ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና

ደብዳበ ፍቕሪ
ንቅንዕና ቦታ ሃባን ኣገልግላን++
ኣራም፡ ህይወት ኣብ ቃራና መንገዲ ጠልጠል ኢላ ብምርጫኻ እትምራሕ ጃልባ’ያ።

ኣብቲ ንምርጫና ከነጣጥሕ እንገብሮ ቃልሲ ድማ ምስ ከባቢና ቀረባን ርሑቕን
ዝምድናታት ክንምስርት ባህርያውን ግዴታውን’ዩ። እቲ ከም ባህርናን ዊንታናን ዝዀነ

ድማ፡ ኣብ ልብና ርሒብ ቦታ ነጣጥሓሉ።
ኣራም፡ ምቅርራብና ዋላ’ኳ ኣብቲ ዝላዓለ ጥርዚ ፍቕሪ ሓዂሩ ድልዱል መሰረት
ኣንቢሩ እንተሃለወ፡ሓንትን ቀንድን ነጥቢ ግን ኣብ ውሽጥኻ ከተስርጻ’የ ዝደሊ። እወ!

ብዘይ ቅንዕና ህይወትና ሰራውር የብላን። ‘ቅኑዕ ምዃን ኩሉ’ዩ ዝብለጸልካ’ እትብል
ንብርሃን ጸሓይ በጻብዕኻ ክትክውሎ ምፍታን እተምስል ዘይብስልቲ ሓሳብካ እትሃንጾ

ፍቕሪ የብላን። እኳ ድኣ ንኣረዳድኣኻን ዕላማኻን ተነጽር ኰይና ረኺበያ።
ኣራም፡ ወትሩ ንቅንዕና ሕመረት ገይሩ ዝጅምር ዕላለይ ከም ዘሰልክየካ ካብ ገጽካ

ዘንብቦ’ዩ። ሓደ ግዜ ዝበልካኒ ቃል ኣይርስዓን’የ። ‘ቅንዕና ቅንዕና ክትደጋግሚ ከለኺ
ናይ ቊጽሪ መምህረይ ተዘኻኽርኒ’ ኢልካኒ። ቅንዕና’ዩ ዝሃንጽ ‘ዓሻ ተመሲልካ ድራሮም

ወድኣሎም’ እንድዩ ዘመኑ ዝብል ዘይቅርጥው ፍልስፍናኻ ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ዘድርር
ኣይኰነን።

ኣራም፡ ዋላ’ኳ ምድሪ ብተበለጽቲ ተዕለቕልቕ፡ ሕያዎትን ጥዑያትን’ውን ኣበየ ኩርናዕ
ከም ዘለዉ ፍለጥ። ንሕና’ውን እንተዀነ፡ ምብላጽ ዘድልየናን ኣብ ዕላማና ዘብጽሓናን
ኣይኰነን። እኳ ድኣ ነቲ ዝዓበየ ሃብቲ ሓንጐልካ በለጽ ክትኣልመሉ፡ ምኽኒት ከተዳልወሉ፡
ቅንዕና ክትቀብረሉ ከይተፈለጠካ ኢኻ ተማስኖ።

ኣራም፡ ቅንዕና ሓንቲ’ያ መንገዳ ድማ፡ ቅኑዕ ምዃን’ያ። እንተ’ቲ ሰባት ንቅንዕናኻ
መዝሚዞም’ዮም ዝብለጹልካ ዝበልካዮ የጋጥም’ኳ እንተዀነ፡ ቅንዕና ምስ በረቐት ግን ቦታ
ስለዘይብሎም፡ነቲ ግዝያዊ ዝዕወትዎን ዘኻዕብትዎን ኣይትጠምት። እቲ ምንታይ ቅንዕና
ከተርብሕን ከተዐውትን ከተድሕንን’ምበር ከተጽድፍ ሰሚዐን ርእየን ሰለዘይፈልጥ።
ንቅንዕና ቦታ ሃባን ኣገልግላን ተቛዳሲ’ቲ ዘይውዳእ ምቁር ሽሻያን ሓጐሳን መታን
ክትከውን።