉ ዝኽእል ምቹእ ቅርጺ መሬት ክረክብ ዝኽእል ኣይነበረን። ዝተርፎ ኣማራጺ፡ ናብ ጎላጉል ገጹ ክወርድ ጥራይ ስለ ዝነበረ፡ ኣብ ቀላጥ መሬት ኰይኑ ከቢድ ተቓውሞ ክገብር ከም ዘየኽእሎ ንጹር ግርማይ ኣብ 1991 ነበረ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን፡ ውግእ እንተ ድኣ ተኸፊቱ ኣንጻሮም ሓይሊ ኣብ’ታ ክሳድ ከም ዘተኩር ዝጠፍኦም ኣይነበረን። ነዚ ተገንዚቦም ብእኹል ሓይሊ እንተ ረጊጦማ፡ ዝያዳ መስዋእቲን መውጋእቲ ከም እትሓትትን ኣብ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ናይ’ቲ መጥቃዕቲ ቀሊል ዘይኰነ እጃም ከም ዝህልዋን ወተሃደራዊ ክውንነት ዝእምቶ እዩ። ኣባላት ስለያ ቀዳማይ ጋንታ፡ ብዙሕ እዋን እናሰለኹ ንክሳድ እንዳ ስጋ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኰይኖም ብደቂቕ ተኸታቲሎማን ኣጽኒዖማን እንተ ነበሩ’ኳ፡ ብኣካል ረጊጾማ ዝፈልጡ ኣይነበሩን። ድሕሪኣ ናብ ዝነበረ ደጀናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰልኩ ከለዉ፡ ብጎቦታትን ሰናጭሮን ኣግፊሖም እዮም ዝሓልፉዋ ነይሮም። ዝያዳ ክተኣማመኑ እንተ ድኣ ኰይኖም ግን፡ ብኣካል ክድህስሱዋ ኣለዎም። ብቐንዱ ከረጋግጹዎ ዝደለዩ፡ ቀዳማይ፡ ብወተሃደራዊ ዓይኒ እንክትጥመት፡ ሰራዊት ደርግ፡ ብፍላይ ኣብ እዋን ጸላም፡ ነታ ዕሙቝ ዝበለት ክሳድ ብቐረባ ዝሕልዉ ወተሃደራት ከውርደላ ከም ዝኽእል ግምት ስለ ዝነበሮም – ግምቶም ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርግጋጽ እዩ። ካልኣይ፡ ዋላ’ኳ ክሳድ እንዳ ስጋ ካብ ቀዳማይ ድፋዕ ወተሃደራት ደርግ ድሕር ዝበለት እንተ ነበረት፡ ኣገዳስነታ ኣብ ግዜ ኩናት ልዑል ብምዃኑ፡ ሰራዊት ደርግ ነተጉቲ ክገብረላ ከም ዝኽእል ስለ ዝገመቱ ክረጋገጽ ተደልዩ። ካብ ምጥርጣር ብኣካል ምፍታሽ መሪጾም። ነቲ ክልተ ጥርጣረታት ከረጋግጹዎ ዝኽእሉ፡ ኣብ ከባቢኣ ተጸጊዖም ብምክትታል ጥራይ ዘይኰነ፡ ብኣካል ከይዶም ብምፍታሽ እዩ። እዛ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ስለያ እምበኣር፡ ነዚ ከተረጋግጽ እያ ክትወፍር። ኣዛዚ 1ይ ጋንታ ኣዶናይ፡ ነቲ ብመራሒ መስርዕ ተስፋ ዓንደመስቀል ዝምእከል፡ ተጋደልቲ መጎስ መንግስትኣብ፡ ግርማይ መስፍን (ወዲ ኣርባዕተ)፡ መሓሪ ወ/ማርያም (ኮማንድስ)ን ነጋ ዕቑባዝጊን ዝነበሩዎ ጉጅለ ስለያ፡ ተኽእሎታት ናይ’ቲ ሰራዊት ደርግ ኣብ እንዳ ስጋ ክገብሮ ዝኽእል ዕንቅፋትን፡ ካልኦት እዋናዊ ምቅይያራትን ንኸረጋግጹ ተልእኾ ሂቡዎም። እዛ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ስለያ እምበኣር፡ ነዚ ከተረጋግጽ እያ ክትወፍር። ኣዛዚ 1ይ ጋንታ ኣዶናይ፡ ነቲ ብመራሒ መስርዕ ተስፋ ዓንደመስቀል ዝምእከል፡ ተጋደልቲ መጎስ መንግስትኣብ፡ ግርማይ መስፍን (ወዲ ኣርባዕተ) መሓሪ ወ/ማርያም (ኮማንድስ)ን ነጋ ዕቑባዝጊን ዝነበሩዎ ጉጅለ ስለያ፡ ተኽእሎታት ናይ’ቲ ሰራዊት ደርግ ኣብ እንዳ ስጋ ክገብሮ ዝኽእል ዕንቅፋትን፡ ካልኦት እዋናዊ ምቅይያራትን ንኸረጋግጹ ተልእኾ ሂቡዎም። ካብ መበገሲ ቦታኦም ቅርዋርሕ፡ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ቀትሪ እዮም ዝብገሱ። እዋን ዓረብኩ ክብል ከሎ፡ ድፋዕ ወገን ብምስጋር፡ ብጸላም ጉዕዞ ይጅምሩ። ካብ ፈለማ ወይ ካብ ምብጋስ ኣትሒዞም፡ ኣንጻሮም ዝዀነ ኣመት ንኸይረክብ ምንቅስቓሶም ስቱር ክኸውን ኣለዎ። ሓሙሽተኦም ኣባላት፡ ነቲ ተልእኾ ዝበቅዕ ምድላዋት ኣብ ምግባር ኣተዉ። ንሳቶም፡ ከም ኣጋር ተዋጋኢ፡ ንውግእ ዘድልዮም ንዋት ኣይኰነን ብዝያዳ ዘገድሶም። ልዕሊ ኩሉ ተራኣይነትን ኣሰርን ዘወግዱሉ መንገዲ እዮም ዝበላሓቱ። ብዛዕባ ጸላኢኦም ሓበሬታ ንኽእክቡ ኣመና ስሱዓት፡ ንጸላኢኡ ቅንጣብ ሓበሬታ ኣብ ምግዳፍ ከኣ ነፋጋት። ንዓይኒ ጸላኢኦም እንተ ድኣ ተቓሊዖም፡ ኣብ ገዛእ-ነብሶም ጥራይ ዘይኰነ፡ ብዓቢኡ ኣብ ዝስዕብ ተልእኾ ዕንወት ክስዕብ’ዩ። ከም’ዚ ዝበለ ኩነት ክስዕብ ፈጺሞም ስለ ዘይደልዩ፡ ኣብ ግዜ ስለያዊ ስራሕ፡ ሸለልትነት ወይ ምዝናይ ዝበሃል ነገር ካብ ኣእምሮኦም የንፍጹዎ። ከም ጽላሎት ኣብ ጸላም፡ ከም ብርሃን ጸሓይ ኣብ ጨው ቀትሪ፡ ኣካሎምን ኣሰሮምን ሰዊሮም፡ ምስጢር ናብ ምጉሕጓሕ እዩ ንቕሎኦም። ካብ ኣፈፌቶም ኣትሒዞም ኣሰር ንኸየትርፉ፡ ነቲ ባዕላቶም ተጣቢቦምን ለጋጊቦምን ዝሰርሑዎ ምስ ቅርጺን ሓመድን ምድሪ ዝሳነ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ዘዝኸድዎ ቦታ ዝጸንሖም ርጋጽ ዝመስል ኣሰር ከም ዝህልዎ ገይሮም ዝሰርሑዎ ኣሳእን ተሓንገጡ። ኣብ’ቲ ብብዝሒ ወተሃደራት ዝንቀሳቐሱሉ ደጀን ጸላኢ፡ ኣብ ትሕቲ ታኮ ሽዳ፡ ታኮ ጫማ ወተሃደራት ዝተሰመሮ ይወድዩ። ርጋጽ ተጋደልቲ ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ፡ ሽዳ ለቢሶም ይሓልፉዎ። ኣብ’ቲ ዋላ ሓንቲ ኣሰር ዘይብሉ ምድሪ ኸኣ፡ ዋላ ሓንቲ ኣሰር ከይገደፉ ክሓልፍዎ ስለ ዘለዎም፡ ንኣእጋሮም ኣብ ርእሲ ሳእኒ ብኽሻ ይሽፍኑዎ። ኣመና ድኹም ሓመድ እንተ ዀይኑ፡ ናይ ክሻ ኣሰር ከትርፍ ስለ ዝኽእል ከኣ፡ ብመሸማዕ ጠምጢሞም ብኣሰር ኣልቦ መሓውር ጎላጉል ደጀናት ጸላኢኡም ይስንጥቑን ይጕሕጕሑን። ንመዓልታት ኣብ ዝቕጽል ወፍሪ፡ ንመዓልታት ዘጽንሖም ንዋትን ስንቂን ጸይሮም ይንቀሳቐሱ። ሓገዝ ዘቐብል፡ ዝስዕብ፡ ኣብ ሓደጋ ዝረድእ. .. ኣይኰኑን። ኣባላት እዛ ጉጅለ፡ ነብሲ-ወከፎም ዕጥቂን ካላሽንን፡ ሓንቲ ብራሾን ብሕማላ ዝእንገቶ ጃሎንን ማይ፡ ስንቂ፡ ቡሶላ (ኮምፓስ)፡ ኣብ ርእሲ’ዚ ሓኪም’ታ ጉጅለ ሳንጣ ቀዳማይ ረድኤት ኣብ ዝባኑ፡ ገለ ድማ መነጽር (ክሻፋ) ጸወሩ። ኩሉ ንዋት፡ ከም ጠበቕ ኣብ ከውሒ ምስ ኣካላቶም ምስ ጠበቐ እዩ። ጨርባሕ ዝብል፡ ዝፋሓፋሕ፡ ዝሕንኩል፡ ብንፋስ ዝንብድበድ. መኻይድቶም ኣይኰነን። ዘድልዮም መሳርሒታትን እኸለማይን ምስ ተጻዕኑ፡ ቀንጠ-መንጢን ጥውዮ ነጸላን ተወሲኹዎ፡ መንኮቦምን ዝባኖምን ብዝተጠናነገ ሕማላ ተጠማሚሩ፡ ዳግም ክፍታሕ ዘይክእል መሰለ። እዚ ጉጅለ ብሓባር ናብ ዕማም እንተ ተንቀሳቐሰ’ኳ፡ ብውልቂ እውን ነብሲ-ወከፍ ሰብ ርእሱ ክኽእል ኣለዎ። ሰላዪ፡ ብቕዓትን ተዓጻጻፍነትን እንተ ዘይወሲኹ፡ ወትሩ ንሓደጋ ቅሉዕ እዩ። ኣብ ዝዀነ እዋንን ቦታን መጻወድያ ከም ዝእለመሉ ኣይስሕቶን። ዝዀነ ይኹን ሓደጋ ኣጋጢሙ፡ ብሓባር ምንቅስቓስ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን፡ ነብሱ ክኢሉ እዋናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ፡ ካብ መፈንጠራ ክወጽእን፡ ኣገደስቲ ምስጢራት ኣብ ጥቕሚ ጸላኢኡ ከም ዘይውዕሉ ክገብርን ኣለዎ። ኣብ ኣጋ ዕራርቦ፡ ኣባላት 1ይ ጉጅለ፡ መስርዕ ሒዞም ናብ ተልእኾኦም ነቐሉ። መከላኸሊ ወገን ክሳብ ዝሰግሩ ነብሶም ዘእስር ኣይነበሮምን። እንሓንሳብ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ቅድመኦም ከጓንፎም ዝኽእል ሓበሬታ እናተለዋወጡ፡ እንሓንሳብ ተራ ዕላል እናተቐባበሉ፡ ጸሓይ ኣብ ምዕራባ ኣብ ዕርድታት ተጋደልቲ በጺሖም። ድፋዕ ክሰግሩ እንተ ዀይኖም እውን፡ ካብ ተራኣይነት ምጥንቃቕ ኣይገድፉን። ንሓጺር ግዜ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚ ድፋዕ ወገን ዝርከብ ቅርጺ-መሬት ብኣዒንቶም ክሳብ ዝፍትሹዎ፡ ኣድማስ – ክቕህም ዝቐረበ ጓህሪ መሰለ። ናይ ንቕሎ ግዜኦም ዝሕብር እዩ ነይሩ። ክብገሱ እናበሉ፡ መራሒ ናይ’ቲ ኣብ’ቲ ዝሰግሩሉ ድፋዕ ዝዓረደ ሓይሊ ደበሳይ ሃይለ “. ኣብዚሕኩም. ይግበረልና. ዋዛ ኩላቶም ፍሽኽ ኢሎም። ዝበዝሕ እዋን፡ ጽዑቕ ናይ ስለያ ምንቅስቓስ እንተ ተራእዩ፡ ገለ ፍጻመ ከም ዝስዕብ ካብ ኩላቶም ዝተኸወለ ኣይነበረን። ኣብ ብርጌድ 18 ክፍለ-ሰራዊት 85 መራሒ ሓይሊ ዝነበረ ደበሳይ ከኣ ‘ገለስ ኣሎ! ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ወስ ኣቢሉሎም። ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለ ንምምሳል “እዚ ደኣ’ሞ ናይ ኩሉ ግዜ ስራሕና እንድዩ፡ እንታይ ካልእ ስራሕ ኣለና ድዩ .. ግምት ኣብ ውሽጢ ኩላቶም እንተ ነበረ’ኳ፡ ንሕቶ ደበሳይ መልሲ ዝሃበ ግን ኣይነበሮምን። ዕርዲ ተጋዳላይ ሰጊሮም፡ ርሕቐት ነብሲ-ወከፎም እናሓለዉ ኣንቆልቆሉ። ካብኡ ንንየው ነብሲ-ወከፍ ስጉምቲ ብምሉእ እቃልቦ እያ ክትለኣኽ። ኣብ መንጽሮም፡ ልክዕ ከምኣቶም ሓበሬታ ጸላኢኡ ንኽጕርጕር ከይደቀሰ ዝሓድር ተጻይ ምህላዉ፡ ንዓታቶም ሓድሽ ወረ ወይ ክስተት ኣይነበረን። ምናልባት እውን ካብ ኣፍንጫ ዕርድታቶም ከይረሓቑ ጎፍ ክብሎም ከም ዝኽእል ኣብ ኣእምሮኦም ኣሎ። ሳሕቲ ምስ ስለያን ጸረ-ስለያን ስርዓት ደርግ ጎፍ ንጎፍ ተራኺቦም እዮም። ስለ’ዚ፡ ደረጃኡ ደኣ ይፈላለ እምበር፡ ክንዮ ዕርድታት ወገን ዝቐረበን ዝረሓቐን ቦታታት ናይ ሓደጋ ዞና ብምዃኑ፡ ኣመት ምዝናይ ኣይነበሮምን። ካብ መበገሲኦም ኣትሒዞም፡ “ጸላኢ እንታይ ለውጢ ገይሩ ይኸውን? ስጋ ፈንጂ ይህልዋዶ ይኸውን፡ ለይቲኸ ሓለዋ ይገብረላዶ ይኸውን?. ብዝብሉ ሕቶታት እዮም ተባሒቶም። ኣቐዲሞም ብሰላም ዝሓለፉዋ ቦታ እሾኽ ኰይና ክትጸንሖም ዘለዋ ተኽእሎ ውሑድ ኣይኰነን። ብፍላይ ክሳድ እንዳ ስጋ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ተራ መሬት ሸለል ከም ዘይብላ ወተሃደራዊ ክውንነት ስለ ዝመሃሮም፡ እንታይ ክጸንሖም ከም ዝኽእል ካብ ምስልሳል ኣየዕረፉን። ምስ ጽልግልግታ እዋን ደሃይ ኩላቶም ሃጠመ። መሓውር ከኣ፡ ዝያዳ ኣረጋጊጸንን ሃዲአንን ክረግጻ ጀመራ። ሓበሬታ ምቅብባልን ምርድዳእን፡ ናብ ምልክት ወይ ድማ ተቐራሪብካ ምሕሽዃሽ ተቐየረ። ኣዒንቲ፡ ንነብሲ-ወከፍ መንቃዕን ድነን ብዕቱብ ኣብ ምክትታል ተጸምዳ። ምድሪ ኣይተትንኩፉኒ ከም ዝበለቶም፡ ኣራግጻ እግሮም ሓለፋ ጥንቃቐ ዘሰነዮ ሰላሕታ ዘለዎ ኰነ። መንእሰያት እዮም። ደናጉኦም፡ ንዓመታት ኣብ ነዊሕን ሓጺርን ጉዕዞ ዝተመኰረን ታህ ዘይብልን እዩ። ሽዑ ግን፡ ከም ሓይሉ ኣብ ዝስጉመሉ ኩነት ኣይነበረን። ነቲ ብተዛነ ብደቓይቕ ክሓኹርዎ ዝኽእሉ ዓቐብ፡ ብሓደ ሰዓት ወዲኦም ዑለሊት በጽሑ። ዑለሊት ሓንቲ ካብ’ተን ንዝቕጽል ጉዕዞ መንገዲ ንምጽራይ ዝኸሽፉላን ዘማዕድዉላን ቦታ እያ። ካብ ዑለሊት ናብ’ቲ ብዕምቆቱን ኣግራቡን ካብ ዓይኒ ሰራዊት ደርግ ብተዛማዲ ክኽውሎም ዝኽእል ሩባ ዒራዒሮ እዮም ክወርዱ። ሩባ መርከን ከኣ ኣብ ለይቲ ክስተሩላ መሪጾማ። ከኣ ክሳብ ኣብኡ ግን፡ ካብ ማዕዶ ክረኣዩን፡ መጻወድያ ጸረ-ስለያ ክጸንሖምን ዓቢ ተኽእሎ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ፡ ዋላ’ውን ንቋሕ-ሰም ካብ ትኹረት ምእላይ የለን። ኣስታት ሰላሳ ሜትሮ ተፈናቲቶም ህዱእ ስጉምቲ ፈለሙ። ናብ ሩባ መርከን። ጸላም ክስርስራ ዝቃለሳ ዝመስላ ኣዒንቶም፡ ክሳብ ዝከኣሎም ርሕቐት ይድህስሱለን። የማነ-ጸጋሞም፡ እቶም ሓሙሽተ ሰለይቲን ጠንቃም ሰዓትን ካልኣይ ክፋል ተስፋ ዓንደመስቀል መጎስ መንግስትኣብ ቅድመኦምን ድሕረኦምን ካብ ትኹረት ኣዒንቶም ኣይተኣልየን። እታ እግሮም ዘንብሩላ ምድሪ እውን ዝኣምኑዋ ኣይኰኑን። ስዉር መጻወድያ ጸላኢኦም ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ከም ዝጸንሖም ስለ ዝግንዘቡ፡ ፍሉይ ምልክት የስተውዕሉ። ኣራግጻኦም ንሓደጋ ከም ዘየቃልዖም ይገብሩዎ። ንሓድሕዶም ይተሓላለዉ – ብናይ መወዳእታ ተጠንቀቕ ካላሽናቶም ይዓትሩ። ዕርድታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብድሕሪኦም ተሪፉ’ዩ። ብቕድሚትን ብድሕሪትን ጸላኢ፡ ኣብ ደጀን እውን ጸላኢ። ሓደ ዝኣምኑዎ፡ ናሕሲ ሰማይ ጥራይ እዩ። መንገብገብ ዘለዎ ወተሃደር ስለ ዘየለ፡ ከምኡ’ውን ሰራዊት ደርግ ኣብ ህዋ ነታጒ ናይ ምጽዋድ ቴክኖሎጂ ስለ ዘይበጽሖ። ዓቐብን ቁልቁልን ጸንቂቖም፡ ሰዓት 11፡00 ናይ ለይቲ ኣቢሎም ሩባ መርከን በጺሑ። ከም’ዚ ዝበለ ጉዕዞ፡ ዕጽፍጻፍ ናይ’ቲ ዝግባእ ግዜ ክወስደሎም ንቡር እዩ። ምሕዳሮም ኣብ ሩባ መርከን ክኸውን እዮም ወሲኖም። ብዝያዳ ናብ ዕምቈት ደጀን ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዘርቁ ብምንባሮም፡ ብጸላም ሃንደፍ ኢሎም ክኣትዉዎ ኣይመረጹን። መምርያ ሻለቃ፡ ሓለዋ መምርያ ሻለቃ፡ ተጠባበቕቲ ኣሃዱታት ሰራዊት ደርግ፡ ከም ደጀኖም ብብዝሒን ተዛንዮምን ዝንቀሳቐሱሉ ቦታ እዩ። ስለ’ዚ፡ ምንቅስቓስ ጸላኢኦም ብቐትሪ ኣጽኒዖም፡ ኣብ ለይቲ እዮም ክጽግዑዎ። እቲ መንገዲ ብተደጋጋሚ ዝሓለፉዎን ከም ኣጻብዕቲ ኣእዳዎም ዝፈልጡዎን እንተ ዀነ’ኳ፡ ሰራዊት ደርግ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽእል፡ ከቋጻጽሮም ኣብ ዝኽእል ቦታ ተመሳሲሎም ብቐትሩ ኩነታት ከጻርዩ እዩ መደቦም። ኣብ ሩባ መርከን፡ ንገዛእ ነብሶም እናሓለዉን ከባቢኦም እናተጸናጸኑን ምድሪ ወገግ በለት። ናይ ምሉእ መዓልቲ ናይ ምክትታል ስራሕ ዝጅምሩሉ እዋን ኣርኪቡ። ጽቡቕ ገይሩ ከይበርሀ ከሎ፡ ነቲ ከባቢ ከቆጻጽሮም ኣብ ዝኽእል ቅርጺ መሬት ተደብዮም ዕለታዊ ስርሖም ፈለሙ። ነቲ ጸላም ተጎልቢቦም ክብርብሩዎ ዝመረጹዎ ቦታ፡ ኣብ ዕላማ ኣዒንቶምን ኽሻፋን ኣእትዮም፡ ደቂቕ ምንቅስቓስ ከይተረፈ ኣብ መዝገብ ምስፋር ተተሓሓዙዎ። እቲ መንገዲ ብተደጋጋሚ ዝሓለፉዎን ከም ኣጻብዕቲ ኣእዳዎም ዝፈልጡዎን እንተ ዀነ’ኳ፡ ሰራዊት ደርግ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽእል፡ ከቋጻጽሮም ኣብ ዝኽእል ቦታ ተመሳሲሎም ብቐትሩ ኩነታት ከጻርዩ እዩ መደቦም። ኣብ ሩባ መርከን፡ ንገዛእ-ነብሶም እናሓለዉን ከባቢኦም እናተጸናጸኑን ምድሪ ወገግ በለት። ናይ ምሉእ መዓልቲ ናይ ምክትታል ስራሕ ዝጅምሩሉ እዋን ኣርኪቡ። ጽቡቕ ገይሩ ከይበርሀ ከሎ፡ ነቲ ከባቢ ከቈጻጽሮም ኣብ ዝኽእል ቅርጺ መሬት ተደብዮም ዕለታዊ ስርሖም ፈለሙ። ነቲ ጸላም ተጎልቢቦም ክብርብሩዎ ዝመረጹዎ ቦታ፡ ኣብ ዕላማ ኣዒንቶምን ክሻፋን ኣእትዮም፡ ደቂቕ ምንቅስቓስ ከይተረፈ ኣብ መዝገብ ምስፋር ተተሓሓዙዎ። የማነ-ጸጋም ክሳድ እንዳ ስጋ፡ ኣብ ልሙድ ናይ ሓለዋ ዕዮ ዝተጸምዱ ወተሃደራት ይረኣዩዋ። ሳሕቲ እውን ብገለ ስራሕ ዝንቀሳቐሱን ተውዛሕዛሕ ዝብሉን ወተሃደራት ኣብ ኣዒንቲ እቶም ሰለይቲ ይኣትዉ ነበሩ። ኣብ’ታ ጸባብ ክሳድ ግን ናይ ወተሃደራት ምንቅስቓስ ኣይረአን። እዚ እቶም ሰለይቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኰይኖም ይከታተሉዎ ብምንባሮም ልሙድ ተርእዮ ነበረ። ንሳቶም ብቐንዱ ክዕዘቡዎ ዝደልዩ፡ ንመጽናዕቶም ክጸሉ ዝኽእል ጋሻ ነገራት እዩ። ሓድሽ ክስተት ክሳብ ዘይተረኽበ ኸኣ፡ ብተዛማዲ ኣብ ውሑስ ኩነታት ምንባሮም እዮም ዘረጋግጹ። ግን ከኣ እንዳ ስጋ ካብኣቶም ኣብ ኣስታት 200 ሜትሮ ጥራይ ርሒቓ ብምንባራን ብዓውታ ናይ ዝደሃዩ ወተሃደራት ድምጺ ኣብ ኣእዛኖም ይበጽሕ ብምንባሩን፡ እቶም ብገለ ስራሕ ዝንቀሳቐሱ ወይ ድማ ተውዛሕዛሕ ዝብሉ ወተሃደራት ህሩግ ከይብሉዎም ስግኣት ኣይተረፈን። ኣዒንቶምን ክሻፋኦምን ከረኻኽበሉ ዝኸኣለ – መዓስከራት፡ እንዳ ዋርድያ፡ ሰናጭሮ፡ መሽጎራጕር. ብዘይምቍራጽን ፈተሽዎ። ናብ እንዳ ስጋ ዝወርዱ ናይ ወተሃደራት መንገድታት፡ ሓድሽ ቅርጺ-መሬት፡ ወይ እውን ህላወ ወይ ምንቅስቓስ ናይ ሰብ ዝእምቱ ሓበሬታታት. ምስ’ቲ ናይ ቅድመኡ ብምዝማድ ኣመዛዘኑዎ። ዝተቐየረ ነገር ኣይነበረን። ኣብ’ቶም ወተሃደራት ዝዀነ ይኹን ናይ ምጥርጣር ወይ ናይ ስግኣት ምልክት ኣይረኣዩን። ምዝናይ ናይ ጸላኢኦም፡ ብዛዕባ’ቶም ኣብ ኩርዅሮኡ ተላሒጎም ሓበሬታ ዝጠብዉ ዝነበሩ ሰለይቲ ኣመት ከም ዘይነበሮ ኣግሂዱሎም። እቲ ቀንዲን ካልኣይን ኣብ እንዳ ስጋ ከረጋግጹዎ ዝተበገሱሉ ጉዳይ ነተጕቲ እዩ። ገለ ምልክት ናይ ነተጕቲ ክርእዩ እንተ ኽኢሎም፡ ዋላ’ኳ ብኣካል ኣትዮም ምርግጋጽ ዘይተርፍ እንተ ዀነ፡ ፍርቂ ናይ’ቲ ስራሕ ክፋኾሰሎም እዩ። ብኣዒንቶም ይኹን ብኽሻፋ ክረኣዮም ዝኽእል ተሸካሊ ፈንጂ ኣይነበረን። ካብ ማዕዶ ስለ ዘይተራእዮም ግን ‘ነተጕቲ የብሉን’ ዝብል እምነት ኣየሕደሩን። ሳዕረማዕሪ፡ ቈጣቑጢን ኣግራብን ኣብ ዝተዘርኦ ቦታ፡ ተሸከልቲ ነተጉቲ ብቐሊሉ ክረአዩ ዝኽእሉ ኣይኰኑን። ኣብ ርእሲኡ እውን ሰራዊት ደርግ፡ ስዉር ናይ ኣጸዋውዳ ሜላ ከም ዝጥቀም ኣይጠፍኦምን። ናይ ትሕቲ መሬት ነተጕቲ ምንባሮምን ዘይምንባሮም ከረጋግጹ እንተ ዀይኖም እውን፡ ናብ’ቲ ቦታ ከይዶም ክፍትሹ ግድን ስለ ዝነበረ፡ ጉዳይ ነተጕቲ ለይቲ እዮም ከጥልሉ። ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ዘገድሶም፡ በየናይ ኣንፈት ናብ እንዳ ስጋ ከም ዝኣትዉ ምውሳን እዩ። ምንቅስቓስ ይኹን ንተረኣይነት ዝሓሸ ቦታ ብምምራጽ፡ ለይቲ ናብ እንዳ ስጋ ኣብ ዝሰግሩሉ እዋን ዝረግጽዎ ነብሲ-ወከፍ ቦታ ብቐትሩ ሰኣሉዎ። ክኸዱን ክምለሱን ውሑስ መንገዲ ዝሕዝሉ ንድፊ ኣብ ኣእምሮኦም ኣንቢሮም። ኣብ ኣፍንጫ ጸላኢኦም ንዝርከብ ሓደገኛ ቦታ ደቂቕ ወጀሃላነት ብዘየፍቅድ ዕቱብ ጥንቃቐ እንተ ዘይሰጊሮሞ፡ ሰለይቲ ምዃኖም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ እዩ። እዋን ናብ ምዕራቡ ገጹ ኣብ ዝኸደሉ፡ መጽናዕቶም ተጻፊፉ ነበረ። ዋላ’ኳ እንዳ ስጋ ጸባብን ዓማቝን ብምዃና ሰራዊት ደርግ ኣብ ስንጭሮኣ ተሸካሊ ነታጒ ከጻውድ ምችእቲ እንተ ዘይኰነት፡ ካብ ገረብ ናብ ገረብ ወይ ካብ እምኒ ስልክታት ብምስግጋር (ብኣጸዋውዓ ተጋደልቲ ቴስታ) ከጻውደላ ከም ዝኽእል ጥርጣረ ነበሮም። መዓስከራት፡ ደጀናት ይኹኑ ዕርድታት ሰራዊት ደርግ ብተደራራቢ መስርዕ ተቐበርቲን ተሸከልቲን ነተጉቲ ዝተሓጽረ ምዃኑ እውን ልዕሊ ማንም ንሳቶም ይፈልጥዎ። በዚ ምኽንያት፡ የማን ጸጋም ክሳድ እንዳ ስጋ፡ ፈንጂ ከም ዝዝረኦ ጥርጥር ኣይነበሮምን። ብጸላኢ ተራእዮም ወይ ካልእ ሓደጋ ኣጋጢሙዎም ብቕልጡፍ ክወጽኡ እንተ ዀይኖም፡ ኣብ ድሕረኦም ዝተፈተሸ ወይ ብተዛማዲ ዘተኣማምን መንገዲ ክገድፉ ግድነት እዩ። ነዚ እውን፡ መኸዲን መምጽኢን ዝዀኖም ቅርጺ መሬት ክስእሉ ነበሮም። ኣብ ርሑቕ ይኹን ቀረባ ከባቢታት ክሳድ እንዳ ስጋ ፍልይ ዝበለ ተርእዮ ኣይገጠሞምን። ክሳብ ሽዑ፡ ዕርድታት ይኹን ደጀናት ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ካብ’ቲ ኣቐዲሞም ዘጽንዕዎ ኩነት ስለ ዘይተቐየረ፡ ኣብ ናይ ለይቲ ምንቅስቓሶም ብተዛማዲ ሓደጋ ከም ዘየጋጥሞም እምነት ኣሕደሩ። ኣብ ቈጣቑጢን ደንደስን ተላሒጎም ኣዒንቶም ካብ ዕርድታትን መዓስከርን ጸላኢኦም ከየላቐቑወን ዓሰርተው ክልተ ሰዓታት ናይ ቀትሪ ሓለፋ። ናብ እንዳ ስጋ ክብገሱ ናይ ኣስታት ሓንቲ ሰዓት ግዜ ጥራይ ነበሮም። ጸሓይ፡ ኣካላ ሓቢኣ ጩራታታ ኣብ ኣድማስ ምስ ሓደገት፡ ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ መንቃዕ ተጨቢጡ ዝወዓለ ኣካላቶም ከፈታትሑ ፍኒሕኒሕ በሉ። ደም ከም ዝተሓጽበ ቀይሑ ዝጸንሐ ኣድማስ፡ ሕመት ከም ዝተቐብአ – ጠቐር ክኽደን ውሑዳት ደቓይቕ ጥራይ እዩ ወሲዱሉ። “ንበገስ” – ዝብገሱሉ ምቹእ እዋን ሽዑ ምንባሩ ንኹላቶም ግሁድ እዩ ነይሩ። ንሓድሕዶም ኣሕሸዅሸኹ፣ ድምጾም ካብ ድምጺ ትንፋሶም ክሓልፍ የብሉን። ድምጺ ጸላም ወይ ድምጺ ለይቲ መንገዱ ነዊሕ እዩ። ዓይኒ ጸላም እውን ንቕርኒቡ ዝኣምን ኣይኰነን። ሓደ ካብኣ’ቶም፡ መሓውሩ ከም ተሰባሪ ኣቕሓ ብቐስታ እናንበረ ተበገሰ። እቲ ሳሕቲ ናይ ወተሃደራት ይኹን ካልእ ድምጺ ክስመዖ ዝወዓለ መዓስከር ወተሃደራት፡ ምስ ዕራርቦ ዓሪቡ እዩ። ኣእዛን፡ ቅንጣብ ድምጺ ንኸየሕልፋ ኩር ኢለን። ኣዒንቲ፡ ክንዮ ደረት ትርኢት ክጕርጉራ ከም ዝደለያ ንጸላም ክስንጥቓ ሒዅ በላ። ድሕሪ 10 ሜትሮ ከኣ ካልኣይ ሰዓበ። ነብሲ-ወከፍ ቅድመኡን ድሕረኡን እናተኸታተለ ናይ ዓይኒ ርክብ ከይበተኸ ክቕጽል ኣለዎ። እቲ ሓውሲ ድፍድፍ ጸላም፡ ኣብ ናይ ዓሰርተ ሜትሮ ርሕቐት ከም ቃሕታኻ ኣካል ሰብ ዘርኢ ኣይነበረን። ነብሲ-ወከፍ ሰብ፡ ነቲ ኣብ ቅድመኡ ከም ዝንቀሳቐስ ጠቐር ኰይኑ ዝረኣዮ ብጻዩ ብዕቱብ ይከታተል። ዓሰርተ ሜትሮ ብዝኣክል ርሕቐት ተፈናቲቶም፡ ሓሙሽተኦም ናብ’ታ ተደላዪት ቦታ ተንቀሳቐሱ። ኣብ ከምኡ ዝበለ ሓደገኛ ጉዕዞ፡ ሚእቲ ሜትሮ፡ ክንዲ ናይ ሓደ ኪሎ ሜተር ግዜ እንተ ወሰደት ንቡር እዩ። ናይ ስምዒት ህዋሳት፡ ብጥርዚ ዓቕሞም ዝሰርሑሉ እዋን እዩ። ደቃቕ ጸጸር እትህቦ ድምጺ ወይ እውን ካብ ትንፋስ ዘይሓልፍ ሕሹኽታ ምክትታል ከድሊ እዩ። ኣብ’ቲ ገያጽ መሬት፡ ብዘይድምጺ ንምስጓም ብቐሊሉ ዘይምለኽ ጥበብ የድሊ። ገለ ሓሸሽታ እንተ ተሰሚዑ፡ ድምጺ ንዘይምድጋምን ኣንጻር ሓይሊ ምስምዑን ዘይምስምዑን ንምርግጋጽን ንነዊሕ እውን ተጸቒጥካ ምጽናሕ ንገዛእ-ርእሱ ፈታኒ ዓቕሊ ዝሓትት እዩ። ኣእጋር ዝረግጻኦ ምድሪ ብውሑስ መንገዲ ክፍተሽ ኣለዎ። ናይ ሽዑ መራሒ ናይ’ታ ጉጅለ፡ ተቐባሪን ተሸካሊን ፈንጅታት እናፈተሸ፡ ዝተወሰነ ሜትሮታት ናጻ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸ፡ ዳሕረዎት የማነ-ጸጋም ከይበሉ በቲ ዘጽረዮ መሬት ከም ዝስዕቡ ከረጋግጽ ዓቢ ሓላፍነት ይስከም። ብዘይዝዀነ ይኹን መኻልፍ መንገዲ ተፋሪቑ። ናብ’ታ ክሳድ እናቐረቡ ኣብ ዝኸዱሉ እውን ግን፡ ልዕሊ ዝዀነ ይኹን እዋን ጥንቃቐ ኣድልዩዎም። ለይቲ ዋርድያ ከም ዝሓድሩዋን ዘይሓድሩዋን ኣየረጋገጹን። ናይ ነተጕቲ ስግኣት ገና ኣይተቐንጠጠን። ናይ ጸላኢኦም ሃንደበታዊ ናይ ጸረ-ስለያ ምንቅስቓስ፡ ኣብ ኣየናይ ግዜን ቦታን ጎፍ ክብሎም ከም ዝኽእል ፍሉጥ ኣይኰነን። ምድሪ ምስ ዓረበ ዝተበገሱ ሰለይቲ፡ ናብ ለይቲ ኣብ ዘገማግም እዋን ጥቓ እንዳ ስጋ በጽሑ። ወርሒ፡ ገና ከይተራእየት ከላ ባናኣ ኣቐልቂላ ‘እመጽእ ኣለኹ’ በለት። ወርሒ ምቕልቃላ፡ ነቶም ተጸናጸንቲ ጽቡቕን ሕማቕን ክስተት ነበረ። ወተሃደራትን ነተጕቲን ብቐሊሉ ከዐዝቦም ዝኽእል ብርሃን ክረኽቡ እዮም። ንዓይኒን ኣፈሙዝን ጸላኢኦም ክቃልዑ ከኣ ዝቐለለ ክኸውን እዩ። ዋላ’ውን ወርሒ እንተ ወጽአት ግን፡ ንዓይኒ ብዘየቃልዕ ስልቲ ስርሖም ምቕጻል ጥራይ እዩ። ድሕሪ ኣድካሚ ናይ ሰለይ ጕዕዞ፡ ካብ እንዳ ስጋ ካብ ሰላሳ ሜትሮ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ በጽሑ። ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ጥራይ እዩ ፈልዩዎም። ኣብ ዘዝነበሩዎ ቦታ ደው ኢሎም ሓበሬታ ተጸበዩ። ወርሒ ወጺኣ ጥራይ ዘይኰነ፡ ካብ ኣድማስ ተፈንቲታ ዝዓቕማ ብርሃን ክትህብ ስለ ዝጀመረት፡ ክረኣዮም ክሳብ ዝኽእል ርሕቐት ብጠመተ ከይፈተሹ ምንቅስቓስ ንሓደጋ ዘቃልዕ ነበረ። ካብኡ ንንየው ኩላቶም ተሰሪዖም ናብ’ታ ክሳድ ከብሉ ዝከኣል ኣይኰነን። ጽበት ናይ’ቲ ቦታ፡ ከም ተመን ለሚሞም ኩነታት ዘጻርዩ ንሓደ-ክልተ ሰባት እምበር፡ ንጉጅለ ዝጸውር ኣይኰነን። ክልተ ሰባት ጥራይ እዮም ናብ ክሳድ እንዳ ስጋ ተጸጊዖም ኩነታት ከረጋግጹ። ተስፉ፡ ግርማይ (ወደርባዕተ)፡ መሓሪ (ኮማንድስ) ኩሉ ነገር ንምክትታልን ንውሕስነትን ተፈናቲቶም በቦታኦም ሓዙ። እዞም ሰለስተ ምክትታል ምስ ጀመሩ ኸኣ፡ መጎስን ነጋን ብሰላሕታ ናብ’ታ ክሳድ ክስጉሙ ጀመሩ። ናይ’ቲ ከባቢ ሳዕሪን ቆጣቑጢን፡ ካብ ትርኢት ጸላኢኦም ንኽስተሩ ዝሕግዝ እንተ ነበረ’ኳ፡ ዝረግጹዎ ቦታ ንኽሪኡ ስለ ዝጋርዶም ስጉምቶም ዝሑልን ዓቕሊ ዝፍትንን እዩ ዝነበረ። መጎስን ነጋን፡ ብኣዝዩ ህዱእ ኣሳጕማ ንቕድሚት ገጾም ቀጸሉ። ወዲ ኣርባዕተ ብብርሃን ወርሒ ተሓጊዙ ብኽሻፋ ክከታተል ከሎ፡ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣዒንቶም ወርዊሮም ክሳብ’ቲ ክርእይዎ ዝኸኣሉ ይቈጻጸሩ። ድሕሪ ኣድካሚ ናይ ሰለይ ጕዕዞ፡ ካብ እንዳ ስጋ ካብ ሰላሳ ሜትሮ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ በጽሑ። ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ጥራይ እዩ ፈልዩዎም። ኣብ ዘዝነበሩዎ ቦታ ደው ኢሎም ሓበሬታ ተጸበዩ። ወርሒ ወጺኣ ጥራይ ዘይኰነ፡ ካብ ኣድማስ ተፈንቲታ ዝዓቕማ ብርሃን ክትህብ ስለ ዝጀመረት፡ ክረኣዮም ክሳብ ዝኽእል ርሕቐት ብጠመተ ከይፈተሹ ምንቅስቓስ ንሓደጋ ዘቃልዕ ነበረ። ካብኡ ንንየው ኩላቶም ተሰሪዖም ናብ’ታ ክሳድ ከብሉ ዝከኣል ኣይኰነን። ጽበት ናይ’ቲ ቦታ፡ ከም ተመን ለሚሞም ኩነታት ንዘጻርዩ ሓደ-ክልተ ሰባት እምበር፡ ንጉጅለ ዝጸውር ኣይኰነን። ክልተ ሰባት ጥራይ እዮም ናብ ክሳድ እንዳ ስጋ ተጸጊዖም ኩነታት ከረጋግጹ። ተስፉ፡ ግርማይ (ወደርባዕተ)፡ መሓሪ (ኮማንድስ) ኩሉ ነገር ንምክትታልን ንውሕስነትን ተፈናቲቶም በቦታኦም ሓዙ። እዞም ሰለስተ ምክትታል ምስ ጀመሩ ኸኣ፡ መጎስን ነጋን ብሰላሕታ ናብ’ታ ክሳድ ክስጉሙ ጀመሩ። ናይ’ቲ ከባቢ ሳዕሪን ቆጣቑጢን፡ ካብ ትርኢት ጸላኢኦም ንኽስተሩ ዝሕግዝ እንተ ነበረ’ኳ፡ ዝረግጹዎ ቦታ ንኽሪኡ ስለ ዝጋርዶም ስጉምቶም ዝሑልን ዓቕሊ ዝፍትንን እዩ ዝነበረ። መጎስን ነጋን፡ ብኣዝዩ ህዱእ ኣሳጕማ ንቕድሚት ገጾም ቀጸሉ። ወደ’ርባዕተ ብብርሃን ወርሒ ተሓጊዙ ብኽሻፋ ክከታተል ከሎ፡ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣዒንቶም ወርዊሮም ክሳብ’ቲ ክርእይዎ ዝኸኣሉ ይቈጻጸሩ። ዓርሞሸሽ ሰራዊት ከተሕልፍ ዝተሓርየት ክሳድ፡ ምሉእ ብምሉእ ንኽትጽናዕ ዝድርኽ ወተሃደራዊ ኣገዳስነት ነበራ። ብሕልፊ ኣብ ግዜ ውግእ፡ ከም ዝዀነ ይኹን ተራ ቅርጺመሬት እትረኣ ኣይኰነትን። ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ወይ ረጽሚ እንተ ፈሊሙ፡ ወይ እውን ኣመት እንተ ተረኺቡ፡ ኣጥቃዒ ሓይሊ በታ ክሳድ ብቕልጡፍ ሰጊሩ የማነ-ጸጋሙ ክዝርጋሕ፡ ሰራዊት ደርግ እውን ብቕልጡፍ ነታ ክሳድ ብምዕጻው ገስጋስ ተጋደልቲ ክዓግት መን-ቀደመ እዩ ክኸውን። ወተሃደራዊ ዓወትን ስዕረትን ኣብ ውሱናትን ኣገደስቲን ፍጻመታት እዩ ዝምርኮስ። ጸባብ ክሳድ እንዳ ስጋ፡ ሓንቲ ካብ’ቶም መፍትሕ ዝዀኑ ቅርጽታት-መሬት ናይ’ቲ ከባቢ ብምዃና እያ ድማ ኣድህቦ ክልተኦም ወገናት ዘይተፈልያ። መጎስን ነጋን፡ ተሸካሊን ተቐባሪን ነተጕቲ ብጥንቃቐ ክፍትሹ ከለዉ፡ ናይ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ሰዓታት ብዘገምታ እናተፋነዋ ናብ ወጋሕታ ገጸን የቕርባኦም ነበራ። ስለ’ዚ፡ ክልተ ተጻረርቲ ኩነታት ከሳንዩ ግድነት ኰነ። ልዑል ጥንቃቐ ንምግባር ነዊሕ ግዜ ከድሊ ከሎ፡ እዋን ቅድሚ ምብርሁ ካብ’ቲ ቦታ ንምስዋር ከኣ ግዜ ምቑጣብ ግድነት ኰነ። ክልተኡ ኩነት ኣብ ወተሃደራዊ ስነ-ፍልጠት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣይስሕትዎን እዮም። ኣብ ልክዕ ግዜን ቦታን እንተ ዘይተፈጺሙ፡ ክልተኡ ናብ ዕንወት ከብጽሕ ከም ዝኽእል እውን ንሳቶም ይፈልጡዎ። ቀዳምነት ዝህቡዎ ኩነት፡ ኣንጻሮም ሓይሊ ዝያዳ ኣድህቦን ጥንቃቐን ንኽገብር ኣመት ዘይምሃብ እዩ። ስለ ዝዀነ፡ ንገዛእ-ነብሶም ካብ ነተጕቲ ክጥንቀቑ ኣለዎም። ኣብ ሓደጋ ነተጕቲ እንተ ድኣ ኣትዮም፡ መስዋእቲን መውጋእቲን ጥራይ ዘይኰነ፡ ንኣዋርሕ ዘጽንዕዎ ቦታን ዝበርበሩዎ ምስጢርን፡ ብሓንቲ ፍጻመ ትርጉም ኣልቦ ክኸውን ስለ ዝዀነ። እቶም ክልተ ሰለይቲ፡ ሂወቶም ካብ ሓደጋ እናተጠንቀቑ፡ ነብሲ-ወከፍ ስድሪ እናፈተሹ ክሳድ እንዳ ስጋ ተጸጊዖም። ቅድመኡ ረጊጾማ ስለ ዘይፈልጡ፡ ውሽጣን ውሻጠኣን ከጽንዕዋ እዩ ንቕሎኦም። ከም ኣተኣርያ ኩዕንቲ፡ ዳርጋ ንኹሉ ትሕቲ ጽፍሒ ላዕለዋይ ገጽ ምድሪ ብመፈተሺ ሰቕሲቖሞ። ሲክ ኣፍኲሶም እናንሰላለዉ እውን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ስልክታት ነተጉቲ ዘይምንባሩ ኣረጋገጹ። ሓደ ካብ ተልእኾኦም ፈጺሞም። ናብ እንዳ ስጋ ዘንቃዕርር ስንጭሮ፡ ነተጕቲ ከም ዘይተጻወዶ ኣረጋጊጾም። ስለ’ዚ ብኡ ዝሓልፍ ሓይሊ ተጋደልቲ፡ ካብ ሓደጋ ነተጒቲ ናጻ ከም ዝኸውን ምስ ተገንዘቡ ፍኹስ በሎም። ተወሳኺ ዕማም ገና ኣይተዛዘመን። ናይ ሓለዋ ወተሃደራት ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ንኸረጋግጹ፡ ትንፋሶም ኣህጢሞም፡ ምስ ሓመደ እምኒ ተላሒጎም ተጸናጸኑ። ምድሪ እንዳ ስጋ ብኣዒንቶም በጽሑዎ። ድምጺ የለን – ዝረአ እውን የለን። ዓለም ብምልእታ ከም ዘስቀጠት፡ ኩሉ ነገር ጸጥ ኢሉ ነበረ። እቲ ዘይቅዱው ስቕታ፡ ነቶም ሰለይቲ፡ ዋላውን ትሑት ሓሸሽታ ንኸየስምዑ ኣብ ከቢድን ኣሸቑራሪን ጥንቃቕ እዩ ኣእቲዩዎም። ዝያዳ ስራሕ ብውርወራ ኣዒንቲ ኰይኑ። እንትርፎ ቆጣቑጢን ኣእማንን፡ ኣብ ሓድጊ ሰማይ ዝረአ ፍጡር ኣይነበረን። ወርሒ ንኽልተኦም ሓይልታት ክትዕዘብ ምቹእ ስፍራ ከም ዝመረጸት፡ እንሓንሳብ ብፈኲስ ደበና እናተኸድነት፡ እንሓንሳብ ድማ ብጻልጣኣ፡ ኣብ ልዕለኦም ተንሳስፍፍ ነበረት። እንትርፎ ኣብ’ቲ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡዎ ከባቢ ክሳድ እንዳ ስጋ፡ ኣብ ስንጭሮኣ፡ ፈንጂ ይኹን ዋርድያ ከም ዘየለ ከረጋግጹ ምኽኣሎም፡ ሩፍታ እዩ ነይሩ ንዓኣቶም። ግን ነታ ዕለት ጥራይ እዩ። ሓይሊ ጸላኢኦም ሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ተኾደመ፡ ከምኡ ኢሉ ዝነብር ኣይኰነን። ቅልጡፍ ናይ መጥቃዕቲ ስጕምቲ እንተ ዘይተወሲዱ፡ ዝገበሩዎ መጽናዕቲ ዘይሰርሓሉ እዋናት ክመጽእ ተኽእሎ ኣሎ። ስለ ዝዀነ ከኣ ምቅይያራትን ሓደስቲ ተርእዮታትን ንምርግጋጽ፡ እንደገና ናብ’ቲ ቦታ ክመላለሱ እዮም። ወይ ድማ እቲ ቦታ ካብ ኣተኵሮ ዝእለየሉ ኩነት ክመጽእ ይኽእል እዩ። ዕማም እንዳ ስጋ ተፈጺሙ። መጎስን ነጋን መጽናዕቶም ከም ዘጽፈፉ ብዘይድምጺ ተረዳድኡ። ‘ዝተረፈ የብልናን’ ዝዓይነቱ ምልክት ምስ ተለዋወጡ ኸኣ፡ ናብ’ቶም ድሕር ኢሎም ዝከታተሉዎም ዝነበሩ ሰለስተ ብጾቶም ተበገሱ። ሽዑ እውን ዋላ’ኳ ከም’ቲ ክኣትዉ ከለዉ ዝወሰዱዎ ግዜ እንተ ዘይወሰዱ፡ እቲ ኣመና ሓጺር ርሕቐት ቀሊል ግዜ ዝሓትት ኣይነበረን። ብርሃን ወርሒ፡ ቅርበት ናብ ጸላኢ፡ ዓሚቝ ስቕታ ናይ’ቲ ከባቢ፡ ክሪንካሕ መራግጾ እንዳ ስጋ. እዮም። ከም ተመን ምልማም፡ ከም ጎብየ ብኣርባዕተ መሓውር ምንፍሓዅ፡ እንተ ወሓደ ማዕረ ቈጣቑጢን ቆጽለ-መጽሊን ቅርጺ ምስባር ከድልዮም እዩ። እቲ ዓቢ ግድል ኣቐዲሞም ስለ ዝፈትሑዎ ግን፡ ንኣሳልጦ ክሕግዞም እዩ። ሻቕሎት ናይ ነተጕቲ የብሎምን። ወጋሕታ ኣመት ሂቡ እዩ። ስለ’ዚ፡ ከረጋግእ ዝኽእል ግዜ የብሎምን። መጎስን ነጋን፡ እቶም ሰለስተ ብጾቶም እናተኸታተሉዎም፡ ብዘይዝዀነ ይኹን ክስማዕ ዝኽእል ድምጺ፡ ነተን ሰላሳ ሜትሮ ወዲኦም ናብ ብጾቶም ተሓወሱ። ብተዛማዲ ቃልዕ ካብ ዝዀነ እቶም ሓሙሽተ ሰለይቲን ጠንቃም ሰዓትን ቦታ ስለ ዝተፈንተቱ፡ ኣብ’ቲ ዳሕረዋይ ቦታ ዝሓሸ ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ነይሩዎም። ውጽኢት ስርሖም ንመራሒ መስርዕ ተስፉ ድሕሪ ምሕባር፡ ምድሪ ናብ ምውግሑ ገጹ ከም ዝኸደ ስለ ዘስተውዓሉ፡ ናብ’ቲ ክሰትሮም ዝኽእል ቅርጺ መሬት ተብተብ በሉ። ናብ ቦታኦም ገጾም እውን ብሃውሪ ዝስጉሙ ኣይኰኑን። ካብ ድፋዕ ይኹን ኣብ ደጀን ጸላኢኦም፡ ብመንጎ ነተጕቲ እናሓለፉ እዮም እንዳ ስጋ በጺሖም። ብሓደ ካብ’ቲ ፈቲሾምን ኣረጋጊጾምን ዝሓለፉሉ መንገዲ እንተ ዘይኰይኑ፡ ካልእ መሕለፊ የብሎምን። ምስ ጻዕቂ ነተጉቲ፡ ሓንቲ ብጌጋ እትስደድ ስጉምቲ፡ ኣብ ልዕሊ ነታጒ ክትዓልብ ዓቢ ተኽእሎ ኣለዋ። ኣብ ሓደ ምስ ተኣከቡ፡ ንብረቶም ናብ ምቁጽጻር ኣተዉ። ነብሲ-ወከፍ ሰብ ኣካላቱን ንብረቱን ብኣተኵሮ ፈተሸ። ዋላ’ውን ደቃቕ ንብረት ከም ዘይተረፈት ከረጋግጹ ኣለዎም። ምኽንያቱ፡ ዝዀነ ይኹን ኣሰር ከም ዘይገደፉ እንተ ኣረጋጊጾም እዮም፡ ምሉእ ብምሉእ ዕማሞም ከም ዘጽፈፉ ዘረጋግጹ። ኣሰር እንተ ገዲፎም ግን ንጸላኢኦም “መጺእናካ ነይርና” ከም ዝበሉዎ እዩ ዝቑጸር። ኩላቶም ምሉእ ንብረቶም ከም ዘሎ ተነጋገሩ። “እሞ ንበገስ” ምስ ወጋሕታ ክቀዳደሙ ግዜ ክወስዱ ኣይነበሮምን። ክብገሱ እናበሉ ከለዉ ግን፡ ግርማይ (ወደ’ርባዕተ) ሰገጥ በለ’ሞ፡ ጁባታቱ ፈተሸ። ኣብ ገጹ ውጥረት ይረአ ነበረ። ኣፈታትሻ ጁባታቱ እውን ግድን ክርከብ ዘለዎ ንብረት የናዲ ምንባሩ ኣመልከተ። ኣእዳዉ ካብ ምፍታሽ ከየቋረጻ፡ ኣብ ገጹ ዝተለጠፈ ሻቕሎት ከይተኣልየን ኸኣ፡ “ሰዓተይ ጠፊኣ ኣላ” በሎም። ኩላቶም ብስንባደ ቀዘዝ በሉ። ነጸብራቕ ንኸይትገብር ካብ ኢዱ ኣውጺኡ ኣብ ጁባኡ ከእትዋ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ ተዘኪሩዎ እዩ። ክኣቱ ከሎ ምስኡ ከም ዝነበረት እውን ኣረጋጊጹ እዩ። ስለ’ዚ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ከም ዝጠፍአት ርግጸኛ ነበረ። ብሕሹኽታ ደጋጊሞም ሓተቱዎ። “ብርግጽ ምሳኻ ነይራ ድያ? ኣበይ ከባቢ ወዲቓ ትብል? ንበጽሕ ምሳኻ ነይራ?. ዋላ’ኳ ብልክዕ ‘ኣብ’ዚኣ’ ወይ ‘ኣብ’ቲኣ’ እንተ ዘይበለ፡ ብዘይምጥርጣር ኣብ’ቲ ከባቢ ከም ዝጠፍአት ሓበሮም። ኣሰር ገዲፎም ክወጽኡ ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ቅቡል ኣይኰነን። እሞ ድማ፡ ንጸላኢ ዘየጠራጥር ኣሰር። ምስራሕ ዘየቋረጸትን ናይ ምምራት ምልክት ዘይረኣያን ሰዓት፡ ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ሰብ ዝወደቐት ምዃና፡ ጸላኢኦም ክስሕቶ ዝኽእል ኣይነበረን። እታ ዘይትቕየር መልሲ ናይ ወደ’ርባዕተን ናይ ብጾቱ ሕቶታትን ተደጋገሙ። ኣመት ዝህብ ተስፋ ኣይተረኽበን። ሰዓት ኣብ’ቲ ከባቢ ከም ዝጠፍአት ደኣ’ምበር፡ ልክዕ መዋድቖኣ ክፍለጥ ኣይተኻእለን። ወጋሕታ ክነግስ ውሑዳት ደቓይቕ ጥራይ እዩ ተሪፉዎ። መዋድቖኣ ዘይተፈልጠ ሰዓት ንምድላይ ዘድሊ ግዜ ኣይተፈልጠን። ብቕልጡፍ ክትርከብ እንተ ዀይና፡ ኣብ ዕድል ጥራይ እዩ ክምርኮስ። ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ግድን ክትርከብ እንተ ዀይና ድማ፡ ግዜ የለን። “ቀልጢፍና ኣብ’ዚ ከባቢ ሃሰስ ንበል” ናይ ኩላቶም ውሳነ እዩ ዝነበረ። ብዙሕ ከይረሓቑን ከባቢኦም እናሓለዉን በብወገኖም ክደልዩ ጀመሩ። ኣሰር ብምግዳፎም ኣብ ኣእምሮ ኩላቶም ወጥሪ ነበረ። ብሃልኪን ምምልላስን ኣብ ኣዋርሕ ዘጽፈፉዎ መጽናዕቲ፡ ኣብ ሓንቲ መዓልቲን ብሓንቲ ናይ ኢድ ሰዓትን ክፈሽል ፈጺሞም ኣይተቐበሉዎን። ብዓቢኡ እውን፡ ዝተዋህቦም ሓላፍነትን ዝተነብረሎም እምነትን ብዘይምፍጻሞም ሕልናኦም ሓቐዮም። ኣብ’ታ ናይ እቶ-እቶ እዋን፡ ብሃታሃታ ዝከኣሎም ፈተሹ። ሰዓት ካብ ኣዒንቲ ኩላቶም ተሸሪባ። ጸላም እውን ‘እሽረብ ኣለኹ’ በሎም። ኣብኡ ክጸንሑሉ ዝኽእሉ ግዜ ተጸንቂቑ። “ያላ ንበገስ፡ ጽቡቕ ገይሩ ከይበርሀ ከሎ ንቀላጠፍ” እንደገና ንጉዕዞ ተብተብ ኰነ።“ቀልጢፍና ኣብ’ዚ ከባቢ ሃሰስ ንበል” ናይ ኩላቶም ውሳነ እዩ ዝነበረ። ብዙሕ ከይረሓቑን ከባቢኦም እናሓለዉን፡ በብወገኖም ክደልዩ ጀመሩ። ኣሰር ብምግዳፎም ኣብ ኣእምሮ ኩላቶም ወጥሪ ነበረ። ብሃልኪን ምምልላስን ኣብ ኣዋርሕ ዘጽፈፉዎ መጽናዕቲ፡ ኣብ ሓንቲ መዓልቲን ብሓንቲ ናይ ኢድ ሰዓትን ክፈሽል ፈጺሞም ኣይተቐበሉዎን። ብዓቢኡ እውን፡ ዝተዋህቦም ሓላፍነትን ዝተነብረሎም እምነትን ብዘይምፍጻሞም ሕልናኦም ሓቐዮም። ኣብ’ታ ናይ እቶ-እቶ እዋን፡ ብሃታሃታ ዝከኣሎም ፈተሹ። ሰዓት ካብ ኣዒንቲ ኩላቶም ተሸሪባ። ጸላም እውን ‘እሽረብ ኣለኹ’ በሎም። ኣብኡ ክጸንሑሉ ዝኽእሉ ግዜ ተጸንቂቑ። “ያላ ንበገስ፡ ጽቡቕ ገይሩ ከይበርሀ ከሎ ንቀላጠፍ” እንደገና ንጉዕዞ ተብተብ ኰነ። ስቕታ ኣብ ኩላቶም ዓሲሉ፡ ምስ’ቲ ኣብ ወጅሆም ዝተጠቀዐ ናይ ሕርቃን ስምዒት፡ ንሓድሕዶም ዝተዃረዩ እዩ ኣምሲሉዎም። ኣርባዕቲኦም በብውሽጦም ንወደ’ርባዕተ ሓምዮሞ እዮም። ኣብ’ቲ ይትረፍዶ ዝረአ ኣሰር፡ እንተ ተኻኢሉ ቅንጣብ ካብ ጸጉሪርእሲ እውን ክግደፍ ዘየፍቅድ ስለያዊ ስራሕ፡ ኣብ ኢድ ሰብ እትእሰር ሰዓት ኣብ ድርኩዂት ጸላኢኦም ስለ ዘጥፈአ ኣይተሓጐሱሉን። ወደ’ኣርባዕተ እውን በቲ ባዕሉ ዝፈጸሞ ጌጋ ልዕሊ ኩላቶም መዓንጣኡ ሓሪሩ ነበረ። ኩነተኣእምሮኡ በቲ ኣጋጣሚ ተሰሪቑ፡ ምስ ውሽጡ ቘየቛ ሒዙ። ናብ ድሕሪት ክምለሱ ኣብ ዝመደቡሉ እዋን፡ ቀልቢ ኩላቶም ብዝያዳ ናብ’ታ ሰዓት ግዒዙ ነበረ። “እሮማይ – ንበገስ ሕጂ” ተስፋ ከም ዘይብሎም ብዘስምዕ ቃና መመርሒ ሃቦም – መራሒ መስርዕ ተስፉ። ኣብ ገጽ ኩላቶም ናይ ስኽፍታ ስምዒት ይንጸባረቕ እንተ ነበረ’ኳ፡ ኣብ ጥፉእ ምዝራብ ትርጉም ስለ ዘይነበሮ፡ ኣፉ ዝኸፈተ ኣይነበረን። ብዓቢኡ ኸኣ ንዘረባን ክትዕን ኣብ ዝጸውር ቦታን ግዜን ዘይምንባሮም፡ ሕርቃኖም ክውሕጡ ኣገዲዱዎም። ብሰላም መዓስከሮም እንተ በጺሖም፡ ንወደ’ርባዕተ፡ ኣብ ነብሰ-ነቐፌታን ነቐፌታን እዮም ከርክቡሉ። ነታ ዝኣተዉላ መንገዲ ብልክዕ ሒዞም፡ ብርጋጾም ምምላስ ከድልዮም ኣዩ። ስለ ዝዀነ፡ ምሉእ ኣድህቦኦም ኣብ ዝረግጽዎ መሬትን ከባቢኦምን ምክትታል ክገብሩ ኣለዎም። መራ’ሓይ ገለ ስጉምትታት ምስ ሰደደ፡ ካልኣይ ሰብ እውን ኣብ ኣሰሩ ሰዓበ። ሳልሳይ ርሕቐት ሓልዩ ንኽስዕብ ብድድ በለ። እቶም ክልተ እውን ቅርጾም ብስቡሩ ብድድ በሉ። ናብ ክሳድ እንዳ ስጋ ክኣትዎ ከለዉ፡ ነታ ከም መሐበሪት ወይ መትሓዚት መኣዝን ዝተጠቕሙላ ገረብ ሰራው ንጸጋሞም ገይሮም፡ ጽግዕ ኢሎማ እዮም ሓሊፎም። ስለ’ዚ፡ ክምለሱ ከለዉ ንየማኖም ክገድፉዋ ከም ዘለዎም ዝስሕትዎ ኣይነበሩን። ንዓኣ ስሒቶም ዋላ’ውን ውሑድ ስጉምትታት እንተ ሰዲዶም፡ ኣብ’ቲ ብልዕሊ 10 ሪጋ ዝተረበበ ተሸካሊን ተቐባሪን ነተጕቲ እዮም ክኣትዉ። እቲ ንሓድሕዱ ዝተጠናነገ ነተጕቲ፡ ብሓደ ነትጒ ጥራይ ዘይምሕሮም ክኸውን ይኽእል። ግርም ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎን ዘጽንዕዎን፡ ዓሻ ዝዀነ ጌጋ ክፍጽሙ ዘይሕሰብ’ዩ። ንነብሲወከፍ መንገዲ፡ ብደቂቕ እናተዓዘቡን ምልክታት እናሓዙን ስለ ዝሓልፉዎ፡ መንገዲ ከይደናገሩ ስኽፍታ ኣይነበሮምን። ናይ ዓሰርተ ሜትሮ ዝኸውን መንገዲ ብሰላም ፈሊሞሞ። በቲ ዝተለሙዎ መንገዲ፡ ካብ’ቲ ጽዑቕ ፈንጅታት ብዘይገለ ጉድኣት ከም ዝወጽኡ ርእሰ-እምነት ነይሩዎም። ናይ’ታ እዋን መራ’ሓይ ግን፡ ኣብ ምሉእ ኣተኵሮ ኣይነበሮን። ስለ’ዚ ኸኣ ነታ ንየማን ክገድፋ ዝነበሮ ገረብ፡ ንጸጋሙ ከም ዝገደፋ ኣየስተውዓለን። ካብ ኩላቶም እውን ‘ንጋገ ኣለና’ ዝብል ሰብ ኣይተረኽበን። ጌጋኦም ክሳብ ዘስተውዕሉ ግዜ ዘይምርካቦም ከኣ ናቱ እጃም ነይሩዎ። ሓደ ድሕሪ ሓደ እናተኸታተሉ መስርዕ ፈጢሮም ጉዕዞ ምስ ፈለሙ፡ ካብ 20 ሜትሮ ኣብ ዘይነውሕ ርሕቐት ተዘርዘሩ። ኣብ መወዳእታ ዝተሰርዐ ኣባሎም ስጉምቲ ከይፈለመ ከሎ ግን፡ ንጸጥታ ናይ ኣጋ ወጋሕታ ዘናውጽ ከቢድ ነትጒ ተሰምዐ። እቲ ናይ ወጋሕታ ህድኣት ብዕጽፍታት ዘጉለሖ ድምጺ፡ ይትረፍዶ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ፡ ነቲ ኣብ ፊቶም ዝዓረደ ሰራዊት ከይተረፈ ከናውጽ ዝኽእል ነበረ። ከቢድ ነትጒ ብርሃኑ ደጒሑ ግብ በለ። ንጣራት ሓጻውን ካብ ሰማይ ዝወርዱ ቁልዕታት ብርሃን መሲሎም ናብ ምድሪ ዘርጠብጠብ ክብሉ ከለዉ፡ ሓሙሽተኦም ኣባላት ኣብ ዘዝነበሩዎ ቀዘዝ ኢሎም ነይሮም። እንተ ብገዛእርእሶም – እንተ ብነታጒ፡ ኩላቶም ምስ ምድሪ ተላሕጉ። እቲ ብርቱዕ ድምጺ፡ መቓልሑ ናብ እምባታት ኣፋንዩ ምስ ሃጠመ ኸኣ፡ ምድረ ሰማይ፡ ገለ ከም ዘይተፈጥረ ዝመስል ጸጥታ ሰፈኖ። ነቶም ሓሙሽተ ሰለይቲ፡ ናይ ቅድሚ ነትጒን ድሕሪ ነትጒን ህድኣት በበይኑ እዩ ዝነበረ። ሰራዊት ደርግ፡ ከም’ቲ ብዙሕ እዋን ዝገብሮ፡ ኣብ ቅድመኡ ንዝተፈጥረ ኩነት ንኽፍትሽ፡ ዝናብ ተዅሲ ኣይፈነወን። ከምኡ እንተ ዝገብር ነይሩ፡ ድምጺ ንኸይገብሩ ከይተሰከፉ ቀልጢፎም ክወጽኡ ምፈተኑ። እቲ ዓሚቝ ስቕታ ቀዳዊኦም ከም ዘይኰነ ይፈልጡ እዮም። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ ጸጥ ኢሎም ምስ ተፈጥሮ ተወሃሃዱ። ካብ ምድሪ ተፈልዩ ዝረአ ኣካል እውን ኣይነበሮምን። ሓይሊ ጸላኢኦም፡ ኩነታት ናይ’ቲ ፈንጂ ንኸረጋግጽ ድምጺ ስለ ዝጸናጸን፡ ድሕሪ’ቲ ነትጒ ድምጾም ክስተር ኣለዎ። ናብ’ቲ ቦታ ክወርድ ስለ ዝኽእል ከኣ ቀልጢፎም ክእለዩ ኣለዎም። ነብሲ-ወከፎም ኣብ ዘዝነበሩዎ ኰይኖም ብሃሰስ ኣካላቶም ፈተሹዎ። ብጠመተ እውን ደሃይ ሓድሕዶም ክገብሩ ፈተኑ። ነቲ ተሸካሊ ፈንጂ፡ ሓደ ካብኣቶም ከም ዝሰሓቦ ርጉጽ እዩ ነይሩ። ስለ ዝዀነ፡ ይኽበድ ይፍኮስ ማህረምቲ ከም ዝህሉ ኣይሰሓትዎን። ኣብ ኣፍንጫ ወተሃደራት ደርግ፡ መውጋእቲ ወይ መስዋእቲ ወይ እውን ክልተኡ ኣጋጢሙ። ንእለቱ ኸኣ ሂወቶምን ዕማሞምን ብባዶ ክዛዘም ተራእዩዎም። ኣብ ሓንቲ ናይ ኢድ ሰዓት ዝነበረ ስኽፍታ፡ ብደርማስ ሓደጋ ተተኪኡ። ዝስገር ዘይመስል ጸገም ኣብ ኣእምሮ ኩላቶም ሰፈረ። ብናይ ምስጢር ምዕቃብ ጥንቃቐ ተቓንዩ ዝጸንሐ ኣእምሮኦም፡ ሂወት ኣብ ምድሓን ኣተኰረ። ወደ’ርባዕተ፡ ኣብ ዓይኒ ብርኩ ቀሊል ዘይኰነ መውጋእቲ ከም ዘጋጠሞ ኣረጋገጸ። ናይ’ታ እዋን ቀንዲ ሓሳቡ ግን፡ ብዛዕባ መውጋእቱ ኣይነበረን። ንሱ ሓኪም ናይ’ታ ጉጅለ እዩ። ደሃይ ናይ ብጾቱ ክገብርን ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እንተሎ ኣብ ግዜኡ ሓገዝ ክገብረሉን ስለ ዝነበሮ፡ ደሃይ ካልኦት ብጾቱ እዩ ዝያዳ ኣገዲሱዎ። ዝተወሰነ ደቓይቕ ኣስቂጦም ምስ ጸንሑ፡ ምስ ግዜን ጸላኢኦምን ንምቅድዳም “ሕጂ ንውጻእ” ተበሃሃሉ። ሓንከስከስ እናበሉ፡ ገሊኣቶም እውን ምድሪ እናተደገፉ ዝያዳ ምስ ተቐረራረቡ፡ ናይ ኩላቶም መውጋእቲ ተጋሂዱሎም። ዝያዳ ኩላቶም መሓሪ ኮማንድስ እዩ ተወጺዑ። ክብድ ዝበለ መውጋእቱ ኣብ ሕቖኡ ክኸውን ከሎ፡ ዳርጋ ኩሉ ኣካላቱ ብንጥርጣር ተቐንጂሑ። ደሙ ንኣካልቱን ክዳኑን ኣጠልቅዩ – ገና ድማ ምፍሳስ ቀጸለ። ነጋ፡ ናይ ጸጋመይቲ ኢዱ ሓንቲ ዓጽሚ ተሰቢራ። መጎስ፡ ኣብ ጠራጊቶ እግሩ ተሃሪሙ። መራሒ መስርዕ ተስፉ ዳንጋኡ ተቦጂሉ። ሓገዝ ዝጽበ እምበር፡ ሓገዝ ዝገብር ሰብ ኣይተረፎምን። ሰለይ እናበሉ ካብ ዝወደቑዎ ተኣልዮም፡ ብዝተኻእሎም ቅልጣፈ ናብ ስንጭሮ ኣበሉ። ወደ’ኣርባዕተ፡ ዝርካቡ ባንደጅ (ሻሽ) ካብ ሳንጣኡ ኣውጺኡ፡ ንሓድሕዶም እናተሓጋገዙ ብቕልጡፍ ኣካላቶም ክጅንኑ ፈተኑ። ብረታቶም ኣብ ተዳሎ ገይሮም፡ ናብ ኩሉ መኣዝን ብኣተኵሮ ክሕልዉ ቀዳማይ ዕማሞም ነበረ። ሞትን ሂወትን ኣብ ቅድድም ምንባረን ኣይሰሓቱዎን። ብጉያን ስጉምቲን ከምልጡ ዝኽእሉሉ ዓቕሚ ካብ ተሳእነ፡ ካብ ምምራኽ ወይ ምስዋእ ዝሓልፍ ኣማራጺ የብሎምን። እቲ ኣብ ሓድሕዶም ዝገበሩዎ ሓገዝ ድማ፡ ንግዜኡ እምበር፡ በቲ ኣብ ንእሽቶ ሳንጣ ዝጸንሐ ሻሽ፡ ደሞም ክዕገት ዝኽእል ኣይነበረን። ብሕልፊ መሓሪ ኮማንድስ፡ ዳርጋ ዘይተቐንጀሐ ክፋል ኣካል ስለ ዘይነበሮ፡ ደሙ ክዓግቱሉ ኣይከኣሉን። ዝከኣሎም ንሓድሕዶም ምስ ተሓኻኸሙ፡ ብዘለዎም ዓቕሚ ሰጒሞም ካብ ጥቓ ጸላኢ ንኽርሕቑ ቃንዛኦም ጸይሮም ተበገሱ። ነታ ወትሩ ዝመላለሱላ ክሳድ መሰል መንገዲ ኣይሓዙዋን። ምኽንያቱ፡ ሰራዊት ደርግ ነቲ ነትጒ ንምርግጋጽ ገለ ወተሃደራት ክሰድድ ስለ ዝኽእል፡ ብልሙድን ጥጡሕን መንገዲ ምኻድ ኣይመረጸዎን። ምድሪ ከይበርሀ ከሎ፡ ጸላኢኦም ብዘይግምቶ ጠላዕ ዓቐብ ወጺኦም፡ ካብ ትርኢት ክኽወሉ እዮም መዲቦም። ግድን ኰይኑ ዝወሰድዎ ምርጫ ብምንባሩ ደኣ’ምበር፡ ዓቀብ ክወጽኡ ምኽኣሎምን ዘይምኽኣሎምን ምስ ፈተኑዎ እዮም ክርእይዎ። በቲ ዝነበሩዎ ኩነት፡ ‘እዚ ይሓይሽ’ ዝበሃለሉ ዕድል የለን። ክሳብ ዓቕሞም ዝኸኣሎ ምቕጻል ጥራይ። እቶም ውጉኣት፡ ነቲ ዝያዳ ዝተሃስየ ውጉእ፡ ሓንሳብ እናሓንገሩ ሓንሳብ ከኣ እናደገፉ ምስ ጠላዕ ዓቐብ ተቓለሱ። ዓቐብ ምስ ኣፋረቑ ግን፡ ደሙ ዝዛሪ ዝነበረ መሓሪ (ኮማንድስ) ተኻኢሉ ወላእላእ በለ። እቶም ካልኦት እውን ነንነብሶም ከሳሊ ዝኽእል ንኡስ ዓቕሚ እምበር፡ ንኻልእ ክሕንግሩን ክድግፉን ዘኽእሎም ዓቕሚ ኣይተረፎምን። መሬት ይወግሕ ብምንባሩ፡ ኩሉ ነገር ብግዜ ተቐይዱ ክግበር ዘገድድ እዩ ነይሩ። ኣዕሪፎም ክቕጽልሉ ዘኽእሎም ግዜ የለን። ንውጹዕ ብጻዮም ጸይሮም፡ ዝቕጽሉሉ ዓቕሚ እውን ዘይሕሰብ ኰነ። “እንታይ ንግበር? ሕቶ ኣልዓሉ። ዓቕሊ-ጽበት ብዝፈጠሮ ድርኺት፡ ኣእምሮእም ሓሳባት ከናዲ ሃሰው እንተ በለ’ኳ፡ ካብ ክልተ ሓደገኛ ምርጫ ከም ዘይሓልፉ ብኣጋ ተረዲኦሞ እዮም። ወይ ኩላቶም ኣብ ፊት ጸላኢኦም ምስ መሓሪ ክጸንሑ፡ ወይ ድማ ንዕኡ ገዲፎም ዝዓቕሞም ክቕጽሉ! ንሓድሕዶም ብኣመና ትሑት ድምጺ ኣሕሸዅሾኹ። እቶም ውጉኣት፡ ነቲ ዝያዳ ዝተሃስየ ውጉእ፡ ሓንሳብ እናሓንገሩ ሓንሳብ ከኣ እናደገፉ ምስ ጠላዕ ዓቐብ ተቓለሱ። ዓቐብ ምስ ኣፋረቑ ግን፡ ደሙ ዝዛሪ ዝነበረ መሓሪ (ኮማንድስ) ተኻኢሉ ወላእላእ በለ። እቶም ካልኦት እውን ነንነብሶም ከሳሊ ዝኽእል ንኡስ ዓቕሚ እምበር፡ ንኻልእ ክሕንግሩን ክድግፉን ዘኽእሎም ዓቕሚ ኣይተረፎምን። መሬት ይወግሕ ብምንባሩ፡ ኩሉ ነገር ብግዜ ተቐይዱ ክግበር ዘገድድ እዩ ነይሩ። ኣዕሪፎም ክቕጽሉሉ ዘኽእሎም ግዜ የለን። ንውጹዕ ብጻዮም ጸይሮም፡ ዝቕጽሉሉ ዓቕሚ እውን ዘይሕሰብ ኰነ። “እንታይ ንግበር? ክምለስ ዝግበኦ ሕቶ ኣልዓሉ። ዓቕሊጽበት ብዝፈጠሮ ድርኺት፡ ኣእምሮኦም ሓሳባት ከናዲ ሃሰው እንተ በለ’ኳ፡ ካብ ክልተ ሓደገኛ ምርጫ ከም ዘይሓልፉ ብኣጋ ተረዲኦሞ እዮም። ወይ ኩላቶም ኣብ ፊት ጸላኢኦም ምስ መሓሪ ክጸንሑ፡ ወይ ድማ ንዕኡ ገዲፎም ዝዓቕሞም ክቕጽሉ! ንሓድሕዶም ብኣመና ትሑት ድምጺ ኣሕሸዅሾኹ። መሓሪ ኮማንድስ፡ ካብኡ ንንየው ደጊፎም ወይ ጸይሮም ክማልእዎ ከም ዘይክእሉ ተገንዚቡ እዩ። “ንስኻትኩም ኪዱ፡ ንዓይ ኣብ’ዚ ግደፉኒ” በሎም። ብኣጋ እውን፡ እቲ ምርጫ ካብኡ ከም ዘይሓልፍ ርዱእ ነበረ። ስለ ዝዀነ ከኣ ተሰማሚዖም። ካብ ሓሙሽተ ተጋደልቲ፡ ሓደ እንተ ጠፍአ ከም ዝሓይሽ ናይ ኩላቶም ምርጫ እዩ። እቶም ካልኦት ግን፡ እንተ ኽኢሎም ኣብ ዕርድታት ተጋደልቲ በጺሖም ደሃይ መሓሪ ክገብሩ፡ ምናልባት፡ ብወተሃደራት ከይተራእየ እንተ ውዒሉ፡ ምድሪ ምስ ጸልመተ ካልኦት ብጾት መጺኦም ከውጽእዎ እዩ ሓሳቦም። ሰራዊት ደርግ፡ ምድሪ ምስ ወግሐ፡ ኩነታት ናይ’ቲ ነትጒ ንኸረጋግጽ ከም ዝወርድ ዝዓበየ ጥርጣረኦም እዩ። እንተ ተበጊሱ ኸኣ መሓሪ ዝተሓብኣሉ ቦታ ክስሕቶ ዝኽእል ኣይኰነን። ምኽንያቱ፡ ኩላቶም፡ ብዝያዳ ድማ መሓሪ፡ ገና ደሞም ይፈስስ ስለ ዝነበረ፡ ካብ ዝተወግኡሉ ቦታ ኣትሒዞም ነጠብጣብ ደም እናገደፉእዮም ተጓዒዞም። ብነጠብጣብ ደም ተመሪሑ ኣብ’ቲ ዝተሓብኦ ቦታ ንምብጻሕ ጻዕሪ ዘድልዮ’ውን ኣይነበረን። ግን፡ ብወተሃደራዊ መዳይ እንክረአ፡ ተኽእሎኡ ዝጸበበ ቁንጣሮ ተስፋ ነበሮም። እንስሳታት በረኻ፡ ውሑድ ዘይኰነ እዋን ኣብ ዝተረግረገ ነተጉቲ እናኣተዉ ይህረሙ ብምንባሮም፡ ምናልባት ሰራዊት ደርግ ‘እንስሳታት ክዀኑ ይኽእሉ’ዮም’ ብዝብል ግምት ጥርጣረኡ ኣውሒዱ ከይፈተሸ ትም እንተ በለ። መሓሪ ኣብ ዝነበሮ ቦታ ክገድፍዎ ምስ ወሰኑ፡ እቲ ቦታ መጥቅዕ ብምንባሩ፡ ምሉእ ብምሉእ ክኽውሎ ዝኽእል መንቃዕ መረጹ። ኣብ ቅድመኦም ዝተሰጥሐን፡ ወተሃደራት ብቐጻሊ ዝርእይዎን ዘላልዩዎን ቦታ ስለ ዝዀነ፡ ፍልይ ዝበለ ነገር ክህሉ የብሉን። ስለ ዝዀነ ከኣ፡ መሓሪ ዝዀነ ክፍሊ ኣካላቱ ከም ዘይረአ ኰይኑ ክሕባእ ነይሩዎ። ነቲ ብሕማላታት ዝተጠናነገ ንብረትን ዕጥቂን ናይ መሓሪ በብሓደ ካብ ነብሱ ክኣልዩዎ ከለዉ፡ ብረቱ ምስ ሕማላኣ ኣብ መንኮቡ ኣይነበረትን። “ናይ መሓሪ ብረት ምስ መን ኣላ? ተሓታተቱ። እቲ ሕቶ ንእለት መልሲ ዝርከቦ ይመስል እንተ ነበረ’ኳ፡ መልሲ ኣይተረኽበን። እንደገና “ናይ መሓሪ ብረት ዝሓዘ ኣሎዶ? ቀባሕባሕን ጥራይ ኰነ። ብኣጋ ዘይተዘከረ ዘየቕስን ጉዳይ ሽዑ ተጋህደ። ካላሽን መሓሪ ምስኣቶም ኣይነበረትን። “መሓሪ ብረትካ ንመን ሂብካዮ? ንሱ፡ ብፈንጂ ኣብ ዝተሃርመሉ እዋን፡ ይትረፍዶ ብረት፡ ቀልቡ እውን ምስኡ ኣይነበረን። ብሓፈሻ እቲ ንኣእምሮ ኩላቶም ዝተቘጻጸረ ሓደጋ፡ ብረት ክዝክሩ ኣየኽኣሎምን። ምስጢራዊ ስርሖም፡ ከም ጸሓይ ረፍዲ በጣዕጣዕ ኢሉ ከም ዝተራእየ ወሲዶም፡ ኩላቶም ዝን በሉ። ልዕሊ ዝዀነ ይኹን እዋን፡ ናይ ኣዋርሕ ጻዕሮም ሃዶሽዶሽ ምባሉ ኣጉሂዩዎም። እታ ሰዓት፡ ምናልባት ኣብ ሳዕሪ ወይ ኣብ ገለ መንቃዕ እንተ ወዲቓ፡ ካብ ዓይኒ ኣባዮም ክትክወል ተስፋ ነይሩዎም። ድሕሪ ነትጒ እውን፡ ብሳላ እንስሳታት ምስጢሮም ንኽዕቀብ፡ ናይ ኰን-ዶዀን ተስፋ ኣንቢሮም። ኣብ መወዳእታ ግን “ከም’ዚ እንተ ዀነ” ዘይበሃለሉ ጌጋ ተፈጺሙ። ወዲቑ ክስወርን ናይ መን ምዃኑ ከደናግርን ዘይክእል ከላሽን ሓዲጎም። ተመሊሶም ከናድዩዋ ዘይሕሰብ እዩ። ንዝንታ ዝኸውን ግዜ’ኳ ስለ ዘይነበሮም፡ ዝንታኦም እውን ብኣጻብዕቲ ንዝቑጸራ ካልኢታት ጥራይ እዩ ጸኒሑ። ኩሉ ንብረት ናይ መሓሪ ተኸፋፊሎም ጸወሩዎ። ንዕኡ ክልተ ቡምባ ኢድ ገዲፎሙሉ። እታ ሓንቲ ንጸላኢኡ፡ እታ ሓንቲ ድማ ንዕኡ። መሓሪ፡ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ጽምኢ ይስመዖ ስለ ዝነበረ ማይ ክገድፉሉ ተማሕጸኖም። ማይ ከም ዘይገድፉሉ ብትሪ ነጊሮሞ። ምስ ክብደት ማህረምቱ ማይ እንተ ሰትዩ፡ ንሂወቱ ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዮም ከሊኦሞ። ንሱ ግን፡ እንተ ክስዋእ፡ እንተ ጽምኡ ኣርውዩ ክሰርር ማይ ብሂጉ ነይሩ። ንመሓሪ ጽቡቕ ገይሮም ምስ ኣመሳሰሉዎ፡ ንብረቶም ተቘጻጺሮም ተበገሱ። ካብ ሓሙሽተ