ኣቦኣ ከየፍለጥኩዋ

ኣቦኣ ከየፍለጥኩዋ | እዛ ቘልዓ ኣቦኣ ከይረኸበቶ

“ሎሚ ዕድመይ ከይዱ፡ ጥዕና እውን ይሃድመኒ ኣሎ። እዛ ቘልዓ ኣቦኣ ከይረኸበቶ ኣብ ጐልጐል ደርብየያ ከይከይድ፡ ኣብ ፍርሕን ጸሎትን እየ ዝነብር ዘለኹ። ወግሐ ጸብሓ ብዛዕባ ኣቦኣ ጥራይ እናሓሰበት፡ ኣብ ንእስነታ ጾር ኰይኑዋ ኣሎ። “ኣቦይ ኣበይ ኣሎ?” ክትብለኒ ከላ፡ ኣነ እውን ነብሰ-ስጋይ እናተቐንጠጠ፡ “ኣጆኺ ‘ዛጓለይ ኣቦኺ ክንረኽቦ ኢና” እናበልኩ ኣጻኒሐያ። ከምኡ እናበልኩዋ ዓመታት ሓሊፉ። ሕጂ ግን ተስፋ ክትቆርጽ ኢላ፡. . .” እዚ ዓባያ ንሶልያና ኤፍሬም ኣደይ ቅዱሳን ተስፋሚካኤል ካብ ዝበላኦ እዩ። ሎሚ ሶልያና፡ ከም ኮተቴ ምስ መዛኑኣ ምጽዋት ኣጽሊኡዋ እዩ። ብጕዳይ ጓሉ ናብ ቤት ትምህርታ ዝመጽእ ኣቦ ትደሊ ኣላ። መዛኑኣ ብዛዕባ ኣቦታቶም ከዕልሉ ከለዉ፡ ንሳ እውን ናይ ኣቦኣ ዕላል ክትሕውስ ድልየት ኣለዋ። ኣቦን ውሉድን የቕንኡዋ’ሞ፡ ውሽጣዊ ቃንዛኣ ተሰኪማ ናብ ዓባያ ትጥምት። እተን ንሰለስተ ዓመት ብሕማም ተደኒሰን ዝጸንሓ ጓል 65 ዓመት ኣደ፡ ይትረፍዶ ካብ ፎርቶ ሳዋ ክሳብ ኣስመራ፡ ካብ ገዛ ናብ ኣፈፌት ክስጕማ’ኳ ንጋዳ። ግን ንሕልናአን ዘየቕስን ጾር ምስ ኰነን፡ ካብ ዓራት ተንሲአን፡ ናይ ቃንዛ ከኒና እናቛሓማ፡ ሰለስተ መዓልቲ ብዝወሰደለን ጕዕዞ፡ ኣስመራ ኣትየን። ከቢድ ጾረ ናይ’ታ ካብ ህጻንነታ ዘዕበያኣ ጓል ጓለንን ናተንን ከራግፋ። ጓለን ጸጋ ኪዳነ፡ ኣብ ዕዳጋ፡ ኣብ ገዛ ወ/ሮ በላይነሽ ተኻርያ፡ ኣብ ሓይሊ ኤለትሪክ እናሰሐት ትነብር ነበረት። ነገር ወላዲ ኰይኑ፡ ኣደይ ቅዱሳን ንጓለን ክርእያ ናብ ባጽዕ ዝተመላለሳሉ እዋን ውሑድ ኣይነበረን። ከም ኣመለን ኣብ 2002/2003 ኣቢለን ጓለን ንኽርእያ ናብ ባጽዕ ምስ ከዳ፡ ምስ ጓለን ጥቡቕ ቅርበት ዝገበረ ሓደ ሰብ ጸንሐን። ሽዑ ኩነታቶም ክፈልጣ ስለ ዝደለያ ንጓለን ሓቲተናኣ። ብዕርክነት ከም ዝተቐራረቡ ብጋህዲ ነጊራተን። ጓለን ክትወልደለን ዝጸልኣ ስለ ዘይነበራ፡ ከም ጌጋ ገይረን ኣይረኣየኦን። ግን ከኣ፡ ሕጋዊ ዝዀነ ነገር ክትሕዝ ድልየት ነበረን። ንዓኣ፡ ውላድ እንተ ወለድኪ ጽቡቕ እዩ። ግን ‘ፈትየኪ ፈትየካ’ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንኽልተኹም ዝጠምር ሓደ ነገር ግበሩ በላኣ። ነቲ ምስ ጓለን ዝቐርብ ዝነበረ ወዲ እውን “’ዞም ደቀይ፡ ከም’ቲ ንቡር ፈጣሪ ዝደልዮ ግበሩ። ጽባሕ ንጕሆ ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ፡ ኣብ መንጎኹም ማእከልነት ግበሩ። ኣነ በታ ዓቕመይ ክሕግዘኩምሲ መጺአ ከለኹ፡ ገፋሕፋሕ ዘይብሉ ሓደ ነገር ግበሩ” ኢለናኦም ነይረን። ልባዊ ድልየተን ከምኡ እንተነበረ’ኳ፡ ክልተኦም ብዙሕ ኣይተገደሱን። እንተስ ከደዓዕሱወን፡ እንተስ ናይ ብሓቂ ግን “ደሓን ቀስ ኢልና ክንገብሮ ኢና” ዝብል መልሲ ሂቦመን። ኣደይ ቅዱሳን፡ ምናልባት ብዝዀነ ይኹን ምኽንያት ምፍልላይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ስለ ዝተገንዘባ፡ መንነት ናይ’ቲ ምስ ጓለን ዝቐርብ ወዲ ንኸጥልላ ስሙ ሓተታኦ። “ኤፍረም ኖቴ” ከም ዝበሃል፡ ግን ከኣ ብምሉጌታ ከም ዝጽዋዕ ነጊሩወን። ዓድኻ ምስ በላኦ እውን ዓዲባሕሮ ኢሉወን። ኣብ ዕዳጋ – ባጽዕ ምስ ሓደ ሓንፈጽ ተቖጺሩ ከም ራድዮ ዝኣመሰሉ ኤለክትሮኒካዊ ነገራት የዐሪ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ኣለወን። ‘መን ትበሃል?’ ኣይበላኦን ደኣ’ምበር፡ ዓዲ ኣደኡ ሰንዓፈ ምዃኑ እውን ነጊሩወን ነይሩ። ንሰን ጭቡጥ ዝዀነ ሓበሬታ ስለ ዘይሓዛ ኣይቀሰናን። ዕድመ መምህር እዩ’ሞ፡ ብዛዕባ ጓለን ጥራይ ዘይኰነ፡ ብዝያዳ ምውላድ እንተ መጽአ ኢለን እየን ዝሓስባ ዝነበራ። ሽዑ ክልተ መዓልቲ ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝጸንሓሉ፡ ኣፈናዊ ሓበሬታ ሒዘን ናብ ፎርቶ ሳዋ ተመሊሰን። ኣይደንጐያን – ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣቢለን ናብ ባጽዕ ምስ መጽኣ፡ ጓለን “ኤፍረም” ንወርሒ ተኣሲሩ ከም ዝወጽአ ሓቢራተን። ንዓኡ ብኣካል ግን ኣይረኸባኦን። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጽአ ኣብ ባጽዕ ኣይተራእየን። ጓለን እውን ናበይ ከም ዝኸደ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበራ፡ ክግበር ዝከኣል ኣይነበረን። ኣደይ ቅዱሳን፡ ንእዋኑ ጥራይ ዘይኰነ፡ ብዛዕባ ዝመጽእ እዋናት እየን ዝሓስባ ዝነበራ። ጓለን፡ ኣብ ልዕሊኡ ዓሚቝ ኣፍልጦ ከም ዘይነበራ ንሕቶአን ትህቦ ካብ ዝነበረት መልሲ ተገንዚበን እየ። ዋላ’ኳ ሕጋዊ ነገር ናይ ምግባር ድልየተን ብሰንኪ ንሱ ዘይምህላዉ ንግዜኡ እንተ ኣዋደቓኦ፡ ንጹር ኣድራሻኡ ክሕዛ ዘይምኽኣለን የተሓሳበን ነበረ። ከም’ቲ ባዕሉ ዝነገረን፡ ካብ “ኤፍረም ኖቴ – ዓዲባሕሮ” ዝሓልፍ ሓበሬታ ኣይሓዛን። ነዚ እውን ሓቅነቱ ኣየረጋገጻኦን። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ከም’ቲ ንሰብ ኣቐዲመን ዝሓሰባሉ፡ ጓለን፡ ድቂ ከም ዝሓዘት ብምንጋር፡ “ኣቦ ዘየለ ደኣ ከመይ ገይረ ከዕብዮ እየ?” ክትብል ተወሳኺ ዘተሓሳስብ ኩነት ወሰኸትለን። “ኤፍረም” እውን ድቂ ከም ዝሓዘት ከይፈለጠ ከም ዝኸደ እያ እትኣምን – ንሳ። “ኣቲ ጓለይ፡ እቲ ቅድም ክኸውን ዝነብሮ ንድሕሪት እንዲኺ ገይርክዮ። ሕጂ ግን ፈጣሪ ይፈልጥ፡ ውላድኪ ተጸበዪ። ጓል እንተ ዀነት ሓውቲ፡ ወዲ እንተ ዀነ ድማ ሓው ይዀነኪ። ኣብ ምዕባይ ከኣ ኣነ እተሓጋገዘኪ” ክብላ ኣደዓዒሰናኣ። ኣደን ጓልን ንግዜን ዕድልን እናቋመታ፡ “ኤፍረም” ኣብ’ዚ ኣሎ ናብ ዘይበሃለሉ ቦታ ተሰዊሩ። እንተስ ብጌጋ እንተስ ናይ ብሓቂ፡ ኤፍረም ካብ ሱዳን ደዊሉ ከም ዝሓተተላ ጐረባብቲ ከም ዝሓበራኣ ነጊራተን ነይራ። እዚ ግን፡ መርትዖ ዘይብሉ ሓበሬታ ጥራይ ኰይኑ ተሪፉ። ኣዋርሕ ተቖጺሮም – ጽገ ኪዳነ ጓል ተገላጊላ። እዛ ሕጂ ጓል 15 ዓመት ኰይና ዘላ ሶልያና ኤፍረም ተወሊዳ። ደሃይ ኣቦ ግን መመሊሱ እናተሸርበ ከደ። ናይ ዓለም ነገር ኰይኑ፡ ጸጋ ኪዳነ ንጥምቀት ሰሙን እንክተርፋ ኣብ ባጽዕ ዓረፈት። ንሳ በቲ ኣብ ባጽዕ ኣብ ሰባት ዝነበራ ኣፍልጦ፡ ገለ እንተ ኣቦኣ ከየፍለጥኩዋ. . . ረኸበቶ ዝብል ተስፋ ኣብኡ ተዓጽዩ። ኣደይ ቅዱሳን ከኣ፡ ሰለስተ ወርሒ ዘይመልአት ህጻን ሒዘን ናብ ፎርቶ ሳዋ ተመልሳ። ክዳውንቲ እናሓጸባ፡ እታ ህጻን ቍሩብ ምስ ዓኾዀት ድማ፡ ብሕድሪ ምስ ጐረባብቲ እናገደፋኣ ክሳብ ኣስመራ እናተንቀሳቐሳ፡ ብዓቕመን ንኡስ ሸቐጥ እናፈታተና፡ ፈለማ ብሓሩጭ ጸባ፡ ደሓር ድማ ጤል ገዚአን ከዕብያኣ ጀሚረን። ሽዑ፡ ጾር ናይ መንነት ምስአን ደኣ’ምበር፡ ምስ’ታ ህጻን ኣይነበረን። ግን ከኣ ንሽዑ ንበይነን ደኣ ይቀንዘዋሉ እምበር፡ ውዒሉ ሓዲሩ ምምጽኡ ከም ዘይተርፎ ኣብ ሓሳበን ነበረ። ብሕልፊ እታ ህጻን ምስ ሰብ ክትጸንሕ ኣብ ዝተኻእለሉ፡ በቲ ዝሃበን ኣድራሻ፡ ናብ ባጽዕ እናተመላለሳ ኣናደያኦ። ዋና ናይ’ቲ ጸጋ ብኽራይ እትነብሮ ዝነበረት ገዛ ወ/ሮ በላይነሽ ዓሪፋ ጸንሓተን። ካልኦት ምናልባት እንተፈለጡዎ ኢለን ዝሓተታኦም ሰባት እውን ንጹር ሓበሬታ ክህቡወን ኣይከኣሉን። ዓሰርተ ዓመት ይገብር፡ ብወረ ወረ ኣብ ምዕራይ ኤለክትሮኒካዊ ኣቝሑ ተዋፊሩ፡ ኣብ ፖርት ሱዳን ይነብር ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ናብ እዝነን ምስ በጽሐ፡ ዝርካበን ነጊፈንን ወርቀን ሸይጠንን፡ ከይወዓላ ከይሓደራ ፖርት ሱዳን ተራእየን። ኣብ’ቲ ዘይፈልጣኦ ዓዲ፡ ንመን ከም ዝሓታኦ ጠፊኡወን ዓንዚዘን ከለዋ፡ ሓደ ሰብ፡ ርግጸኛ ደኣ ኣይነበረን እምበር፡ ናብ ካርቱም ከም ዝኸደ ሓቢሩወን። ኣደይ ቅዱሳን ከኣ ማይ ዓሚዀን ናብ ሃገረን ተመልሳ። ኣብ ዓዲባሕሮ እውን፡ ብዘይተስፋ ዓሰርተ ግዜ ተመላሊሰን። ቅድሚ ወርሒ ኣቢለን፡ ኣብ ንግደት ናይ’ቲ ዓዲ ከይደን፡ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ኣብ ቤት ክርስትያን ሓቲተን። ዝረኸባኦ መልሲ ካብ ወትሩ ዝቕየር ኣይነበረን። ‘ምናልባት ካብ ፈለማ ካብ’ዚ ዓዲ ወጻኢ ዝተወልዱ ከይኰኑ እምበር፡ ከምኡ ዝበሃል ኣብ’ዚ ዓዲ የብልናን” ዝብል እዩ። ሕጂ ሻድሻይ ክፍሊ ትመሃር ዘላ ጓል 15 ዓመት ሳሊና ኤፍረም፡ ናይ ወትሩ ሕቶኣ “ኣቦይ ኣበይ ኣሎ?” ጥራይ ምስ ኰነ፡ ኣደይ ቅዱሳን፡ ኣብ ርእሲ ሕማመን ምጽዋር ስኢነናኦ። ንሰን፡ ነቲ ኣቦኣ ክርከበሉ ይኽእል እዩ ዝበሃል ቦታታት ዘይበጽሓኦን ዘይተመላለሳኦን ኣይኰናን። ግን፡ ጓል ጓለን እናዓበየትን እናበሰለትን ኣብ ዝመጽኣትሉ እዋን፡ ሕቶ መንነታ ካብአን ደልያቶ። ንሰን ድማ ኣቦኣ ከየፍለጣኣ ሞት ከይትቕድመን ኣብ ስግኣት ይርከባ። “ኣቦ’ዛ ቘልዓ እንተ ዝረኽቦ፡ ብድሕረኡስ ከም ዓለመይ” እየን ዝብላ ዘለዋ። ብሰሪ ሕማም ምስአን ፍቐዶ ሕክምናን ማይ ጨሎትን ኮለል ክትብል፡ ክልተ ናይ ትምህርቲ ዓመታት ሓሊፎማ። ሕጂ እውን ትምህርቲ ገዲፋ ንኣቦኣ ከተናዲ ምስአን ክትኰልል እዩ ነይሩ ድልየታ። ንሰን ግን ሓንሳብ ዓቕሊ ንኽትገብር ለሚነን ትምህርታ ከም እትቕጽል ገይረናኣ ኣለዋ። እነሆ ድማ፡ ኣቦኺ ‘እዚ እዩ! ወይ ኣብ’ዚ ኣሎ!’ ዝብል መልሲ ክሳብ ዝህባኣ፡ ወግሐ ጸብሓ ሃረርታን ተስፋን ብዝሓዘላ ኣዒንቲ – ዓይኒ ዓይነን ተቋምት። ክቡራት ኣንበብቲ ዝዀነ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ፡ ብቝጽሪ ቴለፎናት 07295735 ወይ 116266 ክረኽበና ከምዝኽእል ንሕብር።