ኣብ ዋንጫ ዓለም ቐጠር ንዓለም ዘገረመ ኣጋጠሚ ተፈጢሩ

ሰናይ ሰኑይ ካብ ጐደናታት ሞምባሳ ኬንያ፡ ናብ ጐደናታት ኣደውሓ ቐጠር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ መንጎ እንግሊዝን ኣመሪካን ኣብ ዝነበረ ግጥም ዋንጫ ዓለም ቐጠር 2022፡ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ መደባት ይቐርቡ ኔሮም። ኣብ መንጎ መጉልሒ ድምጺ ናይቲ ስታድዩም ፡ነቶም ኣብቲ ቦታ ብኣካል ነቲ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰባትን፡ ካብ ማዕዶ ብቀጥታ ብመገዲ ሳትላይት ኣቢሎም ኣዒንቶም ናብ ተለቭዥናት ተኺሎም ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን፡ “ሕጂ ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ።” ዝብል መልእኽቲ ኣብ ኣእዛኖም ኣቃልሐ። ንደቓይቕ ጻኒሕት ከምዝህልዎም መድረኽ ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ ምሕባሮም፡ “ኣቡበከር ዓባስ (ሜትሮ ማን) ናብ መድረኽ !” ዝብል ጻውዒት ስዓበ። ነዚ ሃንደበትነት ተጓንፎ ብኣተክሮ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰባት፡ መብዛሕትኦም ኣብ ትጽቢት ተሸመሙ።ሃንደበት ድማ እቲ ስሙ ክጽዋዕ ዝጸንሐ መንእሰይ፡ናብቶም ኣለይቲ መድረኽ ሕውስ በለ።ኩሉ ሰብ ድማ ብኣድናቖት ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ንምስማዕ፡ከምዚ ብወተሃደራዊ ትእዛዝ” ጽናዕ!” ዝተባህለ፡ብሓንሳብ ድምጹ ኣትሒቱ፡ኣዒንቱ ልኢኹ ምሉእ ኣድህብኡ ናብ መንእሰይ ኣቡበከር ገበረ። ወዲ 23 ዓመት ኬንያዊ ኣቡበከር፡ናብ ከተማ ኣደውሓ ቅድሚ ምምጽኡ፡ኣብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ፡ካብዝን ናብትን ክብልን ስራሕ ኣብ ምንዳይ ከርተት ይብል ምንባሩ ካብ ኣንደበቱ ተሰምዐ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን፡ ሓንቲ ናይ ስራሕ ምልክታ ይርኢ እሞ፡ናብ ዋንጫ ዓለም ቐጠር 2022 ኣብ ዝሳተፉ ትካላት ናይ ሓለዋ ሰራሕተኛታት ከምዘድሊ ሓንቲ መዓልቲ ዝተረፈታ ናይ ስራሕ ምልክታ ስለዝረኸበ ፡ዕድለይ ክርኢ ኢሉ፡ሽዑ ንሽዑ ናይ ስራሕ ተመክርኡ ዝገልጽ ወረቃቕቲ ኣእተወ። ንጽባሒቱ ድማ ከም ኩሎም ሰባት፡ኣብ’ቲ ንቃለ-መሕተት ዝተቆጸረ ግዜን ቦታን ተረኽበ። ስራሕ ክሰርሕን ቤተሰበይን ክሕግዝን እኳ እንተሓሰብኩ፡ብዙሕ ኣጋጣሚታት ህይወት ግን ኣይሰለጠንን። ናብ ስደት ኣምሪሐ ክሰርሕ’ውን ድሌት እኳ እንተነበረኒ፡እዚ’ውን ዝክኣል ኰይኑ ኣይረኸብክዎን ኔረ።ኣብ’ቲ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዘድልዩ ናይ ስራሕ ምልክታ ካብ ዝተመዝገቡ ኣማኢት ሰባት ድማ፡ኣነ ዕውት ኰይነ ፡ናብ ቐጠር ከምዘምርሕ ምስ ተነገርኩ ምእማኑ ከበደኒ። ተወዳዲሩ ዝተዓወቶ ስራሕ ሓለዋ እኳ እንተነበረ፡ ናብ ቀጠር ምስ መጸ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ኰይኑ፡ኣገልጎሎት መጉዓዝያ ሜትሮ ዘለዎ መንገዲ ምምራሕን፡መጉልሒ ድምጺ ተጠቒሙ፡በቲ ጥዑም ድምጹ ኣቢሉ፡ “ ሜትሮ፡ሜትሮ” እናበለ ብዓወታ ብምጭዳር፡ሰባት ምሕባር ኮነ። መብዛሕትኦም ኣጋይሽ ድማ፡ በቲ ጣዕመ ድምጹ ተመሰጡ።ቀጠራውያንን ኣዳለውቲ ዋንጫ ዓለምን ‘ውን ኣቃልቦ ሃብዎ።ዕድል ኣቡበከር ካብ ከርተትን ሽቕለት ኣልቦነትን ናብራ ሞምበሳ፡ ናብ ካልእ ኣንፈት ህይወት ኣብ ከተማ ኣደውሓ ኮነ።ከም ውጽኢቱ ድማ፡ንጸወታታት እንግሊዝን ኣመሪካን ክዕዘብ ናይ ክብሪ ዕዱም ኰይኑ፡ዛንትኡ ኣካፈለ።ከም’ቲ ልሙድ ድማ፡ነታ ኣብ ጎደና ሹቕ ዋቕፍ ዘስምዓ” ሜትሮ፡ሜትሮ” እትብል ድምጹ ብምቕራብ፡ ጸወታ ቀቅድሚ ምጅማሩ፡ንተዓዘብቲ ኣዛነየ። ብድሕሪ እታ ናይ መድረኽ ዕድል፡ገለ-ገለ ጋዜጠኛታት፡ ንኣቡበከር ንቃለ-መሕተት ቆጸራታት ይሕዝሉ ኣለዉ።ገሊኦም ድማ ድሮ ምስ ኣቡበከር ዘካየድዎ ቃለ-መሕተት ናብ ህዝቢ የቃልሕዎ ኣለዉ።ኣብቲ ዝካየዶ ቃለ-መሕተት ድማ ከምዚ ኢሉ።” ኩሉ ናይ ፈጣሪ ነገር እዩ።ኣብ ኬንያ ከለዂ፡ሓንቲ መዓልቲ ክተርፋ እየ ናብዛ ስራሕ ኣመልኪተ።ሰሊጡኒ ድማ።ኣብ’ዚ ምስ መጻኹ ድማ፡እቲ ዝተባሃልክዎ ስራሕ ተሪፉ፡ኣንፈት ዝሕብር ሰብ ተባሂለ፡ብቀረባ ምስ ብዙሓት ሰባት ከላልየኒ ዝኽእል ዕድል ረኺበ።ስለ’ዚ ኩሉ ናይ ፈጣሪ እዩ።ተመስገን ድማ ይብል።” በለ። ኣቡበከር ዓባስ፡ናብ ቐጠር ንሓደ ወርሒ ኢሉ ናይ ስራሕ ውዕል ፈሪሙ እኳ እንተመጸ፡ከይሓሰቦ ብዘጋጠሞ ዕድልን ተፈላጥነትን ግን ፡እንሆ ናይ ቆዋሚ ስራሕ ቃል ተኣትይሉ፡ካብ’ታ ከርተት ዝበለላ ዝፈትዋ ሞምባሳ፡ናብ’ታ ብሰናይ ዕድል ዝተቐበለቶ ኣደውሓ ጠቕሊሉ ንምንባር፡ኣብ ምድላው ኣሎ። ዝኸበርዂም ኣሕዋተይ ኣሓተይን! ዕድል ኣብ ትሕቲ ፍቓድ እግዛብሔር፡መዓልታ ሓልያ እትመጽእ ናይ ህይወት ኣጋጣሚ እያ። ንኹልኹም ስራሕ እተናድዩ ድማ ሰናይ ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ዘዘለኽሞ ይመነየልኩም። ሰናይ ሰኑይ፡ከምዚታት ጥዑም ስማዕ ሰኑይ ንግሆ ሒዛ ናብ ንባብ እትበቅዕ ዓምዲ እያ። ሰናይ ሰኑይ ናይ ኩሉና፡ካብ ኩሉና፡ናብ ኩሉና እያ።ሰናይ ሰኑይ!!! ©እዚ ጽሑፍ እዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዋስይሁን ተስፋዬ ዝጽሓፎ እሞ፡ናብ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ከምዝጥዕም ጌረ ኣቃሚመ ናባኹም ኣቢለዮ ኣለኹ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”መም ዮሴፍ ወርቀ ሽወደን”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።