ኣደነቕቲ ሓቅታት ዓለም

1. መብዛሕትኦም ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ጸወታ ኣስታት 7 ኪሎ ሜተር ይጎይዩ።

2. እቶም ከይተጠዋወዩ ንድሕሪኦም ክርእዩ ዝኽእሉ ክልተ እንስሳታት ማንቲለን ሕንጻይን እዮም።

3. መርከብ ታይታኒክ ክትስራሕ 7 ሚልዮን ዶላር፡ ፊልም ታይታኒክ ክትስራሕ ድማ 2 ሚሊዮን ዶላር ወጻኢ ተገይሩ።

4. ጉማረ ምስ ሓረቑ ረሃጾም ቀይሕ ይኸውን።

5. ኣብ ዝኾነ ግዜ ህንጥሽው ኣብ እንብለሉ እዋን ካብ ዋሃዮታት ሓንጎልና ገለ ይሞቱ።

6. ጸጋመይቲ ሳንቡእካ ንልብኻ መታን እኹል ቦታ ክህልዋ ካብታ የማነይቲ ዝነኣሰት እያ።

7. ሽጉርቲ እናቐረፍካ ማስቲካ ምስ እትሕይኽ ካብ ምንባዕ ይከላኸለልካ።

8. ጥንታውያን ደቂ ሃብታማት ግሪኻውያን ምስ ተወልዱ ኣብ ዘይቲ ኣውሊዕ የጥልቕዎም ነበሩ፡ እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ንምሉእ ዕድሚኦም ጸጉሪ ዘይብሎም ንክኾኑ ተባሂሉ’ዩ።

9. 111,111,111*111,111,111=12,34 5,678,987,654,321 እዩ።

10. መዓልታዊ ዓሰርተው ክልተ ሓደስቲ ዝተወልዱ ቈልዑ ብጌጋ ንኻልኦት ስድራ ይወሃቡ።

11. ሞሙመንታል ኣክሲስ (momumental axis) ኣብ ዝተባህለ ኣብ ብራዚል ዝርከብ ጽርግያ 160 መኻይን ኣብ ሓደ ግዜ ጎኒ ጎኒ ክጎዓዛ ይኽእላ። እዚ ጽርግያ እዚ ድማ ናይ ዓለምና ዝገፍሐ ጽርግያ’ዩ።

12. ድዱዕ ክሳዱ ተቖሪጻ እንከላ ንገለ ሰሙናት ክነብር ይኽእል።

13. ዘራፍ ብ21 ኢንች ዝቑመቱ መልሓሳ ገይራ ኣእዛና ከተጽሪ ትኽእል።

14. ኣብ ሱዑዲ ዓረብ፡ ሰብኣያ ቡን ዘይሃባ ሰበይቲ ክትፋታሕ ትኽእል’ያ።

15. ሻርክ እቲ እንኮ ዓሳ ብሓባር ንኣዒንቱ ሰምሰም ከብል ዝኽእል እንስሳ’ዩ።

16. ኣዒንቲ ሰገን ካብ ሓንጎላ ኣዝዮም ከም ዝዓብዩ ይፍለጥ።

17. ኣቡሰላማ ሓንቲ ዓይኑ ከፊቱ’ዩ ዝድቅስ።

18. ኣብ ፈረስ ተሰቒሉ እንከሎ ሓወልቲ ዝተሰርሓሉ ሰብ ተዓዚብኩም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም። እቲ ሓወልቲ ናይ ፈረስ ክልተ ናይ ቅድሚት ኣእጋሩ ሓፍ ኣቢሉ ዝተሳእለ እንተኾይኑ፡ እቲ ኣብ ዝባኑ ተወጢሑ ዝርከብ ናይ ሰብ ሓወልቲ ኣብ ውግእ ዝሞተ ምዃኑ’ዩ ዝሕብር። እንተ ደኣ ሓንቲ ናይ ቅድሚት እግሩ ሓፍ ኣቢሉ ድማ እቲ ሰብ በቲ ኣብ ኲናት ዘጋጠሞ መቑሰልቲ ከም ዝሞተ ይሕብር። ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ እቲ ናይ ፈረስ ሓወልቲ ኣርባዕተ ኣእጋሩ ኣብ መሬት እንተረጊጹ፡ እቲ ሰብ ብሕማም ከም ዝሞተ ይሕብር።

19. መብዛሕትአን ከብቲ ሙዚቃ እናሰምዓ ወይ ድማ ሙዚቃ ኣብ ዝተወልዖ ከባቢ እንተ ተሓሊበን ብዙሕ ጸባ ይህባ።

20. ኣብ ዓለምና ቁጽሪ ደረውህ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ዓለምና ይዛይድ።