ኣዝዮም ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና

ኣዝዮም ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና

ጠቓሚ ጥዕናዊ ምኽሪ

1. እኹል ማይ ንስተ፡- ቅድሚ መግቢ
2 ኩባያ ማይ ምስ እንሰቲ መጠን ናብ
ኣካላትና ዝምጸ ካሎሪ ብ15% ብምንካይ
ቆርበትና ጥዕናኡ ዝሓለወ ስጡም
ይኸውን።

2. ድቃስ ኣይነሕጽር፡- እኹል ድቃስ
ምስ እንድቅስ ጽቡቕ ንኽስማዓና
ሓጋዚ’ዩ። ምኽንያቱ ንስርዓተ ምክልኻል
ሕማማት ዘገድሱ ቀመማት ኣብ እዋን
ድቃስ’ዮም ዝነዝዑ።

3. ምንቅስቓስ ነዘውትር፡- ን30 ደቓይቕ
ዝኣክል ብእግርና ምስ እንኸይድ ካብ 200-
250 ዝበጽሕ ካሎሪ ከነቃጽል ንኽእል።

4. ካብ መግብና ሓደ ኩላሶ ነጒድል፡-
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ እንምገበሉ እዋን ካብ’ቲ
ብንቡር እንወስዶ መግቢ 250 ካሎሪ ወይ
ድማ ሓደ ኩላሶ ብምንካይ 250 ካሎሪ
ከኣ ብምንቅስቓስ ኣካላት ብምቕጻል
3500 ካሎሪታት ወይ’ውን 453.6 ግራም
ክብደት ኣብ ሰሙን ክንንኪ ንኽእል።

5. ብቕንዕና ሰላም ንበል ሰላምታ ከኣ
ንቀበል፡- ምስ እትፈዎም ሰብካ ተሓቛቚፍካ
ሰላምታ ክትለዋወጥ እንከሎኻ ንጸቕጢ
ደምካ ብምትሓት ንዝነበረካ ጭንቀት
ከፍኩሰልካ ይኽእል’ዩ።

ልቢ ዓሳ ነባሪ

ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ ብግዝፉ ኣብ’ዛ ምድሪ
መወዳድርቲ ስለዘይብሉ ብኡ መጠን
ድማ ግዝፊ ልቡ ጥራይ ክንዲ ቮልስዋገን
መኪና ይኸውን። ክብደት ናይ’ዚ
እንስሳ’ዚ ክንዲ 33 እኹላት ሓራምዝ
(ኣስታት 2000 ኩንታል ምዃኑ’ዩ)
ስለዝበጽሕ ግዝፊ ልቡ ክንዲ ንእሽቶ
ቮልስዋገን መኪና እንተኾነ ዘገርም
ኣይኮነን። ልቢ ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ ክንድ’ዚ
እንተኾይና ከስዐኡኸ ደኣ ክንድምንታይ
ይኸውን ማለት’ዩ? ከስዐ ሰማያዊ ዓሳ
ነባሪ ብሓፈሻ ሓደ ቶን (10 ኩንታል)
ዝኽብደቶም ሽሪምፕ መሰል ሓሳኹ

 

ባሕሪ ክሕዝ ይኽእል። መዓስ እዚ ጥራይ፡
መዓልታዊ ዘህልኾ መግቢ ኣርባዕተ ዕጽፊ
ናይ’ዚ ኣብ ሓደ እዋን ክሕዞ ዝኽእል
መግቢ’ዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ 40 ኩንታል
መግቢ የህሊኹ ይውዕል ማለት’ዩ።ብርግጽ ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ ፍሉይ ስነሂወታዊ ክስተት’ዩ ክበሃል ይከኣል። ኣብ’ዛ
ምድሪኸ እቲ ዝበርትዐ ድምጺ ዘለዎ እንስሳ
መን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ብዘይጥርጥር
እዚ ብዛዕባኡ ንዛረበሉ ዘሎና እንስሳ’ዩ።
ዓሳ ነባሪ ምስ ናይ ጄት ሞቶረ ዝወዳደር
ድምጺ’ዩ ዘለዎ። ጻውዒት ሰማያዊ ዓሳ
ነባሪ 188 ዴሲ ቤል ይዕቀን። ድምጺ
ሞቶረ ጄት እንተዓቂንናዮ ግን 140 ዴሲ
ቤል እዩ ዝበጽሕ። ንምንታይ ደኣ’ሞ
ድምጺ እዚ እንስሳ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ
ክንሰምዖ ዘይንኽእል? ድምጺ ሰማያዊ ዓሳ
ነባሪ ትሑት ድግምጋም (Frequency)
ስለዘለዎ ብእዝንና ክንሰምዖ ኣይንኽእልን
ኢና። ፍሉይ መሳርሒ ተጠቒምና ጥራይ
ኢና ክንሰምዖ እንኽእል። ብተወሳኺ
ብኣማኢት ማይላት ዝቚጸር ርሕቀት
ስለዝጓዓዝ፡ ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ ንሓድሕዶም
ዝራኸቡሉ ጥበብ’ዩ። ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ
ብሓቂ ዘደንቕ ፍጥረት’ዩ!