ህጻውንቲ

ኣዝዮም መስሓቃት ምስሊ ህጻውንቲ

ሓደጋታት ብኸመይ ንከላኸል?

ነብስኻ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ረኺብካያ ትፈልጥ ዶ? ነቲ ዘጋጠመካ ሽግር ክትገጥም
ዝተፈላለየ ብልሓት ክትጥቀም ትደሊ ትኸውን። ብኸመይ ክትገጥሞን ከመይ ዝበለ

ኣገባብ መፍትሒ ክትጥቀምን ከም ዘለካ ምፍላጥ ከኣ መርኣያ ብልሒ ኢዩ።
ሓደጋ ባርዕ ብኸመይ ትከላኸሎ?

እቲ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተኾይኑ ኣጋጢሙ፡ ኣየር ናብ ውሽጢ’ቲ ገዛ ኣትዩ
ነቲ ባርዕ ምእንቲ ከየጋድዶ፡ ኣፍደገን መሳዂትን ክትዓጽዎ ይግባእ። ብድሕሪ’ዚ ነቲ

ሓዊ ተቐላጢፍካ ማይ ክትደፋሉ ይከኣል። እቲ ማይ ግና ንመስመራት ኤለትሪክ
ክትንክፍ የብሉን። ተወሳኺ ሓደጋ ክትፈጥር ስለ እትኽእል፡ ኮንታተረ ናይቲ ገዛ

ክትቆርጽ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ኢዩ።
እቲ ተቓጺሉ ዘሎ ነገር ቅብኣት ዘለዎ ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ትደፍኦ ዘለኻ

ማይ ጸንበለል እናበለ ምቅጻሉ ስለ ዘየቋርጽ፡ ኣብ ከምዚ ኩነት ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ
ከም ኮበርታ ዝኣመሰለ ረጒድ ጨርቂ ክትጥቀም ዝበለጸ ምዃኑ ኣስተብህል።

እዚ ኩሉ ከም ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ፡ እቲ ባርዕ ብቐሊሉ ክጠፍእ ምስ ዘይክእል፡
ወይ’ውን “ክጠፍእ ኣይክእልን ኢዩ” ኢልካ ምስ እትግምት ተቐላጢፍካ ናብ ኣሃዱ
መጥፋእቲ ሓዊ ክትሕብር ከም ዘለካ ኣይትዘንግዕ።

 

ሓደ ኣብ ሓደ ዓቢ ትካል ዝሕሉ ዋርድያ፡ ብመስተ ተሰኒፉ ስርሑ
እናቐጸለ እንከሎ፡ ብለይቲ ናብቲ ዝሕልዎ ገዛ ሰረቕቲ ኣትዮም ብርክት
ዝበለ ገንዘብን ንብረትን ይሰርቁ’ሞ በዚ ዝጎሃየ ዋና ነቲ ዋርድያ ናብ መደበር
ፖሊስ ይኸሶ።
መርማሪ ፖሊስ፦ ‘ስማዕ እስከ ኣብ ስራሕ እንከለኻ መስተ ክትሰቲ ክልኩል ምዃኑ ኣይትፈልጥን
ዲኻ?” ክብል ሓተቶ።
ዋርድያ፦ “ኣጸቢቐ እፈልጥ። ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእታወይ እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ስራሕ እንከለኹ
መስተ ሰትየ ኣይፈልጥን ኢየ” ክብል መለሰሉ።