እንስሳታት እንስሳታት

ኣዝዮም ኣገረምትን ኣስሓቅትን ኣሳእል እንስሳታት

ኮካ-ኮላ

ኮካ ኮላ ኣብ 1886 ብፋርማሲስት ጆን ፐምበርቶን ተሰሪሑ። ጆን ፐምበርቶን ኣብ ዕዳጋ ከዐውቶ ዝኽእል ፍርያት ንምስራሕ ወይ ንምምሃዝ ወሲኑ። ፐምበርቶን፡ ዋላ’ኳ ብዙሕ መድሃኒታት እንተ ሰርሐ ክዕወት ኣይከኣለን ዝነበረ። ናብ ኣትላንታ ድሕሪ

ምግዓዙ፡ ናይ መስተ ዕዳጋ ክፍትን እዩ ወሲኑ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ልስሉስ መስተ ህቡብነቱ እናወሰኽ ይኸይድ ስለ ዝነበረ፡ ካብኡ ተበጊሱ ልስሉስ መስተ ክሰርሕ ወሰነ። በዚ ምኽንያት ልስሉስ መስተ ኮካ ኮላ ዝመሃዘ ፐምበርቶን፡ ዋላ’ኳ ኣብ ምስርሑ ይስለጦ፡ 

ከመይ ገይሩ ናብ ዕዳጋ ከም ዝዝርግሖ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ኣይነበሮን። ፍራንክ ሮቢንሶን ዝተባህለ ሰብ ድማ ናይ ኮካ ኮላ ምልክትን ምስክር ምህዞን “The pause that refreshes” ብዝብል መወዓውዒ ናብ ዕዳጋ ኣውረዶ። ይኹን ደኣ’ምበር ኣብ መጀመርያ

ዓመት ከም’ቲ ዝድለ ኣይተሸጠን። ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ነሓሰ 1888 ጆን ፐምበርቶን ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ተፈልየ። ነቲ ዝሰዓበ ኣብ ዕዳጋ ዝደልዮ ዝነበረ ዓወት ክርእዮ ኣይከኣለን። ድሕሪ ሞት ፐምበርቶን ካንድለር ንምርጋሕ ኮካ ኮላ ብምቕጻል ከም

ዝሰርር ገበሮ። ኣብ 1891 ድማ ዋና ትካል ኮካ ኮላ ኰነ። Candler ኣብ ዕዳጋ ሓደሽቲ ለውጥታት እናምጸአ ንህዝቢ ከላልዮ’ሞ ደሓር ክሸይጥ ዝብል ዕላማ ብምሓዝ፡ ንህዝቢ ብጥራዩ ክህብ ጀመረ። ተወሳኺ ናይ’ዚ ከኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ካላንደራት፡

መጻሕፍቲ፡ ፖስተራት ምልክት እናገበረ ዘርገሖ። እዚ ድማ፡ ኮካ ኮላ ካብ ዞባ ሓሊፉ ብዓለምለኸ ደረጃ ንኽፍለጥን ንኽባጻሕን ዓቢ ስጉምቲ ነበረ። ኣብ እዋኑ ዘካትዕ ዝነበረ፡ ካንድለር ንኮካ ኮላ ከም መድሃኒት ሕማም ርእሲ፡ ድኻምን ረሸሽታን ገይሩ ይሸጦ

ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ 1898፡ ንዝኽሪ ውግእ ስፓኒሽን-ኣመሪካን ተባሂሉ ኩሉ መድሃኒታት ቀረጽ ክኸፈሎ ምስ ተኣዘዘ፡ ካብኡ ንደሓር ኮካ ኮላ ቤት-ፍርዲ ብዝሃቦ ውሳነ ካብ ዝርዝር መድሃኒታት ወጺኡ ከም ልስሉስ መስተ ክሽየጥ ስለ ዝተወሰነ፡ ከም ልስሉስ መስተ ተወስደ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ልስሉስ መስተ ኮካ ኮላ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ይርከብ።

ብሂል ለባማት

ንምንታይ ኢና ገንዘብን ሰፊሕ መሬት ንምውናንን ጸደፍደፍ ንብል። ሽሕ ግዜ እንተሃብተምና’ኮ ኣብ ሓደ እዋን ልዕሊ ጽምዲ ጫማ ክንወዲ ኣይንኽእልን ኢና” ማዘር ትሬዛ “ እቲ ሃካይ ጸገማት ጥራይ’ዩ ዝጥምት። እቲ ትስፉው ግን ዝተኸፍቱ ዕድላት ይርኢ”ወኒስቶን ቸርቸል “ ፈራሕ መህደሚ ምስ ሰኣነ ጥራይ’ዩ ዘትክል” ናፖልዮን “ ነታ ንዘልኣለም ክትነብር ዕድል ዘይብላ ሂወትና ቅሳነት ኣይንኽልኣያ” ቫን ጎ “ ሓጎስ በቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ኣይኮነን ዝልካዕ፡ ብመጠን እንህቦ እንበር” ቢል ጌትስ

ጸጉርና ስለምንታይ ንስይብ?

‘ጸጉርና ስለምንታይ ይስይብ?’ ዝብል ሕቶ፡ ካብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዙ ዝለዓል ዝነበረ እዩ። ብመሰረት ጥንታዊ መጽናዕቲታት፡ መስርሕ ምስያብ ጸጉሪ ‘ፓሊዮሲስ’ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ሱር ጸጉሪ፡ ንሕብሪ ጸጉርና ዝቈጻጸሩ ‘ሜላኖሳይትስ’

ዝተባህሉ ዋህዮታት ኣለዉ። እዞም ዋህዮታት እዚኦም ‘ሜላኔን’ ዝተባህለ ባእታን ካልእን ንጸጉርና ጠቐምቲ ዝኾኑ ነገራት እናኣመንጨዉ፡ ጸጉሪ ርእስና ሕብሪ ከም ዝህልዎ ይገብሩ። ጸጉሪ ርእስና ብተፈጥሮ ብዘይካ ጸሊም ካልእ ሕብሪ ክህልዎ ይኽእል

እዩ፡ እዚ ግን ስቤት ኣይኮነን። ካብ መጠን ንላዕሊ ሙቐት፡ ነቶም ኣብ ጸጉሪ ርእስና ሕብሪ ዝቈጻጸሩ ዋህዮታት የቃጽሎም እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ዛሕሊ አንተደኣ ሃልዩ ከኣ፡ እቲ ናይ ጸጉሪ ቈርበት ስለዘይጻወሮ፡ ጸጉሪ ይረግፍ፡ ስቤት ድማ ኣብ ትሕቲ

ዕድመ ከጋጥም ይኽእል። ንናይ ጸጉርና ሕብሪ ዝቈጻጸሩ ዋህዮታት (ሜላኖሳይትስ)፡ ብዝኾነ ምኽንያት ሓንሳብ እንተ ሞይቶም ተመሊሶም ኣይትክኡን እዮም። ምስ ዕድመ ድማ፡ እቶም ጸጉሪ ርእስና ሕብሪ ከም ዝህልዎ ዝገብሩ ዋህዮታት ምፍራይ ስለ

ዝንክዩ፡ ሕብሪ ጸጉሪ ርእስና ይጠፍእን እናጻዕደወ (እናሸየበ) ይኸይድን። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ፡ መብዛሕቲኡ ግዜ ስቤት ኣብ ደቂ – ተባዕትዮ ኣብ ክሊ ዕድመ 30፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ክሊ ዕድመ 35 ይጅምር፡ እዚ ማለት ግን፡ ኣብ

 

ትሕቲ ዕድመ ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን። ጭንቀት ጠንቂ ምስያብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ተወሳኺ ጠንቂ ምስያብ፥ • ሄረዲቲ (ተወርሶ) • ዓይነት ኣመጋግባ • ኣጠቓቕማ ሻምፖ፡ ኮንድሽነር፡ ቲንታን ፐርምን ዘይምፍላጥ፡ ብዘጋጠመካ ሻምፖን ካልእን ጸጉርኻ ምሕጻብ፡ ኣብ ዘይዕድመኻ ምስያብ ከም ዘስዕብ ተረጋጊጹ ኣሎ።