ኣይጠልመካን’የ ደብዳበ ፍቕሪ

ኣብ’ዛ ዘይምልእቲ ዓለም፡ ንስኻ ንዓይ ኩሉ እትኸዉን ምሉእ ኢኻ። ኣነ ኣብ ቦታኻ ነይረ እንተ ዝኸውን፡ ከም’ዚ ናትካ ፈጺመ ኣይምኸኣልኩዎን። ነቲ ኣብ ልዕለኻ ዝፈጸምኩዎ ኣእላፍ በደል፡ ምእንቲ ፍቕሪ ሕድገት ገይርካ ስዒርካኒ! ባዶ ምዃነይ

ኣፍሊጥካኒ። ሓንቲ መዓልቲ’ኳ “ስለምንታይ? ኣይትፈልጥን ኢኻ። “ንሰብ ወይ ትኣምኖ ወይ ትጥርጥሮ” እዚ ቃልካ’ዩ። ኣማን ብኣማን ዓቕልኻ፡ ትዕግስትኻ፡ ልቦናኻ፡ ነቲ ናብ ሕማቕ ጀሚረዮ ዝነበርኩ ጉዕዞ ኣንፈቱ ቀይርካዮ። ናይ ብሓቂ ከማይ ፍጡርዶ

ይኸዉን ኢለ ዝሓስበሉ እዋን ኣሎ። ፍቕረይ – ነቲ ከም እትፈልጦ ዝፈልጦ ኣበራተይ ከመሓይሽ ዓቕሚ ብምስኣነይ ይቕረ ክትገብረለይ እምሕጸነካ። ንስኻ ግና፡ “ጽብቕተይ ከም ዝተጋገኺ ፈሊጠ ኣለኹ፡ ግና ሕድገት ክገብረልኪ’የ” ኢኻ ኢልካኒ።

“ክሳብ ምስ ካልእ ዳስ ዘይተኸልኪ፡ ካብ ልሳንኪ ናይ ጥልመት መልሲ ከይሰማዕኩ ኣይጠልመክን’የ።” ብምባል’ውን ቃል ኣቲኻለይ። ፍትወይ፡ ሕጂ ግና ብዋጋ ፍቕርና ጥልመት ከይይፍጽም ቃል እኣቱ ኣለኹ። እናተረደኣንን ከይተረደኣንን

ብዝፈጸምክዎ በደል ኣዝዩ ጣዕሳ ይስመዓኒ ኣሎ። ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ከም ሓሳብካን ድሌትካን ክኽሕሰካ ተዳልየ ኣለኹ’ሞ ‘መርሓባ! ዓቢ ጻዕሪ ክገብር’የ። ስለ’ቲ መምህር ሂወት ኴንካ መንገደይ ከቕንዕ ዝገበርካዮ ጻዕሪ ኣዝየ የመስግነካ። ኣብዚ ሓድሽ

ዓመት ፈጺመ ኣይብድለካን’የ። እኳ ደኣ ክኽሕሰካ’የ ተበጊሰ ዘለኹ። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ።
” ኢልካ ሓቲትካኒ ’ ኢልካ ተቐበለኒ። ነቲ ዘየሰማምዓና ፍልልያት ኣጽቢብና ሓደ ንኽንከውን

ትፈልጡ’ዶ

ብቐጻሊ መስምዒ ድምጺ (Eaephone) ምጥቃም፡ ነቶም ኣብ ኣእዛንና ዝርከቡ፡ ንሕማም እዝኒ ዘቃልዑ እንቋቖሖ ባክተርያታት ከም ዝራብሑ ብምግባር፡ ናይ ከበሮ ኣእዛንና ናይ ምስማዕ ዕድመ ከም ዘሕጽርን ካልኦት ጸገማት ከም

ዘስዕበልናን? – ከም ሰላጣ ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ፡ መብዛሕትና ድሕሪ መግቢ ኢና እነዘውትሮም። እንተኾነ ግን እዞም ኣሕምልቲ፡ ቅድሚ መግቢ ምስ ዝውሰዱ ዝያዳ ረብሓ ከም ዘለዎም ክኢላታት መግቢ የማኽሩ። ምኽንያቱ ናይ

 

ኣካላትና ነዝዕታት ምሕቃቕ መግቢ፡ ከም ዝዉስኽ ስለ ዝገብሩ፡ እንወስዶ መግቢ ቀልጢፉ ንኽሓቅቕን፡ ካብ ሕማም ከስዐ ናጻ ንኽንከዉንን ስለ ዝሕግዘና! – ካብ ብማንካን ፋርኬታን እንምገቦ መግቢ፡ እቲ ብኢድና እንምገቦ ቀልጢፉ ከም ዝሓቅቕ! ንሳቶም ዝህብዎ ምኽንያት፡ እቶም ኣብ ኢድና ዝርከቡ ህዋሳት፡ እቲ መግቢ ተበላሊዑ ቀልጢፉ

 

ከም ዝሓቅቕ ስለ ዝገብሩ’ዩ። – ጩራታት ጸሓይ ከይበርትዐ፡ ናብ ዕራርቦን ብራቕን ጸሓይ ኣተዂርካ ምጥማት፡ መትንታት ኣዒንቲ ንኽፈታታሕ፡ ኣዒንቲ ዶግሒ ናይ ብርሃን ዝያዳ ንኽጻወራን ኣብ ርሑቕ ዘሎ ነገር ንምቁማትን ከም ዝሕግዘና ትፈልጡዶ?
ሊቃውንቲ ይሕብሩ።