ኤል.ጂ

ኤል.ጂ – ድርብ ካሜራ ዝዓጠቐት ‘ስማርትፎን’ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ

ደቡብ ኮርያዊ ኩባንያ ኤል. ድርብ ካሜራ ዘለዋ ምዕብልቲ ሞባይል፡ ንምርኢት ከምዘቕረበ ተገሊጹ። እታ ሞባይል ክልተ ለንስ ዝሓቘፈት ኰይና፡ ‘’ዝሓደሰት በዓልቲ ክልተ ካሜራ’’ ተባሂላ ኣብ ከብሒ ዕዳጋ ዓለም ከምእትሰፍር ተሓቢሩ። ኩባንያ ኤል. ሞባይል፡ ኪንዮ ምምሕያሽ ሞባይላት ከይዱ፡ ከስርሓ ዝኽእል ኲሉ ዓይነት መስርሓት ዘማልአት ገይሩ ኣዳልዩዋ ከምዘሎ ኣብ’ቲ ንምርኢት ዘቕረብሉ ኣጋጣሚ ገሊጹ። ቀንዲ ካሜራ ናይ’ታ ተሰሪሓ ዘላ G5 ዝዓይነታ ምዕብልቲ ሞባይል፡ ንቡር ስእሊታት ክትወስደሉ ዘኽእል ስሩዕ ለንስን፡ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ነገር ከይርሓቕኻ ክትስእለሉ ዘኽእል ዝገፍሐ ኩርናዕ ለንስን ዝሓዘት ከምዝዀነት’ውን ወሲኹ ኣብሪሁ። እታ ስማርትፎን፡ ቅዳሕ ናይ’ቶም ኣብ 2015 ዝወጹ ፍርያት ሳምሱንግ ዝዀኑ ክልተ ዝበለጹ መስምዒ ድምጺ ማይክሮን ዝወነነት’ያ። እዚ ከኣ፡ ብናይ ሳምሱንግ መስምዒ ኤል. ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ድምጺ ክትጥቀመላ ዕድል ትህበካ። ብዘይካ’ዚ፡ እታ ‘ስማርትፎን’ ኣውቶማቲክ ናይ መቓነዪ ንድፊ ስለዘለዋ፡ ካሜራኣ፡ ብታሕታዋይ ክፋል ናይ’ታ ቴለፎን ባዕሉ ይወጽእ’ሞ፡ ክትስእል ዘድልያ መስርሓት ንእለቱ ድሉው ከምዝኸውን ትገብሮ። ኣቐዲመን ዝተሰርሓ ስማርትፎናት፡ ደረቕ ስእሊ ክትወስድን ምቕራጽ ቪድዮ ክትቆጻጸርን እንተዀይንካ፡ ካሜራአን ብኢድካ እናጠወቕካ ብምቕና’የን ዝሰርሓ። “ስማርትፎናት ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘወናውን ዕዳጋ ኣይርከቦን’ዩ፣ ንሕና ግን፡ ሰባት ኣብ ስማርትፎን ዘለዎም ባህጊታት ንኸበራብሩን ንዕዳጋ ዓለም ሓይሊ ንምሃብን፡ ነዛ ክልተ ለንሳትን መስርሓቶምን ዘማልአት ሓዳስ ፍርያት ከነቕርብ ክኢልና’’ ይብል ኣፈኛ ኩባንያ ኤል. እታ ስማርትፎን ዝመጽእ ሚያዝያ ክትዝርጋሕ ከምእትኽእል’ኳ ትጽቢት እንተሎ፡ ክሳብ ሕጂ ግን ዋጋኣን ናብ ዕዳጋ ትቐርበሉ ዕለትን ኣይተነጸረን ዘሎ።
ጂ፡ ጂ፡ ነታ ምዕብልቲ ጂ – ድርብ ካሜራ ዝዓጠቐት ‘ስማርትፎን’ ጂ ፍራንክ ሊ።