ከረን

ኣብ ከተማ ከረን፡ ዝናብ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ።

ኣብ ከተማ ከረን ብሰንበት 28 ሰነ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝሃረመ በረድን
ንፋስን  ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ፡ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ።
ብሰንኪ’ቲ 45.7 ሚ.ሜ ዝዓቐኑ ዝናብ፡ ሓደ ቈልዓ ብውሕጅ ተወሲዱ ህይወቱ ክትሓልፍ እንከላ፡
ኣብ ሻምብቆታት ረሳሕ ፈሳስን ዓንዲታት ኤለክትሪክን ዕንወት ከምዝወረደ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ዮሴፍ ፍስሃየ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ
ከባቢ ገዛ-ባንዳ ደቂ 12ን 13ን ዓመት ቈልዑ ብውሕጅ ከምእተወስዱ፡ እቲ ሓደ ንስክላ ክድሕን

እንከሎ፡ ሬሳ ናይ’ቲ ካልኣይ ግን ካብ’ቲ ከባቢ ልዕሊ 15 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ፡ ኣብ ከባቢ ሱጥር –
ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ከምእተረኽበ ገሊጹ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይምነ – ምምሕዳር ከባቢ ዳብረ ብ18ን 23ን ሰነ ዝሃረመ ንፋስን
በረድን ዝተሓወሶ ዝናብ፡ ኣብ ጥሪትን ሕርሻን ጉድኣት ከምዘውረደ፡ ደንጉዩ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ።
በቲ ባህሪያዊ ሓደጋ፡ ኣብ ዓዲ እስኳር 6 ከብትን 10 ሄክታር መሬት ሕርሻን ብውሕጅ ክውሰድ
እንከሎ፡ ዝተፈላለየ ፍረታትን ኣሕምልትን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ-ናላ’ውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ብዝሃረመ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ፡
ዓሰርተታት ጥሪት ክሞታ ከለዋ፡ ኣብ ጀራዲንን ዝተዘርአ ግራውትን ጉድኣት ወሪዱ።