ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ልዕሊ 160 ሽሕ ሄክታር ንምዝራእ መደብ ከምዘሎ ተገሊጹ።

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ክራማት ሎም-ዘበን ልዕሊ 160 ሽሕ ሄክታር መሬት ንምዝራእ መደብ
ከምዘሎ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ የማነ ኣባይ ሓቢሩ።
ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ ኣቶ የማነ፡ 79 ሚእታዊት ኣእካል፡ 18 ሚእታዊት ጥረታት፡ 3
ሚእታዊት ድማ ናይ ቅብኣት ኣዝርእቲ ከምዝዝራእ ብምብራህ፡ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ 16 ሽሕ
ሄክታር፡ ናይ ኣዝመራ ኣዝርእቲ ከምእተዘርአ ገሊጹ።
ሓረስቶት ብእዋኑ ግራውቶም መታን ከዳልዉ፡ ምምሕዳር ዞባ ምስ ኮርፖረሽን ጥሪትን ዘራእትን
ተወሃሂዱ ብዘካየዶ ጻዕሪ፡ ልዕሊ 80 ትራክተራት ብምውፋር ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ማሕረስ
ከምዝረኽቡ ከምእተገብረ ዝሓበረ ኣቶ የማነ፡ ዝዓበየ ክፋል ናይ’ቲ ክሕረስ ዝተወጠነ መሬት
ከምእተሓርሰ ኣፍሊጡ።
ብዘይካ’ዚ፡ እቶታውነት ንምዕባይ፡ 1,332 ኩንታል ምሩጽ ዘርኢ ስርናይን ኣስታት 8 ሽሕ ኩንታል
ዘመናዊ ድዂዒን ንሓረስቶት ከምእተዓደለ፡ ኣብ ክራማት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ባልዓት ብሓፈሻ ኣንበጣ
ድማ ብፍላይ ንምክልኻል’ውን፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ንኡስ ዞባ እኹል ቅድመ-ምድላዋት ተገይሩ
ከምዘሎ ኣብሪሁ።
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ፡ ሓረስቶት ምቅይያር ኣዝርእቲ ከዘውትሩ ሞያዊ ምኽሪ ይወሃብን ክትትል ይግበርን
ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን’ውን በብከባቢኡ ይድፋኣሉ ከምዘሎ
ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ሓረስቶት ግራውቶም ደኲዖም ምድላዋቶም ከጻፍፉ፣ ኣብ ግራውቶም ድማ ቀጻሊ
ኰለላታት እናገበሩ ኩነታት ዘራእቶም ክከታተሉ ኣተሓሳሲቡ ክብል ኣ/ዜ/ኤ ሓቢሩ።